ข้อที่ 9
Homeข้อที่ 1ข้อที่ 2ข้อที่ 3ข้อที่ 4ข้อที่ 5ข้อที่ 6ข้อที่ 7ข้อที่ 8ข้อที่ 9ข้อที่ 10

 

ข้อ 9. ตอนที่พลายชุมพลปลอมตัวเป็นมอญใช้ชื่อว่าอะไร

    ก) มังรายกะยอชวา
    ข) สมิงมัตรา
    ค) สมิงพระราม
    ง) มังสามเกียด

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 bird. All rights reserved.