ยา
Home 
about me 
สารอาหาร 
หลักการซื้ออาหาร 
ศัพท์ในวิชาโภชนาการ 
การย่อยอาหาร 
อาหารของคนในวัยต่างๆ 
โรคที่เกิดจากอาหาร 
รูปภาพ 
Contact me 

 

ก่อนที่เราจะซื้อยา เราควรศึกษาเรื่องยาก่อน ดังนี้

ชนิดของยามีดังนี้

ยาแผนปัจจุบัน หมายถึง ยาที่ใช้สำหรับใช้ประกอบวิชาเวชกรรม

ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาที่ใช้สำหรับประกอบโรคศิลป์แผนโบราณ ซึ่งอยู่ในตำราแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยาโบราณ

ยาอันตราย หมายถึง ยาปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นยาอันตราย

ยาควบคุมพิเศษ หมายถึง ยาปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นยาควบคุมพิเศษ

ยาสามัญประจำบ้าน หมายถึง ยาปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นยาสามัญประจำบ้าน สามารถใช้ได้เลยไม่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์

ยาสมุนไพร หมายถึง ยาที่ได้จากพืช สัตว์ แร่ ที่ไม่ได้นำไปปรุงแต่งใดๆ

ยาบรรจุเสร็จ หมายถึง ยาแผนปัจจุบันที่ผลิตขึ้นเสร็จในรูปแบบต่างๆทางเภสัชกรรม มีบรรจุหีบห่อปิดไว้ และมีฉลากครบถ้วน

ยาใช้ภายนอก หมายถึง ยาปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่ใช้สำหรับภายนอกร่างกาย เช่น ถู ทา

ยาใช้เฉพาะที่ หมายถึง ยาปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่ใช้ได้เฉพาะที่ตามที่ระบุในฉลากเท่านั้น

ควรใช้ยาอันตรายอย่างระมัดระวัง!

        อันตรายจากการใช้ยา

melody03_blue.gif ผู้ป่วยอาจไม่ทนต่อยาในขณะรักษาปกติไม่ได้

melody03_blue.gif ใช้ยาเกินขนาด

melody03_blue.gif การดื้อยา เกิดจากการใช้ยาไม่ครบขนาด เชื้อโรคจึงสร้างเอนไซม์ในการทำลายยา

melody03_blue.gif การแพ้ยา เมื่อร่างกายรับยาเข้าไป ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านยานั้น และเมื่อร่างกายรับยาชนิดนั้นเข้าไปอีก จะเกิดปฏิกิริยากับภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้น จึงเกิดอาการแพ้

melody03_blue.gif การติดยา ยาบางชนิดเมื่อได้รับเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดอาการติด เมื่อขาดจะเกิดอาการลงแดง

melody03_blue.gif ยาปลอม หมายถึง ยาที่ทำเทียมขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วน แสดงชื่อต่างๆในฉลากไม่เป็นความจริง ผลิตไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน

melody03_blue.gif ยาผิดมาตรฐาน หมายถึง ยาที่ผลิตขึ้นโดยขาดมาตรฐาน ปริมาณความแรงของสารออกฤทธิ์ผิดไปจากกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในตำรับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

melody03_blue.gif ยาเสื่อมคุณภาพ หมายถึงยาที่หมดอายุ ยาที่แปรสภาพไปจากเดิม จนมีลักษณะเหมือนยาที่ผิดมาตรฐาน

ร้านขายยา

        หลักในการเลือกซื้อยา

watermelon02_red_2.gif ยาทุกชนิดต้องอยู่ในภาชนะที่มิดชิด พร้อมทั้งมีฉลากระบุชัดเจน

watermelon02_red_2.gif ห้ามหลงตามคำโฆษณา หรือของแถม

watermelon02_red_2.gif ห้ามซื้อยาที่แพ้

watermelon02_red_2.gif ซื้อยาโดยปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ซื้อ/เก็บยาไม่ถูกวิธี จะทำให้ได้ยาที่เสื่อมสภาพ

ball.gif

 


 
 จำนวนผู้เข้าใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Khassaraporn Monchaiphumiwat. All rights reserved.