สร้างเมื่อ พุธ, 20/05/2552 – 14:26

อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

  • ข้อสอบ O-NET (โอเน็ต) พร้อมเฉลย ป.6 ม.3 ม.6
  • ข้อสอบ GAT PAT พร้อมเฉลย

ข้อสอบ GAT PAT

ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2552 ครั้งที่ 3
ความถนัด
ทั่วไป (GAT ตอนที่ 1)
– ทั่วไป (GAT ตอนที่ 2)
ทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
ทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)
ทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)
ทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)
ทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2)
ทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3)
ทางภาษาจีน (PAT 7.4)
ทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5)
ทางภาษาบาลี (PAT 7.6)
ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 1
ความถนัด
ทั่วไป (GAT)
ทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
ทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)
ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)
– ทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)
– ทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2)
– ทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3)
– ทางภาษาจีน (PAT 7.4)
– ทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5)
– ทางภาษาบาลี (PAT 7.6)
ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 2
ความถนัด
– ทั่วไป (GAT)
– ทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
ทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)
ทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)
ทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)
ทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2)
ทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3)
ทางภาษาจีน (PAT 7.4)
ทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5)
ทางภาษาบาลี (PAT 7.6)
ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2553 ครั้งที่ 3
ความถนัด
ทั่วไป (GAT)
ทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
ทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)
ทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)
ทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)
ทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2)
ทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3)
ทางภาษาจีน (PAT 7.4)
ทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5)
ทางภาษาบาลี (PAT 7.6)
เฉลย
ข้อสอบ GAT-PAT ปี 2554 ครั้งที่ 1 ความถนัด
ทั่วไป (GAT)
ทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)
ทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
ทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)
ทางวิชาชีพครู (PAT 5)
ทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)
ทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)
ทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2)
ทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3)
ทางภาษาจีน (PAT 7.4)
ทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5)
ทางภาษาบาลี (PAT 7.6)
 

ข้อสอบ O-NET

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2550 สอบพ.ศ.2551
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาฯ/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ
ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ป.6
สอบพ.ศ.2552

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลยทุกวิชา

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ม.3
สอบพ.ศ.2552

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์-สังคมศึกษาฯ
เฉลยทุกวิชา
ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ม.6
สอบพ.ศ.2552

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาฯ/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ
เฉลยวิชาสุขศึกษาฯ โดยนักเรียน ม.6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ปีการศึกษา 2552
เฉลยทุกวิชา
ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ป.6
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ
ภาษาไทย/คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา/วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ/สุขศึกษาฯ
ศิลปะ/การงานอาชีพฯ
เฉลย เฉลยภาษาไทย ปรับปรุงใหม่
เฉลยคณิตศาสตร์ ปรับปรุงใหม่
เฉลยสังคมศึกษา ปรับปรุงใหม่
เฉลยวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงใหม่
เฉลยภาษาอังกฤษ ปรับปรุงใหม่
เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา เฉลยศิลปะ
เฉลยการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ม.3
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ
ภาษาไทย/คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา/วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาฯ/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ
เฉลย ปรับปรุงใหม่
เฉลยภาษาไทย
เฉลยคณิตศาสตร์
เฉลยสังคมศึกษา
เฉลยวิทยาศาสตร์
เฉลยภาษาอังกฤษ
เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา
เฉลยศิลปะ
เฉลยการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ม.6
สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาฯ/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ
เฉลย ปรับปรุงใหม่
เฉลยภาษาไทย
เฉลยคณิตศาสตร์
เฉลยสังคมศึกษา
เฉลยวิทยาศาสตร์
เฉลยภาษาอังกฤษ
เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา
เฉลยศิลปะ
เฉลยการงานอาชีพและเทคโนโลยี


ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ป.6
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ ฉบับ 61A หรือ ฉบับ 61B มี 5 วิชา
– ภาษาไทย
– วิทยาศาสตร์
– สุขศึกษาฯ
– ศิลปะ
– การงานฯ
ฉบับ 62A หรือ ฉบับ 62B มี 3 วิชา
– สังคมศึกษาฯ
– ภาษาอังกฤษ
– คณิตศาสตร์
เฉลย ปรับปรุงใหม่  
เฉลยภาษาไทย ฉบับ 61A
เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 61A
เฉลยสุขศึกษา ฯ 61A
เฉลยศิลปะ ฉบับ 61A
เฉลยการงานอาชีพฯ ฉบับ 61A
เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ
เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ
เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ
ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ม.3
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ ฉบับ 91C หรือ ฉบับ 91D มี 5 วิชา
– ภาษาไทย
– วิทยาศาสตร์
– สุขศึกษาฯ
– ศิลปะ
– การงานฯ
ฉบับ 92C หรือ ฉบับ 92D มี 3 วิชา
– สังคมศึกษาฯ
– ภาษาอังกฤษ
– คณิตศาสตร์
เฉลย ปรับปรุงใหม่
เฉลยภาษาไทย ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
เฉลยสุขศึกษา ฯ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
เฉลยศิลปะ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D
เฉลยการงานอาชีพฯ 91C หรือฉบับ 91D
เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ
เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ
เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ
ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ม.6
สอบพ.ศ.2554

ข้อสอบ
ภาษาไทย
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาฯ/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ
เฉลย กำลังจัดทำ
เฉลยภาษาไทย
เฉลยคณิตศาสตร์
เฉลยสังคมศึกษา
เฉลยวิทยาศาสตร์
เฉลยภาษาอังกฤษ
เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา
เฉลยศิลปะ
เฉลยการงานอาชีพและเทคโนโลยี


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

  • สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • http://www.02dual.com/