มลพิษทางอาหาร

 

Homeผู้จัดทำมลภาวะ  คือมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำมลพิษทางเสียงมลพิษจากขยะมลพิษจากของเสียอันตรายมลพิษทางอาหารแบบทดสอบ ก่อน- หลังเรียน

 

สารเจือปนที่ไม่ได้เจตนา 
สารเจือปนโดยเจตนา 
สารเจือปนโดยเจตนา (ต่อ) 

 

                                                                                             มลพิษทางอาหาร

                                                                

 
        อาหารเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์  มนุษย์ต้องบริโภคอาหารวันละหลายๆ มื้อ ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายเกิดพลังงานสามารถเคลื่อนไหวไปมา และกระทำกิจกรรมต่างๆ ได้   ทั้งนี้อาหารที่มนุษย์บริโภคเข้าไปนั้นต้องสะอาด ปราศจากเชื้อโรค และสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย  หากในอาหารมีสิ่งแปลกปลอมเจอปน  ร่างกายจะเกิดปฏิกริยาต่อต้านขึ้น เราสามารถแบ่งสารแปลกปลอมออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
       1. พิษที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของอาหารเอง  เช่น  เห็ดพิษ  ผักหวานป่า  ปลาบางชนิด  หอย  แมงดาทะเล  เป็นต้น
       2. พิษที่เกิดจากการเจือปน  แบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ได้ดังนี้

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาตม พ.ศ. 2550

จัดทำโดยครูสุรีพร จิตต์ซื่อ
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
 Copyright (c) Ms.Sureeporn Jittsue. All rights reserved.