บทบาทของครูในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สู่ผู้เรียน

เรื่อง บทบาทของครูในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สู่ผู้เรียน                  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบ ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร ถือเป็นสิ่งดีที่ครูทุกท่าน จะได้มีบทบาท มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ขอเพียงครูทุกท่านมีความจริงใจ และตั้งใจจริง ให้ความสำคัญและ เห็นคุณค่า และประโยชน์ ที่จะได้รับจากการพัฒนาหลักสูตร... ครูซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนหลักสูตรสู่ผู้เรียน...โดยการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม... ตราบใดที่ครูทุกท่านยังมีลมหายใจและรับเงินเดือนจากงบประมาณของแผ่นดินนี้ ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ว่า...ไม่ใช่หน้าที่ที่พึงกระทำ  ในทางตรงกันข้ามควรภาคภูมิใจ และทำหน้าที่ของครู“ครูมืออาชีพ” อย่างหน้าชื่นตาบานด้วยความภาคภูมิใจที่สุด ก่อนที่ลมหายใจในวาระสุดท้ายของชีวิตจะจบลง อย่างไม่มีคุณค่า ครูทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนรู้ ให้เต็มกำลังความสามารถ  ซึ่งท่านสามารถปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยมมีครูบางส่วนที่ยังต้องปรับหรือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และรับผิดชอบต่องานด้านการสอน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่ท่านควรตระหนักไว้ในมโนสำนึกเสมอ  ดังนั้น...ครูต้องสำรวจตนเองว่า ปฏิบัติได้อย่างเต็มกำลังความสามารถของตนเองแล้วหรือยัง ถ้ายัง ควรทำอย่างไร  จึงจะได้ชื่อว่ามีส่วนร่วมและมีบทบาท ในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สู่ชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์  ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  ได้กำหนด ให้ผู้เรียนเป็นคนดี  8  ประการ และเป็นคนเก่ง 5 ประการ  และเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องทบทวนว่า...เมื่อจัดการศึกษา     ให้ผู้เรียนในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดนั้นแล้ว...ผู้เรียนเก่งและดีและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดนั้นๆหรือไม่...และต้องทำอย่างไรต่อไป  ดังนั้น การปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่ามีบทบาทและมีส่วนร่วมหรือมีหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สู่ผู้เรียนอย่างแท้จริง ซึ่งมีแนวทางที่สำคัญ ดังนี้ 1. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในรายวิชาที่ท่านสอนให้เข้าใจอย่างแท้จริง    2. วางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเตรียมความพร้อมในระหว่างปิดภาคเรียนด้วยการเขียนแผนการจัด