การอ่าน  (Reading)

HomePersonal   Historyการฟัง (Earing)การอ่าน  (Reading)การพูด (Speaking)การเขียน (Reading)

bussakron@chaiyo.com/
 

          quillpen.gif  การอ่านโดยทั่วไป มีวัตถุประสงค์  3  ประการใหญ่  คือ
                                     1.  การอ่านเพื่อเก็บความรู้  และ  การอ่านเอาเรื่อง  
                                     2.  การอ่านเพื่อวิเคราะห์  คือ  การอ่านโดยพิจารณาส่วนต่างๆ  ของบทเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนต้องอ่าน ซ้ำหลายๆครั้ง   มักใช้ในการอ่านหนังสือเชิงวิชาการ
                         3.  การอ่านเพื่อตีความ  เมื่ออ่านรู้เรื่องแล้วต้องตีความ  การตีความนั้นมักเป็นไปตามประสบการณ์ และ ความรู้สึกของแต่ละ

                              
   การประเมิณค่าสิ่งที่ได้อ่าน

                              การประเมิณค่า  คือ  การชี้แจงบอกกล่าวว่าสิ่งไหนมีความดีด้านใจ  บกพร่องด้านใด  ในการประเมิณค่าต้องพิจารณารูปแบบสิ่งของนั้นเสียก่อน  แล้วพิจารณาว่า จุดประสงค์ในการสร้างสรรค์สิ่งนั้นคืออะไร  เมื่อจะประเมิณค่าสิ่งที่ได้อ่านต้องพิจารณารูปแบบ และจุดประสงค์ในการผลิต   การประเมิณค่าของเราไม่คำนึงว่าจะถูกต้องหรือไม่  ตรงกับความคิดเห็นของใคร ควรพิจารณาส่วนต่างๆ  ของหนังสืออย่างละเอียดถถี่ถ้วน 
                            


bar_green.gif

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264   

Copyright(c) 2002 MARINA All right