มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับตรงผู้มีความสามารถพิเศษ

 

 

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดยวิธีรับตรง (ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม) ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 73 คน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก

          1.1 ต้องมีสัญชาติไทย ถ้าอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

          1.2 ในวันสมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

          1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

          1.4 เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ และ

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

          1.5 เป็นผู้ที่ปราศจากโรคดังต่อไปนี้

          -โรคเรื้อน

          -วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ

          -โรคพิษสุราเรื้อรัง

          -ติดยาเสพติด

          -โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์มีความเห็นว่าจะวายได้ง่าย

          -โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และความดันโลหิตสูง

ที่รักษาให้หายขาดไม่ได้

          -โรคอื่น ๆ หรือความผิดปรกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ

          1.6 กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจากข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.5 คณะกรรมการจะไม่พิจารณา

ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง (ผู้มีความสามารถสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม) ประจำปีการศึกษา 2551

          2.คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา

          2.1 เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติที่เคยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับโอลิมปิกเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์

ซีเกมส์ กีฬานักเรียนอาเซียน มาไม่เกิน 4 ปีนับถึงวันรับสมัคร

          2.2 เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับรองการแข่งขัน

          2.3 เป็นนักกีฬาที่ได้ลำดับที่ 1, 2 และ 3 ของการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศโดยสมาคมกีฬาที่ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้การรับรอง

          2.4 เป็นนักกีฬาที่ได้ลำดับที่ 1, 2 และ 3 ของการแข่งขันกรมพลศึกษา กีฬากรุงเทพมหานคร กีฬานักเรียนและนักศึกษาแห่งประเทศไทย ในระดับประเทศ

          2.5 เป็นนักกีฬาที่ได้ลำดับที่ 1, 2 และ 3 ของการแข่งขันระดับเขตหรือระดับภูมิภาคหรือระดับจังหวัด

          2.6 ไม่จำกัดประเภทกีฬา

           3.คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกผู้มีความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม

          3.1 เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1, 2

          3.2 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด ในการแสดงหรือแข่งขันทางศิลปวัฒนธรรม

          4.คุณสมบัติทางวิชาการของผู้สมัคร

          ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้นนิติศาสตร์ 2.50

         สาขา/จำนวนที่รับ

          -คณะเกษตรศาสตร์

          สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร ประมง 2 คน

          -คณะวิทยาศาสตร์

          สาขาวิชาจุลชีววิทยา 4 คน

          สาขาวิชาเคมี 3 คน

          สาขาวิชาฟิสิกส์ 2 คน

          สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 คน

          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 1 คน

          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (อนามัยและความปลอดภัย) 1 คน

          -คณะวิศวกรรมศาสตร์

          สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมชีวภาพและเคมี  1 คน

          -คณะบริหารศาสตร์

          สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การจัดการตลาด การจัดการธุรกิจบริการ การเงินการธนาคาร บัญชี

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) 38 คน

          -คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

          สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 คน

          -คณะนิติศาสตร์

          สาขาวิชานิติศาสตร์ 5 คน

          คณะรัฐศาสตร์

          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 4 คน

          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารองค์กร 5 คน

          สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 3 คน

          เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

          1.ใบสมัคร (กรอกผ่าน Website: www.ubu.ac.th) ที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้วสั่งพิมพ์

จากระบบ จำนวน 1 แผ่น

          2.สำเนาหลักฐานด้านกีฬาที่ระบุไว้ในข้อ 2.1-2.2 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีสมัครโควตานักกีฬา) และให้นำหลักฐานตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

          3.สำเนาหลักฐานด้านศิลปวัฒนธรรม 3.1-3.2 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีสมัครคุณสมบัติด้าน

ศิลปวัฒนธรรม) และให้นำหลักฐานตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

          4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง

          5.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน

          6.ระเบียนผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว

          7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

          8.ค่าสมัคร 150 บาท

          9.กรณีที่อาจารย์แนะแนวหรือผู้ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนดำเนินการรวบรวมและจัดส่ง

ให้ดำเนินการจัดพิมพ์สรุปรายชื่อและใบสรุปงบหน้า (Download ได้จาก www.ubu.ac.th) มาพร้อมด้วย

รายการเอกสารทั้งหมด มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

          วิธีการสมัคร

          -นักเรียนกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ www.ubu.ac.th

แล้วพิมพ์ใบสมัครออกมา

          -การจัดส่งใบสมัครสามารถเลือกปฏิบัติได้ 2 วิธี ดังนี้

          วิธีที่ 1 นำใบสมัครที่พิมพ์ออกมาพร้อมเงินค่าสมัคร จำนวน 150 บาท เพื่อให้อาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่รับมอบหมายเฉพาะโรงเรียนที่นักเรียนสังกัด ตรวจสอบความถูกต้องแล้วรวบรวมเสนอให้ผู้อำนวยการหรือผู้รับมอบอำนาจ ลงนามรับรองและประทับตราโรงเรียนคร่อมลายมือชื่อผู้ลงนาม จึงจะถือว่าเป็นใบสมัครที่สมบูรณ์ ใบสมัครที่ไม่มีการลงนามรับรอง ถือว่าการสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ หรือ

          วิธีที่ 2 นำใบสมัครที่พิมพ์ออกมาพร้อมเงินค่าสมัคร จำนวน 150 บาท เพื่อให้อาจารย์ผู้ฝึกสอนทีมกีฬาที่นักเรียนสังกัด ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามรับรอง จึงจะถือว่าเป็นใบสมัครที่สมบูรณ์ ใบสมัครที่ไม่มีการลงนามรับรอง ถือว่าการสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ

          -นักเรียนจะเลือกสมัครประเภท (ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาเลือกได้เพียงสองสาขาวิชาเท่านั้น และผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเลือกได้เพียงสองสาขาวิชาเช่นกัน

           -ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์และชำระค่าสมัครทางธนาณัติ ให้ส่งตามชื่อ-ที่อยู่ ดังนี้ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

          หมายเหตุ : ธนาณัติสั่งจ่าย นางวนิดา บุญพราหมณ์/มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปณ.วารินชำราบ 34190

หมายเหตุ กรณีส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ จะต้องประทับตราภายในวันที่ 30 เมษายน 2551 และมหาวิทยาลัยจะถือเอาตราประทับที่ทำการไปรษณีย์เป็นสำคัญ และโปรดตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพราะทางมหาวิทยาลัยจะยึดถือตามข้อมูลของเอกสารที่ได้รับเท่านั้น

          สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.0-4535-3120, 0-4535-3122 เบอร์โทรสาร 0-4528-8391 และงานแนะแนว โรงเรียนที่นักเรียนสังกัด

       ข้อมูล: คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 377 http://www.elearneasy.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์