บทบาทของครูในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สู่ผู้เรียน

เรื่อง บทบาทของครูในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สู่ผู้เรียน                  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบ ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร ถือเป็นสิ่งดีที่ครูทุกท่าน จะได้มีบทบาท มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ขอเพียงครูทุกท่านมีความจริงใจ และตั้งใจจริง ให้ความสำคัญและ เห็นคุณค่า และประโยชน์ ที่จะได้รับจากการพัฒนาหลักสูตร... ครูซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนหลักสูตรสู่ผู้เรียน...โดยการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม... ตราบใดที่ครูทุกท่านยังมีลมหายใจและรับเงินเดือนจากงบประมาณของแผ่นดินนี้ ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ว่า...ไม่ใช่หน้าที่ที่พึงกระทำ  ในทางตรงกันข้ามควรภาคภูมิใจ และทำหน้าที่ของครู“ครูมืออาชีพ” อย่างหน้าชื่นตาบานด้วยความภาคภูมิใจที่สุด ก่อนที่ลมหายใจในวาระสุดท้ายของชีวิตจะจบลง อย่างไม่มีคุณค่า ครูทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนรู้ ให้เต็มกำลังความสามารถ  ซึ่งท่านสามารถปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยมมีครูบางส่วนที่ยังต้องปรับหรือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และรับผิดชอบต่องานด้านการสอน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่ท่านควรตระหนักไว้ในมโนสำนึกเสมอ  ดังนั้น...ครูต้องสำรวจตนเองว่า ปฏิบัติได้อย่างเต็มกำลังความสามารถของตนเองแล้วหรือยัง ถ้ายัง ควรทำอย่างไร  จึงจะได้ชื่อว่ามีส่วนร่วมและมีบทบาท ในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สู่ชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์  ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  ได้กำหนด ให้ผู้เรียนเป็นคนดี  8  ประการ และเป็นคนเก่ง 5 ประการ  และเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องทบทวนว่า...เมื่อจัดการศึกษา     ให้ผู้เรียนในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดนั้นแล้ว...ผู้เรียนเก่งและดีและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดนั้นๆหรือไม่...และต้องทำอย่างไรต่อไป  ดังนั้น การปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่ามีบทบาทและมีส่วนร่วมหรือมีหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สู่ผู้เรียนอย่างแท้จริง ซึ่งมีแนวทางที่สำคัญ ดังนี้ 1. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในรายวิชาที่ท่านสอนให้เข้าใจอย่างแท้จริง    2. วางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเตรียมความพร้อมในระหว่างปิดภาคเรียนด้วยการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และควรตระหนักว่าไม่ใช่ทำเพื่อส่งเพียงอย่างเดียว 3. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดได้ชัดเจน ซึ่งมีหลักการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำหลักสูตรสู่ชั้นเรียน 3 ประการ ดังนี้ 3.1 ผู้เรียนต้องรู้อะไร และสิ่งใดควรรู้เพิ่มเติม 3.2 ผู้เรียนต้องทำอะไรได้ เช่น อธิบาย แปลความ ยกตัวอย่าง หรือร่องรอยหลักฐานใดจะชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนผ่านการเรียนรู้หรือเข้าใจในตัวชี้วัดนั้น ๆ อย่างแท้จริง 3.3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดไปใช้ในชีวิตจริงได้ในกรณีใดบ้าง 3.4 ครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการสอนอย่างไร ใช้สื่อชนิดใด วัดผลอย่างไรและมีกลเม็ดอะไรในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดได้อย่างรวดเร็ว นั่นหมายถึง... ประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ ของครู “ครูมืออาชีพ” ดังนั้น “ครูมืออาชีพ” จึงเป็นอาชีพที่มหัศจรรย์ยิ่งนัก เนื่องจากมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างจิตวิญญาณ               ความเป็นคนให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศไทย...ด้วยความภาคภูมิใจ ผมเชื่อว่า...“การจะเป็นครูที่ดีและมีจิตวิญญาณความเป็นครูนั้น...ส่วนหนึ่งต้องหล่อหลอมมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มาดา”  หลังจากนั้น  ก็ต้องใช้พรแสวง ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่สังคมและประเทศชาติต้องการ ครูทุกท่านจึงต้องประเมินตนเองว่า...ท่านมีบทบาทและมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สู่ผู้เรียนมากน้อยเพียงไร...ครูทุกท่านคงจะตอบคำถามนี้ได้อย่างชัดเจนที่สุด...  ในทางตรงกันข้าม... ถ้าคำตอบไม่เป็นที่น่าพอใจ ท่านควรปรับพฤติกรรม ของตนเองอย่างไร ...  จึงจะมีคุณค่าและเป็นการช่วยประเทศชาติพัฒนาหลักสูตร...  สู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างแท้จริง ให้สมกับคำว่า ...ครูหรือ “ครูมืออาชีพ”   อย่างแท้จริง  และเหมาะสมกับตำแหน่งวิทยฐานะ และเงินเดือนที่ท่านได้รับจากงบประมาณของแผ่นดินอย่างบริสุทธิ์และโปร่งใส ผมปรารถนาให้ครูไทยทุกคน  เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระเจ้าอยู่หัว  พระองค์ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินอย่างแท้จริง ผมหวังว่าครูทุกท่านจะไม่ใจดำปล่อยให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...ทรงงานหนักลำพังเพียงพระองค์เดียว ปากก็บอกว่า... “รักในหลวง”  สิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นการพูดตามกันหรือเป็นเพียงลมปากอีกต่อไป เรามาร่วมมือกันพิสูจน์    ให้เห็นว่า...เรารักพระเจ้าอยู่หัวจากใจจริง... ด้วยการปฏิบัติตนเป็นครูที่ดี    ตั้งใจสอน   และวางแผนการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการเป็นแบบอย่างของครูที่ดีตามมาตรฐานวิชาชีพครู... “ครูดีหรือครูสอนดี” ...เป็นอย่างไรหรือ?ไม่ยากเลยครับ ขอให้ครูทุกท่านมีความตั้งใจ โดยเริ่มต้นที่ตัวครูเอง ด้วยการเตรียมการสอน  ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ตามเวลาที่กำหนด  และสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังการสอน และปฏิบัติงานด้านการสอน ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงไม่ต้องรอให้ใครบังคับ บังคับตนเอง สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น จึงขอฝากเพื่อนครูทุกท่านไว้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จและ เชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2551  สู่ชั้นเรียน ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งไม่อาจสำเร็จได้ ถ้าขาดความร่วมมือจากครูทุกท่าน ดังนั้น...ครูจึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนหลักสูตรสู่ห้องเรียน และผู้เรียน อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู...จึงขออัญเชิญพระราชดำรัสของครู แห่งแผ่นดิน มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ครู...“ครูมืออาชีพ” มีความว่า..."...งานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะ...ความเจริญ และความเสื่อมของชาตินั้นขึ้นอยู่กับการศึกษา ของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น" "...ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการ และในทางการสอนเท่านั้น ก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้าน ศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ด้วย...""...ผู้ที่เป็นครูจะต้องนึกถึงความรับผิดชอบเพราะว่าถ้าเป็นครูแล้วลูกศิษย์จะต้องนับถือได้  ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่ง แล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง..."พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครูแห่งแผ่นดินจะเป็นจริงได้ เมื่อครูทุกท่าน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม นำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง จริงใจ ด้วยความเข้มแข็ง อันจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของศิษย์และ ตัวครูเอง ครอบครัว และการศึกษาของชาติสืบไป ในฐานะหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูคนหนึ่ง มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเห็นเพื่อนครูทุกท่าน พัฒนาตนเอง ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง “หลักสูตรจึงเป็นเครื่องมือสำคัญและ เป็นกรอบแนวทางในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนและเป็นกรอบในการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นกำลังคนของประเทศ เป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งปวง      การมีหรือไม่มีคุณภาพของผู้เรียน เป็นสิ่งที่ครูทุกท่านต้องรับผิดชอบต้องให้ความสำคัญ..เมื่อครูทุกท่านหวังที่จะให้โรงเรียนนี้และประเทศไทยเจริญอย่างยั่งยืนในอนาคต”

สร้างโดย: 
nakhonrat"ครูมืออาชีพ"
แหล่งที่มา: 
ผู้เขียน ครูนครรัฐ โชติพรม ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 329 คน กำลังออนไลน์