ทางที่ไร้กลีบกุหลาบ สำหรับ”เว็บไซต์สีขาว” : www.thaigoodview.com

หนังสือพิมพ์ TELECOM JOURNAL
ฉบับวันที่ 16-22 เมษายน 2550
ฉบับที่ 665 ปีที่ 16 หน้า 11
คอลัมน์ Special Interview