การปลูกและการดูแลรักษา

  

24-no\nav\nav_1_plook_ben_bh.gifประวัติผู้จัดทำดอกคาร์เนชั่นดอกแอสเตอร์ดอกอัลสโตรมีเรียดอกเบญจมาศพิเศษจากดอกไม้Links

arweeparn@hotmail.com,k_charadkorn@hotmail.com

ข้อมูลทั่วไปของดอกเบญจมาศ 
การปลูกและการดูแลรักษา 
พันธุ์ต่างๆ 
การใส่ปุ๋ยและการให้แสง 
การใช้สารเคมี 
โรคและแมลง 
การจัดมาตรฐาน 

 

ดอกเบญจมาศ 
 

การปลูกและการดูแลรักษา

 


การเตรียมดิน : ควรทำในฤดูแล้ง โดยขุดพลิกหน้าดินตากแดดเอาไว้ 2 สัปดาห์  ย่อยดิน  เก็บวัชพืชออก และโรยปูนขาว เพื่อปรับสภาพดิน ดินที่เหมาะสำหรับปลูกเบญจมาศควรจะมีค่า pH ประมาณ 6  และถ้าเป็นพื้นที่ที่เคยปลูกมาก่อนควรอบดินด้วยเมธิลโบรไมด์ หรือบาซามิคจี เพื่อฆ่าเชื้อโรคและไข่แมลงในดิน เบญจมาศสามารถปลูกได้ในดินทุกชนิด แต่ถ้าจะให้ดีควรปลูกในดินที่โปร่ง ร่วนซุย มีอินทรีย์วัตถุเพียงพอและมีการระบายน้ำดี  แต่ถ้าปลูกเบญจมาศในที่ลุ่มน้ำท่วมถึงและเป็นดินเหนียว ระบายน้ำไม่ดี ควรยกร่องปลูก โดยขนาดแปลงกว้าง 5 เมตร ให้ร่องน้ำกว้าง 1 เมตร ลึก 60 ซม. หากปลูกในดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดีก็ไม่จำเป็นต้องยกร่องสูง แต่ควรให้แปลงสูง 15-20 ซม. ขนาดแปลงกว้าง 1.20 เมตร และทางเดินกว้าง 80 ซม.

วิธีการปลูก : การปลูกเบญจมาศ แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การปลูกแบบเด็ดยอด โดยเด็ดยอดอ่อนหลังต้นกล้าตั้งตัวได้แล้ว และการปลูกแบบไม่เด็ดยอดหรือแบบต้นเดี่ยว ใช้ระยะปลูกที่ถือว่าการปลูกแบบเด็ดยอดใช้ต้นพันธุ์มากกว่า แต่การปลูกแบบนี้จะมีช่วงการเจริญเติบโตสั้นกว่าและคุณภาพดอกดีกว่าด้วยการปลูกเบญจมาศจะปลูกในฤดู ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม และ ปลูกนอกฤดู มกราคมถึงกรกฎาคม     

 การรดน้ำ : ควรรดน้ำตอนเข้า เพื่อให้น้ำที่เปียกใบมีโอกาสแห้งได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาของโรคราได้  เบญจมาศชอบอากาศหนาวหรืออบอุ่น ถ้าปลูกภาคเหนือจะได้ดอกที่ใหญ่และงามกว่า เบญจมาศไม่ชอบอากาศร้อนจัดจะทำให้ดอกเล็ก 

 


 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 Satri Si Suriyothai School. All rights reserved.