car.gif

ขับรถตามกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ

 

เรื่องของคนสวยปลอดภัยเมื่อใช้รถปลอดภัยเมื่อใช้ถนนพ.ร.บ.เกี่ยวกับรถเครื่องหมายจราจร

g45097094@hotmail.com

anibook_blue.gifในการจัดทำเว็บไซต์ในครั้งนี้  เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อการ
ศึกษา ซึ่งได้นำเสนอให้ความรู้
แก่บุคคลทั่วไป และนักเรียน
นักศึกษาผู้ที่สนใจ

      แหล่งข้อมูลที่เราขอขอบ
พระคุณอย่างมากคือ

anibook_blue_1.gif หนังสือคู่มือประชาชน ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานตำรวจแห่ง-
ชาติ  ซึ่งเป็นเอกสารแจกฟรีให้
กับทางโรงเรียน ข้อมูลใน
หนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจ
และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดย
เฉพาะเรื่องการใช้รถใช้ถนนจึงได้นำมาจัดทำเป็นเว็บไซต์ขึ้น

ขอบคุณค่ะ

man_costume_france.gif

 attention.gif

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เมื่อมาอยู่รวม
กัน ณ ที่ใดที่หนึ่ง  ย่อมมีกฎกติกาของ
การรวมกลุ่ม  เพื่อให้สังคมนั้น ดำ
เนินไปได้เป็นปรกติสุขเรียบร้อย

มีอะไรในเว็บนี้

 

การขับขี่รถยนต์ รวมถึงการเดินถนน นั้นทุกคน ควรที่จะต้องทราบว่าการ
ใช้รถอย่างปลอดภัย และการเดินถนนอย่างปลอดภัยนั้น สามารถทำได้
อย่างไรบ้าง เครื่องหมายสัญญาณจราจรต่าง ๆ  เว็บนี้สามารถทำให้ท่าน
ได้เรียนรู้ เพื่อนำไปใช้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตได้   ขอเชิญชม!


  การป้องกันอุบัติภัย

 

 

พรสุข หุ่นนิรันดร์ (2543: ) กล่าวว่า  การป้องกันอุบัติภัยทำได้ 3 ขั้นตอนคือ
การป้องกันขั้นที่  1  (Primary Prevention) เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติภัย

การป้องกันขั้นที่  2 (Secondary  Prevention) หากเกิดอุบัติภัยขึ้นแล้วต้องให้
การป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียหรือ ให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด

การป้องกันขั้นที่  3  (Tertiary Prevention) คือ มาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเสียชีวิตโดยการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

attention.gif

 alphabet_c.gifalphabet_a.gifalphabet_r.gifalphabet_s.gif


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

ICQ : 82032264

Copyright(c) 2002 Bankhok site. All rights reserved.