เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับบุคคลผู้ซึ่งใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอมเชื่อมั่นได้ว่าเรามีความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ตามรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
     เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์

แหล่งที่มาของข้อมูลที่เก็บรวบรวม
     เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ด้วยคุกกี้ (Cookies)

ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม
     ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม เช่น ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน คุกกี้หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน ประเภทอุปกรณ์ รายละเอียดการเชื่อมต่อ ข้อมูลเบราว์เซอร์ ภาษาที่ใช้งาน ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน เป็นต้น

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
     เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์แล้ว เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอมจะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
     เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะทีมงานเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอมที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้แล้วเท่านั้น นอกจากนี้เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอมมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลในเชิงเทคนิคที่ได้มาตรฐาน เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก
     เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามซึ่งเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากนโยบายนี้ เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอมขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอมไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม อาจปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ทราบผ่านหน้าเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม อย่างไรก็ดี เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอมขอแนะนำให้ตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ทั้งนี้ภายหลังการแจ้งใช้นโยบายถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในนโยบายแล้ว โปรดหยุดการเข้าใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดในนโยบายนี้และโปรดติดต่อเราเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป


คุกกี้ | Cookies

เทคโนโลยีการติดตาม (คุกกี้) คือ
     ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ (หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต) เมื่อผู้ใช้เข้าเว็บไซต์ โดยปกติชื่อไฟล์ของคุกกี้มักจะประกอบด้วยชื่อเว็บไซต์ ค่าอายุของคุกกี้นั้น ๆ (คุกกี้ตัวนี้มีอายุการใช้งานบนอุปกรณ์ของผู้ใช้เท่าไร) และตามด้วยค่าต่าง ๆ ที่ถูกสร้างด้วยระบบอัตโนมัติและเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกัน

คุกกี้ใช้ทำอะไร
     คุกกี้ช่วยให้ประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์ของผู้ใช้ดีขึ้น ใช้เว็บไซต์ง่ายขึ้น แสดงผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น อีกทั้งคุกกี้ยังช่วยให้ฟังชันต่าง ๆ บนเว็บไซต์ทำงานเร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น ใช้คุกกี้เพื่อจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ บนเว็บไซต์ (ภาษา ประเทศ เป็นต้น) เพื่อให้ประสบการณ์การเข้าเว็บง่ายขึ้นในอนาคต นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อรวบรวมสถิติโดยรวมที่ไม่ระบุชื่อซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบเข้าใจว่าผู้คนใช้งานเว็บไซต์อย่างไร และเพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของเว็บไซต์ ข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง หากเว็บไซต์ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ในการใช้คุกกี้ แท็กหรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อรับข้อมูลที่ทำให้เว็บไซต์สามารถนำเสนอข้อมูลที่ผู้ใช้สนใจ ตามการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของแต่ละผู้ใช้ได้

เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ไม่ใช้คุกกี้ทำอะไรบ้าง
     เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอมจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น ที่อยู่ รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ใช้ ฯลฯ ในคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

ใครใช้ข้อมูลที่อยู่บนคุกกี้
     ข้อมูลคุกกี้ของเว็บไซต์นี้จะถูกใช้โดยทีมงานเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอมเท่านั้น ยกเว้นแต่คุกกี้อื่น ๆ ที่เรียกว่า คุกกี้จากบุคคลที่สาม ซึ่งจะถูกใช้งานและจัดการโดยหน่วยงานภายนอก ซึ่งคุกกี้จากบุคคลที่สามเหล่านี้เป็นบริการที่เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอมนำมาใส่ในเว็บไซต์ด้วยตนเอง เพื่อรับสถิติการเข้าถึงและนำไปปรับปรุงบริการและประสบการณ์ของผู้ใช้เมื่อเรียกดูเว็บไซต์

เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ใช้คุกกี้ประเภทใด
     เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม ใช้คุกกี้และ/หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน ดังนี้
     1. คุกกี้ที่จำเป็น คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอมกับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา
     2. คุกกี้เชิงวิเคราะห์ / ประสิทธิภาพ คุกกี้เพื่อนับจำนวนผู้เยี่ยมชมและดูว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้ช่วยให้เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอมปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ทำให้มั่นใจว่าผู้ใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
     3. Google Analytics เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอมใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์ โดย Google Analytics ใช้คุกกี้วิเคราะห์วิธีการที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของผู้ใช้) จะถูกส่งและจัดเก็บโดยเครื่องแม่ข่ายของกูเกิลในสหรัฐอเมริกา กูเกิลใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ รวบรวมรายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์ และการใช้อินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์และให้บริการเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้สามารถป้องกันการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ที่สร้างผ่านคุกกี้ (รวมถึงที่อยู่ IP ของผู้ใช้) โดยกูเกิล รวมถึงการประมวลผลข้อมูลนี้โดยกูเกิล ด้วยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ที่นี่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

วิธีจัดการการตั้งค่าคุกกี้ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของผู้ใช้
     ตามปกติการตั้งค่าจากเบราว์เซอร์ท่องอินเทอร์เน็ตจะตั้งโปรแกรมให้ยอมรับคุกกี้ แต่ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายโดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตามการปิดการทำงานของคุกกี้ มีผลให้ฟังก์ชัน คุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งตัวเลือกคุกกี้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ สามารถศึกษาได้จากลิงก์ต่อไปนี้
     1. เบราวเซอร์ Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
     2. เบราวเซอร์ Safari™: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
     3. เบราวเซอร์ Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
     4. เบราวเซอร์ Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
     รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเบราว์เซอร์อื่น ๆ ที่ใช้กันทั่วไป http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้
     นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ดังนั้นเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอมขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว


การติดต่อ | Contact

     หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม หรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ webmaster@thaigoodview.com หรือ ใช้แบบฟอร์มติดต่อเรา