วันความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก
สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

วันความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก
World Patient Safety Day
วันที่ 17 กันยายน

17 กันยายน เป็นวันความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก

            วันความปลอดภัยของผู้ป่วยโลกเรียกร้องให้ทั่วโลกร่วมมือกันและดำเนินการร่วมกันโดยทุกประเทศและพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วย
            วันนี้เป็นการรวมตัวของผู้ป่วย ครอบครัว ผู้ดูแล ชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ และผู้กำหนดนโยบาย เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
            มติ WHA 72.6 “การดำเนินการระดับโลกด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย” ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นลำดับความสำคัญด้านสุขภาพระดับโลก และสนับสนุนการจัดตั้งวันความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 17 กันยายนของทุกปี
            การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัวเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาความปลอดภัยในการดูแลสุขภาพ ในฐานะผู้ใช้ระบบการดูแลสุขภาพที่มีประสบการณ์ตรงตลอดเส้นทางของผู้ป่วย มุมมองของผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแลจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งในการปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วย ผลกระทบของการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยอย่างมีความหมายนั้นน่าทึ่ง โดยการศึกษาต่างๆ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการลดภาระของอันตรายได้สูงสุดถึง 15% ซึ่งช่วยชีวิตคนนับไม่ถ้วนและประหยัดเงินได้หลายพันล้านดอลลาร์ในแต่ละปี ดังนั้น การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัวจึงได้รับการฝังเป็นหลักการพื้นฐานในมติสมัชชาอนามัยโลก (WHA72.6) ว่าด้วยการดำเนินการระดับโลกด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและในแผนปฏิบัติการความปลอดภัยของผู้ป่วยทั่วโลก พ.ศ. 2564-2573
            วันความปลอดภัยผู้ป่วยโลกปี 2023 จัดขึ้นในธีม“การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย”และสโลแกน“ยกระดับเสียงของผู้ป่วย!” . วันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้ป่วย ครอบครัว ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ และองค์กรผู้ป่วย ให้ทำงานร่วมกันเพื่อร่วมกันออกแบบนโยบายการดูแลสุขภาพและมาตรการด้านความปลอดภัยที่สะท้อนถึงความต้องการและความชอบของผู้ป่วยอย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้านการดูแลสุขภาพในท้ายที่สุด ทั่วโลก

ที่มาของข้อมูล https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day