บทเรียน Online

บทเรียนผ่านเครือข่าย วิชาศิลปะ  เรื่องสีกับงานศิลปะ  สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

                                                                            

  โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต

       จังหวัดเพชรบุรี         

 

 

 

          บทเรียนผ่านเครือข่ายเรื่อง สี กับงานศิลปะ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนในสาระศิลปศึกษา    ซึ่งผู้สอนหรือผู้เรียนอาจใช้เวลาว่าง   จากการทำภาระกิจต่างๆใช้ประกอบการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และอาจใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนบุคคลากร  หรือข้อจำกัดด้านเวลาเรียนของผู้เรียนด้านพุทธิพิสัยในชั้นเรียนโดยผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้านทฤษฎีจากบทเรียนผ่านเครือข่าย รวมทั้ง ทำกิจกรรม ภารกิจ หรืองานซึ่งได้รับมอบหมายผ่านระบบเครือข่าย แล้วนำเอาหลักการที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานศิลปะ ตามที่  กำหนด แล้วนำเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียน      เพื่อตรวจผลงาน และแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องในชิ้นงานเพื่อเป็นความรู้  และ   เป็นแนวทางในการสร้างผลงานชิ้นต่อๆไป  

        ข้อเสนอแนะ

  • ผู้เรียนควรเรียน ตามลำดับเนื้อหาเพื่อความเข้าใจในบทเรียนที่ถูกต้องอย่างมีขั้นตอนเพราะเนื้อหาแต่ละบทเรียนเป็นพื้นฐาน     ในการเรียนรู้ในบทต่อๆไป
  • ผู้เรียนควรมีความซื่อสัตย์ ในการศึกษาบทเรียน การทดสอบ ทำแบบฝึกหัด รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่กำหนดไว้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอน
  • การถามตอบปัญหาสามารถกระทำได้ทั้งผ่านเครือข่ายและแบบเผชิญหน้าในห้องเรียนปกติ
  • การนำเสนอผลงานสามาถส่งหรือนำเสนอได้ทั้งเผชิญหน้าและผ่านเครือข่าย

           บทเรียนผ่านเครือข่ายเรื่อง  ทฤษฎีสี  นี้เป็นเป็นเพียงแนวทาง หรือช่องทางอีกวิธีการหนึ่ง  ซึ่งให้ความรู้กับผู้ที่ศึกษาในเพียงเบื้องต้น เท่านั้น ผู้เรียนอาจใช้เป็นแนวทางในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนศิลปะในเรื่องอื่น

              ขอขอบพระคูรมายัง อาจารย์พูนศักดิ์  สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยที่ให้ความรู้ คำแนะนำ ประสบการณ์ รวมทั้งมิตรภาพที่ดีสำหรับการจัดทำบทเรียนในครั้งนี้

    หากมีข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย หรือข้อคิดเห็นประการใด สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ kesinilphan@hotmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย นายสมพงษ์    เกศีนิลพรรณ

Copyright(c) 2003 Mr.Somphong  Kesinilphan.All right reseved.

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2546