วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก World Rabies day

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
สร้างเมื่อ อังคาร, 25/09/2018 – 07:44

     วันโรคพิษสุนัขบ้าโลก จัดขึ้นใน วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเพื่อเป็นการยกย่องหลุยส์ ปาสเตอร์ผู้ประดิษฐ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้ผลเป็นครั้งแรกในโลก วันนี้เป็นวันส่งเสริมการต่อสู้กับโรคพิษสุนัขบ้า ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันโรค และเฉลิมฉลองความสำเร็จที่โลกได้สร้างขึ้นเพื่อต่อต้านโรคร้ายแรงนี้

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร?

     โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคไวรัสร้ายแรงแต่ป้องกันได้ ซึ่งแพร่กระจายไปยังผู้คนจากน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อ ติดต่อผ่านทางสัตว์กัดต่อยมักมาจากสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน อาการของโรค ได้แก่ ปวดศีรษะ มีไข้สูง น้ำลายไหลมาก ผิดปกติทางจิต และสับสน และอาจถึงแก่ชีวิตได้ในบางกรณี

วันโรคพิษสุนัขบ้าโลก: ประวัติศาสตร์

     การรณรงค์วันโรคพิษสุนัขบ้าโลกครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 2550 การรณรงค์ดังกล่าวเริ่มต้นจากการเป็นหุ้นส่วนระหว่างหลายองค์กร รวมถึงกลุ่มพันธมิตรเพื่อการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคในแอตแลนตา โดยการสนับสนุนร่วมขององค์การอนามัยโลก องค์การโลกเพื่อสุขภาพสัตว์ และองค์การอนามัยแพนอเมริกัน

วันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2022: ธีม

September 28th 2022 is the 16th World Rabies Day.
This year’s World Rabies Day theme is: “One Health, Zero Death”.

     ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก ธีมของวันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2022 คือ’โรคพิษสุนัขบ้า: หนึ่งสุขภาพ เสียชีวิตเป็นศูนย์’ หัวข้อคือเน้นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อม คน และสัตว์ หนึ่งในหัวข้อเรื่อง Heath แสดงถึงช่องโหว่ของระบบสุขภาพ แต่ยังให้ความกระจ่างว่าพวกเขาจะสามารถบรรลุถึงความเอื้ออาทรได้อย่างไรด้วยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ การเสียชีวิตเป็นศูนย์หมายความว่าโลกมียา เครื่องมือ วัคซีน และเทคโนโลยีทั้งหมดเพื่อกำจัดโรค และ ‘การตายเป็นศูนย์’ ควรเป็นเป้าหมายสุดท้าย

โรคพิษสุนัขบ้า…..ปัญหาที่ทุกคนต้องตระหนัก

     โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงในคนและสัตว์ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต เป็นภัยร้ายใกล้ตัวโดยเฉพาะผู้เลี้ยงสุนัข แมว คนที่อยู่ในบ้าน และเพื่อนบ้าน ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่เข้าใจว่าการเลี้ยงสุนัข แมว ในบ้านไม่จําเป็นต้องฉีดวัคซีน เพราะเลี้ยงดูอย่างดี เป็นความเข้าใจผิด เพราะจากข้อมูลผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าพบว่าถูกสุนัข แมวที่ไม่ได้รับวัคซีนกัด รวมถึงผู้ถูกกัดไม่ได้ไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน ผู้ที่ถููกสัตว์สงสัยโรคพิษสุนัขบ้า เช่น สุนัข แมว กัดหรือข่วน ให้รีบล้างแผล ใส่ยา กักสัตว์เลี้ยงแล้วรีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

     โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคสัตว์ติดคน โดยสุนัข มีนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น ชอบเล่นกับเจ้าของจะแยกออกไปซุกตัวเงียบ ส่วนตัวที่กลัวคนจะมาคลอเคลียคน มีไข้ ม่านตาขยาย ประมาณ 2 -3 วัน ต่อมาระยะตื่นเต้น สุนัขจะมีอาการทางประสาท เช่นกัดแทะสิ่งของ โดยไม่เจ็บปวด ตัวแข็ง ไม่อยู่นิ่ง อาการ 1-7 วัน ระยะอัมพาต สุนัขจะลิ้นห้อย น้ำลายไหล คล้ายกับมีของติดคอ ลุกไม่ได้ และตาย แมว หลบในที่มืด และอาการเช่นเดียวกับสุนัข สัตว์ชนิดอื่น เช่น สุกร อาการทางประสาทเช่นเคี้ยวปาก น้ำลายไหล ไวต่อสิ่งแวดล้อม มักตายใน 3 –4 วัน โค กระบือ ตื่นเต้น วิ่งไล่ชนสิ่งต่างๆ น้ำลายยืดกัดฟันในสุนัขและแมวอาจแพร่เชื้อได้นาน 1-7 วัน ก่อนเริ่มแสดงอาการป่วย และตลอดเวลาที่แสดงอาการ โดยจะขับออกมาจากน้ำลายจนถึงตายรวมแล้วประมาณ 10 วัน

     นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2561 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และส่งเสริมการเลี้ยงสุนัขอย่างถูกต้องและรับผิดชอบ รวมถึง ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศ เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ควรนําสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนกระตุ้นตามที่สัตวแพทย์กําหนด และฉีดซ้ำทุกปี รวมทั้งการฉีดวัคซีนควรดําเนินการโดยสัตวแพทย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ควรหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนโดยบุคคลแอบอ้าง นอกจากนี้หากสุนัขตายหรือมีอาการสงสัยป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ให้ทําการแจ้งหน่วยงานปศุสัตว์เพื่อส่งตรวจเพื่อยืนยันว่าไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ข้อมูล : สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ ข่าว : เพ็ญศิริ ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชํานาญการ