โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

สร้างโดย : นางสาวประภาศรี สีทอง
สร้างเมื่อ เสาร์, 01/11/2008 – 11:18
มีผู้อ่าน 202,039 ครั้ง (28/11/2022)
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/17529

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์

เซลล์ (Cell)

        เซลล์ เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต

ผู้ที่ตั้งชื่อคำว่าเซลล์ คือ โรเบิร์ต ฮุค

Robert Hooke

        โรเบิร์ต ฮุก (Robert Hooke) เป็นคนแรกที่ใช้คำว่า “เซลล์” ซึ่งหมายถึง ห้องว่างเล็กๆ
        ชไรแดน (M.J. Schleiden) และ ชวานน์ (Theodor Schwann) ได้ร่วมกันตั้ง “ทฤษฎีเซลล์” มีใจความว่า “สิ่งมีชีวิตทั้งมวล ประกอบด้วยเซลล์ และผลิตภัณฑ์ของเซลล์”

ผนังเซลล์ 

        ผนังเซลล์ เป็นส่วนที่อยู่นอกสุด ทำหน้าที่ เพิ่มความแข็งแรง และป้องกันอันตรายให้แก่เซลล์พืช ผลักเซลล์ ประกอบด้วย สารเซลลูโลสเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้มีคิวทิน ซูเบอริน เพกทิน ลิกนิน ผนังเซลล์พบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้น 

เยื่อหุ้มเซลล์ 

        เป็นเยื่อบางๆ ประกอบด้วยโปรตีนและไขมัน มีหน้าที่ ควบคุม ปริมาณ และชนิดของสารที่ผ่านเข้าออกจากเซลล์ 

นิวเคลียส

        เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ และการถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม จากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน นิวเคลียส มีส่วนประกอบสำคัญ 2 อย่าง คือ นิวคลีโอลัส และโครมาติน 

เซลล์พืช (Plant Cell)

เซลล์สัตว์ (Animal Cell)

ความแตกต่างของเซลล์พืช และเซลล์สัตว์

 เซลล์พืช เซลล์สัตว์ 
 – มีรูปร่างเป็นเหลี่ยม – มีรูปร่างกลม หรือรี 
 – มีผนังเซลล ์อยู่ด้านนอก – ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสาร เคลือบเซลล์ อยู่ด้านนอก
 – มีคลอโรพลาสต์ ภายในเซลล์ – ไม่มีคลอโรพลาสต์
 – ไม่มีเซนทริโอล – มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
 – แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน – แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
 – ไม่มีไลโซโซม – มีไลโซโซม

รูปร่างของเซลล์

เซลล์ในร่างกายของคน

สรุปโครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

โครงสร้างเซลล์พืชเซลล์สัตว์
1.ส่วนห่อหุ้มเซลล์
– เยื่อหุ้มเซลล์
– ผนังเซลล์

มี
มี

มี
ไม่มี
2. นิวเคลียสมีมี
3. ไซโทพลาสซึม
– ร่างแหเอนโดพลาซึม
– ไมโทคอนเดรีย
– กอลจิคอมเพลกซ์
– แวคิวโอล
– คลอโรพลาสต์
– เซนทริโอ
– ไรโบโซม
– ไลโซโซม

มี
มี
มี
มี
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

มี
มี
มี
มี
ไม่มี
มี
มี
มี
4. ความแข็งแรงแข็งแรง อยู่ได้นานมักอ่อนนุ่ม
5. รูปร่างของเซลล์รูปเหลี่ยมรูปกลมรี