แสงและการมองเห็น

 

HomeAbout myselfPhysic M.4Physic M.5Physic M.6

lelajaa@yahoo.com
malovedevil@yahoo.com

M 4. Term 1 
M. 4 Term 2 

 

 

สูตร    การสะท้อนของแสง

i    =    r

i    -    รังสีตกกระทบ

r    -    รังสีสะท้อน

 

สูตร    เลื่อนกระจก

อัตราเร็วของภาพในกระจก    =    2 เท่าของอัตราเร็วของกระจก

 

สูตร    การเกิดภาพในกระจกเงาราบ

   -    ความสูงของภาพ

O    -    ความสูงของวัตถุ

V ,    -    ระยะภาพ

U , S    -    ระยะวัตถุ

เมื่อหมุนกระจกเงาระนาบเป็นมุม มุมบ่ายเบนจะเปลี่ยนไปจากเดิม 2

ถ้าต้องการเห็นภาพของตนเองในกระจกเต็มตัว จะใช้กระจกสูงเพียง ของความสูงของตนเอง

 a_cow_brown_1.gif

สูตร    การคำนวณหาจำนวนภาพ เมื่อกระจกทำมุม ใด ๆ ต่อกัน

จำนวนภาพ ( n )    =    

 

สูตร    การหักเหของแสง

   =        =        =        =    

   =    

   -    แสงผ่านจากตัวกลางที่ 1 ไปยังตัวกลางที่ 2

   -    แสงผ่านจากตัวกลางที่ 2 ไปยังตัวกลางที่ 1

n1    -    ดรรชนีหักเหของตัวกลางที่ 1

n2    -    ดรรชนีหักเหของตัวกลางที่ 2

v    -    อัตราเร็วของแสงในตัวกลางใด ๆ

   -    ความยาวคลื่น

   -    มุมตกกระทบ

   -    มุมหักเห

n    =    

n    -    ดรรชนีหักเหของตัวกลางเทียบกับอากาศ

c    -    ความเร็วของแสงในสูญญากาศ

v    -    ความเร็วของแสงในตัวกลางใด ๆ

crayon_next.gif


 คุณเข้าเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2546
thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2002 MissLelachanok Sanguanraksak & MissMayura Pragarsombut. All rights reserved.