เครื่องมือการเกษตร

สร้างโดย : นางอำภา บุญเจริญ
สร้างเมื่อ เสาร์, 01/11/2008 – 15:33
มีผู้อ่าน 195,493 ครั้ง (18/10/2022)

เครื่องมือเกษตร

          เครื่องมือเกษตร หมายถึง เครื่องมือที่นำมาใช้ในการทำงานเกษตร เพื่อให้เกิดการทุ่นแรงในการทำงาน และยังสามารถช่วยอำนวยให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากขึ้น

          เครื่องมือเกษตรเป็นเครื่องมือของเกษตรกรในการเพาะหรือขยายพันธุ์  ซึ่งผู้ใช้ควรได้ศึกษาถึงวิธีการใช้  การดูแลรักษา  เพื่อให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและควรรู้จักการป้องกันอุบัติเหตุทั้งผู้ใช้และผู้ที่อยู่ใกล้เคียง  การเลือกเครื่องมือที่ดีจะทำให้ได้รับผลประโยชน์หรือได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี

ที่มา : http://2.bp.blogspot.com/_Ir_5_xQN0ZI/RsFd4zCPuVI/AAAAAAAAACo/WoDOeLIUrAI/s1600/pic1.jpeg

ที่มา : https://www.bloggang.com/data/langsuan/picture/1155634174.jpg

ความสำคัญของเครื่องมือเกษตร

 1. ช่วยให้เกษตรกรทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น
 2. ทำให้ทันเวลาและทันต่อฤดูกาลเพาะปลูก
 3. ก่อเกิดผลผลิตสูงทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

ประเภทเครื่องมือเกษตร

          ประเภทเครื่องเกษตรในการปลูกพืช สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทดังนี้

 1. เครื่องมือเกษตรเกี่ยวกับงานดิน
  1.1 จอบ ใช้สำหรับขุดงานดิน พรวนดิน ถากหญ้า ดายหญ้า
  1.2 เสียม ใช้สำหรับขุดหลุม ขุดดิน พรวนดิน
  1.3 พลั่ว ใช้สำหรับตักดิน สาดดิน ตักปุ๋ย
  1.4 ปุ้งกี๋ใช้สำหรับใส่ดิน ใส่ปุ๋ยเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
  1.5 คราด ใช้สำหรับเกลี่ยดิน คราดหญ้าหรือคราดขยะไปทิ้ง
  1.6 ช้อนปลูก ใช้สำหรับขุดหลุมปลูก ย้ายต้นกล้า พรวนดิน ตักดิน ตักปุ๋ย
  1.7 ส้อมพรวน ใช้สำหรับพรวนดินให้ร่วนชุย
 1. เครื่องมือเกษตรเกี่ยวกับงานพืช
  2.1 กรรไกรตัดหญ้า ใช้สำหรับตัดหญ้าหรือตัดแต่งหญ้า
  2.2 กรรไกรตัดกิ่ง ใช้สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ให้สวยงาม
  2.3 บัวรดน้้า ใช้สำหรับรดน้้ำต้นไม้
  2.4 ถังน้้า ใช้สำหรับตักน้้ำหรือใส่น้้ำเพื่อรดน้้ำต้นไม้
  2.5 มีดดายหญ้า ใช้สำหรับดายหญ้าหรือลิดกิ่งไม้

การใช้เครื่องมือเกษตรและความปลอดภัย

 1. หากใช้เครื่องมือครั้งแรกต้องศึกษาวิธีใช้ให้ละเอียดก่อน
 2. ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือให้อยู่สภาพเรียบร้อยก่อนใช้หากชำรุดความซ่อมแซมก่อนใช้
 3. ไม่น าเครื่องมือชำรุดมาใช้งาน อาจจะทำให้งานไม่ได้ผลและอาจเป็นอันตรายได้
 4. ใช้เครื่องมือให้ตรงกับประเภท
 5. ใช้เครื่องมืออย่างระมัดระวัง เพราะเครื่องมือบางชนิดมีส่วนที่แหลมคม
 6. ไม่ควรนำเครื่องมือมาเล่นหรือหยอกล้อกัน

การดูแลและเก็บเครื่องมือเกษตร

 1. ทำความสะอาดเครื่องมือเกษตรหลังจากใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้ง
 2. เครื่องมือที่มีคม เช่น จอบ เสียบ กรรไกรตัดหญ้า ควรลับให้คมอยู่เสมอ
 3. เครื่องมือที่เป็นโลหะ ควรทาน้ำมันเพื่อป้องกันสนิม
 4. ไม่ควรวางเครื่องมือไว้กลางแดด กลางฝน เพราะจะทำให้เกิดสนิมได้ง่าย
 5. เก็บเครื่องมือให้เป็นระเบียบสะดวกต่อการหยิบใช้

แหล่งอ้างอิง:  https://dltv.ac.th