ตัวละครกับการกลับชาติมาเกิด

 

Homeประวัติส่วนตัวชาดกมหาเวสสันดรชาดกเนื้อเรื่องย่อ

icecream.gifbuta_oil1986@hotmail.com

รายนามผู้แต่ง 
เพลงประจำกัณฑ์ 
ตัวละครกับการกลับชาติมาเกิด 

 

เมื่อพระพุทธองค์ตรัสเทศนาจบเรื่องพระเวสสันดรชาดกจบแล้ว  ทรงแสดงเทศนาอริยสัจ 4 และตรัสถึงการกลับชาติมาเกิดของพระองค์และบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น

พระเจ้ากรุงสนชัย               กลับชาติมาเกิดเป็น      พระเจ้าสุทโธทนะ         เป็นแบบอย่างของนักปกครองฟังเสียงส่วนมากไม่เห็นแก่พวกพ้อง

พระนางผุสดี                        กลับชาติมาเกิดเป็น      พระนางสิริมหามายา     เป็นแบบอย่างของนักปกครองฟังเสียงส่วนมากไม่เห็นแก่พวกพ้อง

พระนางมัทรี                       กลับชาติมาเกิดเป็น      พระนางพิมพายโสธรา     เป็นแม่แบบของภรรยาผู้มีลักษณะเป็นกัลยาณมิตรของสามี

พระชาลี                                    กลับชาติมาเกิดเป็น      พระราหุล                   เป็นแบบอย่างของลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่

ชูชก                                            กลับชาติมาเกิดเป็น      พระเทวทัต                 เป็นแบบอย่างของคนที่ติดอยู่ในกาม

พรานเจตบุตร                         กลับชาติมาเกิดเป็น      นายฉันนะ                   เป็นแบบอย่างของคนดีแต่ขาดความเฉลียวฉลาด

พระกัณหา                              กลับชาติมาเกิดเป็น      นางอุบลวรรณา            เป็นแบบอย่างของลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่

พระเวสสันดร                           กลับชาติมาเกิดเป็น      พระพุทธเจ้า                เป็นแบบอย่างของผู้เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

พระเจ้ากรุงมัทราช               กลับชาติมาเกิดเป็น      พระมหานาม

นางอมิตตดา                           กลับชาติมาเกิดเป็น      นางจิญจมานวิกา          เป็นแบบอย่างของลูกที่เชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทพ่อแม่ตามคติของคนยุคนั้น

อัจจุตฤาษี                               กลับชาติมาเกิดเป็น      พระสารีบุตร             เป็นแบบอย่างของนักธรรมผู้ฉลาด  แต่ขาดเฉลียว  หูเบา  เชื่อคนง่าย

พระเวสสุกรรม                        กลับชาติมาเกิดเป็น      พระโมคคัลลานะ

พระอินทร์                                กลับชาติมาเกิดเป็น      พระอนุรุท

เทวดาที่เนรมิตเป็น

พระยาราชสีห์                         กลับชาติมาเกิดเป็น      พระอุบาลี

เทวดาที่เนรมิตเป็น

พระยาเสือโคร่ง               กลับชาติมาเกิดเป็น      พระสิมพลี

เทวดาที่เนรมิตเป็น

พระยาเสือเหลือง                    กลับชาติมาเกิดเป็น      พระจุลนาค

เทวดาที่เนรมิตเป็น

พระเวสสันดร                         กลับชาติมาเกิดเป็น      พระมหากัจจายนะ

เทพธิดาที่เนรมิตเป็น

พระนางมัทรี                                    กลับชาติมาเกิดเป็น      นางวิสาขา

ช้างปัจจัยนาเตนทร์              กลับชาติมาเกิดเป็น      พระมหากัสสปป

นางช้างมารดาช้าง

ปัจจยนาเคนทร์                        กลับชาติมาเกิดเป็น      นางกีสาโคตมี

นายนักการที่เอาสข่าว

ไปทูลพระเวสสันดร             กลับชาติมาเกิดเป็น      พระอานนท์

มหาทาน                                 กลับชาติมาเกิดเป็น      อนาถบิณทกเศรษฐี

สหชาติโยธา                           กลับชาติมาเกิดเป็น      พุทธเวไนย

        เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานเทศนาพระเวสสันดรจบแล้ว  ทรงแสดงเทศนาอริยสัจ 4 มีทุกขอริยสัจ   สมุทัยอริยสัจ   นิโรธอริยสัจ   และมรรคอริยสัจ

 


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2545
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Miss Sorada Piyasupasit. All rights reserved.