ยาเสพติด

Homemai's storyยาบ้าผลกระทบป้องกันรักษาพ.ร.บ.

maiiam_@hotmail.com

3d_welcome03_darkbg.gif 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ANTI-DRUG

                   เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  ข่าวสารข้อมูลการจับกุมผู้กระทำความผิดคดียา            เสพติดไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ค้า หรือผู้เสพปรากฏให้เห็นผ่านสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง  กลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีความแพร่ระบาดของยาบ้ามากที่สุดซึ่งทุก            ฝ่ายกำลังรณรงค์และร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างจริงจัง  เพื่อความมั่นคงและเพื่ออนาคตของประเทศชาติ

                   เว็บANTI-DRUGนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนโดยทั่วไป เฉพาะเยาวชนของชาติ  และกลุ่มเสี่ยงในการใช้ยาเสพติดได้รับทราบ             และตระหนักถึงผลของสารเสพติดที่มต่อสมอง  เพื่อร่วมกันรณรงค์ ไม่ลองและเลิกการใช้ยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนของชาติเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุข               ภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็น ทรัพยากรที่สำคัญในการทำคุณในประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองในอนาคตสืบไป

 

ธนาภรณ์  เอี่ยมโสภณกูล

ผู้จัดทำ

 

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Miss Thanaporn Iamsoponkul. All rights reserved.