ตัวอย่างลักษณะนาม
Home 
ผู้จัดทำ 
ลักษณะนาม 
สำนวนเกี่ยวกับสัตว์ 

ตัวอย่างลักษณะนาม

                                  คำศัพท์                          ลักษณะนาม

                                   กงจักร                                                       กง,วง

                                    กงธนู                                                         คัน

                                     กบ                                                            ตัว

                                   กรงขัง                                                       กรง

                                  กรรไกร                                                       เล่ม

                                   กรวด                                                         ก้อน

                                กรอบพระ                                                  กรอบ,อัน

                                  กระจก                                                     แผ่น,บาน

                                 กระจับปี่                                                        คัน

                                  กระจาด                                                        ใบ

                                  กระแจะ                                                       วง,คู่

                                  กระโจม                                                       หลัง

                                  กระชอน                                                       อัน

                                   กระชัง                                                         ใบ

                                  กระชาย                                                     แง่ง,หัว

                                    กระชุ                                                           ใบ

                                   กระเช้า                                                          ใบ

                                  กระแชง                                                         ผืน

                                   กระด้ง                                                          ใบ

                                   กระดอง                                                  กระดอง,ฝา

                                   กระดาน                                                       แผ่น

                                 กระดานดำ                                                     แผ่น

                                   กระดุม                                                         เม็ด

                                   กระดูก                                                        ท่อน,ชิ้น

                                  กระต๊อบ                                                        หลัง

                                   กระต่าย                                                         ตัว

                                    กระติก                                                          ใบ

                                   กระถาง                                                        ใบ,ลูก

                                   กระโถน                                                        ใบ,ลูก

                                    กระทง                                                           ใบ

                                กระทรวง                                                       กระทรวง

                                 กระเทียม                                                      หัว,กลีบ,จุก

                                 กระบวย                                                            อัน

                                 กระบอก                                                            อัน

                              กระบองเพชร                                                       ต้น

                                  กระบี่                                                               เล่ม

                                 กระบุง                                                            ใบ,ลูก

                                กระเบื้อง                                                           แผ่น

                                 กระป๋อง                                                            ใบ

                                  กระปุก                                                             ใบ

                                  กระเป๋า                                                            ใบ

                                 กระโปรง                                                         ตัว

                                  กระสวย                                                          อัน

                                  กระสอบ                                                         ใบ

                                   กระสุน                                                        ลูก,นัด    

                                     กรับ                                                             คู่

                                     กริช                                                            เล่ม       

                                    กลด                                                             คัน

                                   กลอง                                                           ใบ,ลูก

                                   กล่อง                                                       ใบ,กล่อง,ลูก

                                   กล้อง                                                           กล้อง

                                   กลอย                                                            หัว

                                  กษัตริย์                                                      พระองค์

                                    ก๊อก                                                             ก๊อก

                                 กองกอย                                                           ตัว

                                  กองทัพ                                                      กองทัพ

                                  กองพล                                                       กองพล

                               กะละปังหา                                                    กิ่ง,ต้น

                                  กะละมัง                                                     ใบ,ลูก

                                   กังหัน                                                          ตัว

                                   กันชน                                                          อัน

                                  กันสาด                                                      อัน,ด้าน

                                กัลปพฤกษ์                                                      ต้น

                                    ก้าม                                                           ก้าม

                                  การ์ตูน                                                      ตัว,เรื่อง

                               กาสาวพัสตร์                                                   ผืน

                                    กำไล                                                          วง

                                   กินนร                                                       ตัว,ตน

                                   กุญแจ                                                      ดอก,ลูก

                                     กุฎี                                                          หลัง

                                   เกวียน                                                       เล่ม

                                    เกียร์                                                        ชุด

                                    เกี๊ยะ                                                         คู่

                                    แก้ว                                                         ใบ

                                   โกดัง                                                        หลัง

 

                                      ขน                                                         เส้น

                                     ขนม                                                        ชิ้น

                                   ขนมครก                                                  ฝา,คู่

                                    ขนมจีน                                                  จับ,หัว

                                      ขมิ้น                                                    แง่ง,หัว

                                       ขลุ่ย                                                      เลา

                                      ขวาน                                                    เล่ม

                                    ขอ,ตะขอ                                                 ตัว

                                      ขอสับ                                                    อัน

                                         ขัน                                                      ใบ

                                         ข่าย                                                     ผืน

                                         ข้าว                                                     เม็ด

                                     ข้าวเกรียบ                                               แผ่น

                                     ข้าวต้มผัด                                             มัด,กลีบ

                                       ข้าวตอก                                                 ดอก

                                       ข้าวโพด                                                 ฝัก

                                     ข้าวเม่าทอด                                            ลูก,แพ

                                       ข้าวหลาม                                             กระบอก

                                           ขิง                                                    แง่ง,หัว

                                           ขิม                                                       ตัว

                                           เข่ง                                                    ใบ,ลูก

                                           เขต                                                     เขต

                                           เข็ม                                                     เล่ม

                                          เข็มขัด                                               เส้น,สาย

                                         เข็มหมุด                                                 ตัว

                                         เขา,ภูเขา                                             เขา,ภูเขา

                                         เขา(สัตว์)                                           เขา,ข้าง,คู่

                                            เขื่อน                                                  เขื่อน

                                             ไข่                                                     ฟอง

                                           ไข่มุก                                                   เม็ด

                                             คทา                                                อัน,เล่ม

                                          คบเพลิง                                              อัน,ดุ้น

                                             ครก                                                 ใบ,ลูก

                                          ครอบครัว                                         ครอบครัว

                                              ครีบ                                                 ครีบ

                                              ครุฑ                                                 ครุฑ

                                              คลอง                                               คลอง

                                              คลินิก                                               แห่ง

                                               คอก                                                คอก

                                               ค้อน                                                เต้า

                                            คอนเสิร์ต                                            วง

                                          คอมพิวเตอร์                                       เครื่อง

                                             คันฉ่อง                                             อัน

                                              คันไถ                                               คัน

                                               คาง                                                คาง

                                               ค่าย                                                ค่าย

                                           คาราวาน                                             กอง

                                               คีม                                                อัน,เล่ม

                                               คุก                                                แห่ง,คุก

                                              คุกกี้                                                ชิ้น,อัน

                                              คูหา                                                 คูหา

                                               เค้ก                                                ชิ้น,อัน

                                              เคเบิล                                             เส้น,สาย

                                      เครื่องบันทึกเสียง                                     เครื่อง

                                            เครื่องบิน                                         ลำ,เครื่อง

                                           เครื่องแบบ                                            ชุด

                                           เครื่องร่อน                                             ลำ

                                               เคียว                                                เล่ม

                                               แคร่                                                แคร่

                                               โคม                                            ดวง,ใบ,ลูก

                                              โคลง                                                บท

                                               ฆ้อง                                              ใบ,ลูก

                                                งวง                                                งวง

                                                งอบ                                                 ใบ

                                               งาช้าง                                               กิ่ง

                                                 ง้าว                                                เล่ม

                                                  งิ้ว                                               ตัว,ใบ

                                             จดหมาย                                           ฉบับ

                                               จรวด                                               ลำ

                                                 จอ                                               ผืน,จอ

                                                จอบ                                               เล่ม

                                                จะเข้                                              ตัว

                                                 จักร                                           คัน,หลัง

                                              จังหวัด                                         จังหวัด

                                                 จาก                                              ตับ

                                                 จาน                                           ใบ,ลูก

                                           จานบิน,จานผี                                      ลำ

                                              จานเสียง                                         แผ่น

                                                  จิต                                              ดวง

                                                  จีวร                                             ผืน

                                                 จุลสาร                                       ฉบับ,เล่ม

                                                  เจดีย์                                            องค์

                                                  แจกัน                                            ใบ

                                          ใจ,ดวงใจ,หัวใจ                                    ดวง

                                           ฉลองพระองค์                                     องค์

                                           ฉลองพระบาท                                ข้าง,คู่,องค์

                                                 ฉัตร                                              คัน

                                                  ฉาง                                             หลัง

                                                  ฉาบ                                            ข้าง,คู่

                                                 โฉนด                                           ฉบับ

                                                   ฉิ่ง                                            ข้าง,คู่

                                                 ฉมวก                                            เล่ม

                                                  ชฎา                                             หัว

                                                  ชนัก                                             เล่ม

                                                 ชมรม                                          ชมรม

                                                  ช้อน                                             คัน

                                                  ชอล์ก                                       แท่ง,กล่อง

                                                 ชะลอม                                        ใบ,ลูก

                                                 ชะแลง                                           อัน

                                                   ช้าง                                            เชือก

                                                ชานชาลา                                       ชาน

                                               ชานหมาก                                        คำ

                                               ชายแครง                                        ผืน

                                             ชิงช้าสวรรค์                                    เครื่อง

                                                ชุมทาง                                        ชุมทาง

                                         ชุมสายโทรศัพท์                                 ชุมสาย

                                                  เช็ค                                        ฉบับ,ใบ,เล่ม

                                               เชิงเทียน                                     อัน,ข้าง,คู่

                                                  แชร์                                           มือ,วง

                                                   ซอ                                              คัน

                                                  ซอง                                             ซอง

                                                ซากศพ                                          ซาก

                                               ซาลาเปา                                         ลูก,ใบ

                                                 ซิการ์                                             มวน

                                                   ซิ่น                                             ถุง,ผืน

                                                   ซิป                                           อัน,เส้น,สาย

                                                ซี่โครง                                             ซี่

                                                   ซุง                                             ท่อน,ต้น

                                                เซียมซี                                              ติ้ว

                                                   โซ่                                             เส้น,สาย

                                             ฌาปนสถาน                                       แห่ง

                                                ญัตติ                                              ญัตติ

                                                 ฎีกา                                               ฎีกา

                                                 ฐาน                                                ฐาน     

                                              ฐานทัพ                                           ฐานทัพ

                                          เณร,สามเณร                                          รูป

                                              ดนตรี                                                 วง

                                             ดราฟต์                                             ฉบับ,ใบ

                                             ดวงใจ                                                ดวง

                                      ดวงตราไปรษณีย์                                       ดวง

                                            ดวงตา                                                ดวง

                                            ดอกจัน                                                 ตัว

                                            ดอกไม้                                          ดอก,ช่อ,พวง

                                            ดั้งจมูก                                                 ดั้ง

                                              ด่าน                                                  ด่าน

                                              ดาบ                                                   เล่ม

                                            ดาบส                                                   ตน

                                         ดารา,ดาว                                                ดาว

                                           ดาวตก                                                  ดวง

                                            ดินสอ                                                  แท่ง

                                          ดุริยางค์                                                  วง

                                             ดุม                                                      เม็ด

                                           เดือย                                                      อัน

                                         ไดนาโม                                                   ลูก

                                         ตถาคต                                                   องค์

                                         ตระกูล                                                 ตระกูล

                                          ตรา                                                      ดวง

                                       ตรายาง                                                    อัน

                                       ตราสาร                                                  ฉบับ

                                          ตรี                                                        เล่ม

                                         ตลับ                                                    ใบ,ลูก

                                     ตลับลูกปืน                                                 ตลับ

                                        ตลาด                                                    ตลาด

                                ตลาดหลักทรัพย์                                            แห่ง

                                        ตวัก                                                       อัน

                                      ตะกร้อ                                                     ลูก

                                      ตะกร้า                                                     ลูก

                                     ตะเกียง                                                    ดวง

                                     ตะเกียบ                                                  ข้าง,คู่

                                      ตะขอ                                                     ตัว,คู่

                                      ตะไบ                                                    เล่ม,อัน

                                       ตะปู                                                    ตัว,ดอก

                                     ตะโพน                                                  ใบ,ลูก

                                      ตะวัน                                                     ดวง

                                     ตะหลิว                                                     อัน

                                        ตั่ง                                                         ตัว

                                        ตั๋ว                                                         ใบ

                                     ตัวโน้ต                                                      ตัว

                                     ตาข่าย                                                    ผืน,ปาก

                                      ตาชั่ง                                                      เครื่อง

                                      ตำรับ                                                       ตำรับ

                                      ตำรา                                                     เล่ม,ฉบับ

                                      ตุ๊กตา                                                         ตัว

                                       ตุ่ม                                                         ใบ,ลูก

                                      โต๊ะ                                                           ตัว

                                     ไต้ฝุ่น                                                          ลูก

                                      ถนน                                                          สาย

                                      ถาด                                                           ใบ

                                       ถ้ำ                                                             ถ้ำ

                                    ถุงเท้า                                                        ข้าง,คู่

                                     เถระ                                                           รูป

                                   โถส้วม                                                          โถ

                                     ทวน                                                           เล่ม

                                     ทวีป                                                          ทวีป

                                ทองคำเปลว                                                     แผ่น

                                    ทะเล                                                           แห่ง

                                     ทัพ                                                          กอง,ทัพ

                                 ทางหลวง                                                       สาย

                                    ที่ดิน                                                         แปลง,ผืน

                                   ที่นอน                                                        ผืน,แผ่น

                                   เทพเจ้า                                                         องค์

                                   เทวดา                                                          องค์

                                    เทียน                                                           เล่ม

                                  เทือกเขา                                                       เทือก

                                  โทรทัศน์                                                     เครื่อง

                                   ธงชาติ                                                         ผืน

                                   ธนบัตร                                                     ใบ,ฉบับ

                                  ธนาคาร                                                   ธนาคาร,แห่ง

                                  ธนาณัติ                                                      ฉบับ,ใบ

                                 ธรรมาสน์                                                      หลัง

                                     ธูป                                                             ดอก

                                     นม                                                             เต้า

                                    นรก                                                            ขุม

                                  นักบวช                                                         รูป

                                  นักบุญ                                                          รูป

                                    นา                                                          แปลง,ผืน

                                 นางฟ้า                                                          องค์

                                 นาฬิกา                                                          เรือน

                                  น้ำพุ                                                     สาย,ที่,แห่ง,อ่าง

                                นิตยสาร                                                        ฉบับ

                                 นิทาน                                                           เรื่อง

                               บทกลอน                                                        บท

                               บทความ                                                       เรื่อง

                                บังกะโล                                                       หลัง

                                บัตรเชิญ                                                      บัตร

                             บัตรประจำตัว                                                ฉบับ

                                  บาตร                                                       ใบ,ลูก

                               บาทหลวง                                                    รูป

                                 บายศรี                                                     สำรับ

                                  บุหรี่                                                        มวน

                                  เบ็ด                                                          ตัว

                               ใบมีดโกน                                                    ใบ

                                 ปฏิทิน                                               ฉบับ,แผ่น,อัน

                          ประกาศนียบัตร                                             ฉบับ

                                ประทุน                                                    หลัง

                                  ปลิง                                                        ตัว

                                 ปิ่นโต                                                  ใบ,เถา,สาย

                                   ปี่                                                           เลา

                               ปี่พาทย์                                                   วง,ราง

                                  ปืน                                                      กระบอก

                                เปียโน                                                      หลัง

                                แปรง                                                        อัน

                              ผ้ากฐิน                                                    ชุด,ไตร

                               ผ้าซิ่น                                                      ผืน,ถุง

                               ผ้าถุง                                                         ถุง

                            ผ้าบังสุกุล                                                     ผืน

                               เผือก                                                          หัว

                           ฝอยทอง                                                        แพ

                               ฝี                                                               หัว

                              ไฝ                                                              เม็ด

                            พยาน                                                        คน,ปาก

                          พระโกศ                                                         องค์

                         พระขรรค์                                                        เล่ม

                       พระเจ้าอยู่หัว                                                 พระองค์

                        พระตำหนัก                                                      องค์

                       พระธำมรงค์                                                      องค์

                       พระพุทธรูป                                                      องค์

                         พระสงฆ์                                                         รูป

                            พริก                                                             เม็ด

                         พวงมาลัย                                                        พวง

                             พิณ                                                              คัน

                         พินัยกรรม                                                       ฉบับ

                           พิมเสน                                                         เกล็ด

                             พู่กัน                                                         ด้าม,เล่ม

                              ไพ่                                                            สำรับ

                              ฟัน                                                           ซี่,แถว

                             ฟิล์ม                                                        แผ่น,ม้วน

                           ไฟฉาย                                                       กระบอก

                         ภัตตาคาร                                                       แห่ง

                         ภาพยนตร์                                                      เรื่อง

                             ภิกษุ                                                            รูป

                            ภูเขา                                                             ลูก

                           มณฑป                                                          หลัง

                          มโนราห์                                                      ตัว,เรื่อง

                           มรสุม                                                             ลูก

                           มโหรี                                                             วง

                          มอเตอร์                                                           หัว

                            มัมมี่                                                              ศพ

                             มู่ลี่                                                            ผืน,ม้วน

                            เมฆ                                                           กลุ่ม,ก้อน

                           แม่น้ำ                                                              สาย

                         ไม้กวาด                                                             อัน

                         ไม้ขีดไฟ                                             ก้าน,กลัด,กล่อง,แผง,ห่อ

                          ไม้คาน                                                           เล่ม,อัน

                         ไม้ตีพริก                                                             อัน

                           ไม้อัด                                                               แผ่น

                           ยมทูต                                                               ตน

                          ยมบาล                                                               ตน

                          ยมราช                                                              องค์

                            ยักษ์                                                                 ตน

                          ยางลบ                                                         ก้อน,แท่ง,อัน

                        โยธวาทิต                                                             วง

                            รถ                                                                   คัน

                          รถไฟ                                                               ขบวน

                         ร่มชูชีพ                                                              ชุด

                         รวงผึ้ง                                                               รวง

                         ระนาด                                                           ลูก,ผืน,ราง

                          ระบำ                                                                ชุด,วง

                         ระหัด                                                              ตัว,เครื่อง

                      รัดประคด                                                                ผืน

                        รายงาน                                                             ฉบับ,เรื่อง

                        รุ้งกินน้ำ                                                                ตัว

                            เรือ                                                                    ลำ

                           เรือน                                                                 หลัง

                          เรือนจำ                                                              เเห่ง

                         โรงเรียน                                                             โรง

                            ลวด                                                           เส้น,ขด,ม้วน

                         ลอดช่อง                                                               ตัว

                           ละคร                                                          ตัว,โรง,คณะ

                            ลัง                                                                   ใบ,ลัง

                           ลัทธิ                                                                  ลัทธิ

                          ลำตัด                                                              คณะ,วง

                         ลำธาร                                                                 สาย

                         ลิปสติก                                                               แท่ง

                          ลิฟต์                                                                   ตัว

                       ลูกกระดุม                                                          เม็ด,สำรับ

                        ลูกกวาด                                                               เม็ด

                          ลูกคิด                                                              ราง,ลูก

                          ลูกน้ำ                                                                  ตัว

                          ลูกปัด                                                              เม็ด,ลูก

                          ลูกปืน                                                               ลูก,นัด

                          ลูกหนี้                                                              คน,ราย

                          ลูกเห็บ                                                          เม็ด,ก้อน,ลูก

                           เลื่อย                                                                  ปื้น

                           โลง                                                                   โลง

         วงเวียน (เครื่องมือสำหรับเขียนวงกลม)                                 อัน

                      วนอุทยาน                                                              แห่ง

                          วอ                                                                  คัน,หลัง

                         ว่าว                                                                    ตัว

                        วิมาน                                                                  องค์

                        วิหาร                                                                  หลัง

                       ไวโอลิน                                                                คัน

                         ศพ                                                                    ศพ

                         ศร                                                                     คัน

                   ศาลพระภูมิ                                                          ศาล,หลัง

                       ศาลา                                                                   หลัง

                       สงฆ์                                                                     รูป

                     สตางค์                                                                 สตางค์

                      สถูป                                                                     องค์

                    สนับมือ                                                                    อัน

                       สบู่                                                                       ก้อน

                      สไบ                                                                       ผืน

                   สมอเรือ                                                                     ตัว

                     สมุด                                                                       เล่ม

                    สร้อย                                                                       เส้น

                สลากกินแบ่ง                                                              ฉบับ,ใบ

                     สวิง                                                                        ปาก

                     สังข์                                                                       ขอน

                     สัตว์                                                                        ตัว

                   สัปทน                                                                       คัน

                  สามเณร                                                                     รูป

                  สายพาน                                                                     เส้น

                  สาแหรก                                                                   ข้าง,คู่

                      สิว                                                                         เม็ด

                      สิ่ว                                                                    เล่ม,ปาก,อัน

                     เสียม                                                                       เล่ม

                     โสร่ง                                                                     ตัว,ผืน

                    สถาบัน                                                                   สถาบัน

     ส้อม (เครื่องใช้ในการกินอาหาร)                                                คัน

                   หน่วยกิต                                                                 หน่วยกิต

                    หน่อไม้                                                                      หน่อ

                 หนังสือพิมพ์                                                                ฉบับ

                    หน้าต่าง                                                                 บาน,ช่อง

                      หมวก                                                                    ใบ,ลูก

                       หม้อ                                                                     ใบ,ลูก

                      หมอน                                                                    ใบ,ลูก

                      หลอด                                                                     หลอด

                        หวี                                                                         เล่ม

                     หอไตร                                                                      หลัง

                   หอประชุม                                                                   หลัง

                     หัวโขน                                                                      หัว

                        หิน                                                                         ก้อน

                        หีบ                                                                       ใบ,ลูก

                  หีบเพลงเป่า                                                                   อัน

                     หุบเขา                                                                       แห่ง

                       เห็ด                                                                         ดอก

                     เหรียญ                                                                  เหรียญ,อัน

                       แห                                                                           ปาก

                     อกไก่                                                                           ตัว

                  อนุสาวรีย์                                                                      แห่ง

                     อวน                                                                           ปาก

                  อัครชายา                                                                      องค์

                  อัครมเหสี                                                                     องค์

                  อัฐบริขาร                                                                      ชุด

                    อัปสร                                                                         นาง

                   อาศรม                                                                        หลัง

                     อิฐ                                                                             ก้อน

                   อังสะ                                                                           ตัว

                  ออร์แกน                                                              เครื่อง,หลัง,ตัว

                  อสุรกาย                                                                        ตน

                     อ่าง                                                                         ใบ,ลูก

                     อ่าว                                                                           อ่าว

                   อาสนะ                                                                       ที่,ผืน

                   อำเภอ                                                                        อำเภอ

               เฮลิคอปเตอร์                                                                เครื่อง,ลำ

               ไฮโดรมิเตอร์                                                                  ตัว,อัน

etoon55.jpg

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

 

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Walaiporn  Sangiamjit. All rights reserved.