หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนผังงาน (Flowchart)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนผังงาน (Flowchart)

สร้างโดย : ว่าที่ ร.ต. อัศวิน สุรวัชโยธิน
สร้างเมื่อ อาทิตย์, 29/11/2009 – 22:26
มีผู้อ่าน 158,887 ครั้ง (16/12/2022)
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/50541

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนผังงาน (Flowchart)

       ผังงาน Flowchart เป็นผังงานที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด และขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม อีกทั้งยังช่วยให้มองเห็นภาพรวมของโปรแกรมทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น การเขียน Flowchart นั้นจะใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนคำอธิบายและกระบวนการทำงานของโปรแกรมในแต่ละส่วนตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม เพื่อให้ผู้พัฒนาโปรแกรมได้เข้าใจแนวคิด และการทำงานที่ชัดเจนมากที่สุด ระบบงานทุกชนิดที่ผ่านการวิเคราะห์เป็นลำดับขั้นตอนแล้ว จะสามารถเขียนเป็นผังงานได้

ประโยชน์ของผังงาน

  1. ช่วยอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม
  2. ทำให้ตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ง่าย
  3. ทำให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการทำงานของโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรมได้ง่าย 

การเขียนผังงานที่ดี

  1. เขียนตามสัญลักษณ์ที่กำหนด
  2. ใช้ลูกศรแสดงทิศทางการทำงานจากบนลงล่าง
  3. อธิบายสั้นๆ ให้เข้าใจได้ง่าย
  4. ทุกแผนภาพต้องมีทิศทางเข้าออก
  5. ไม่ควรโยงลูกศรไปที่ไกลมากๆ ถ้าต้องทำให้ใช้สัญลักษณ์การเชื่อมต่อแทน 

การเขียนผังงานสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ

  1. ผังงานระบบ (System FlowChart)

       ใช้แสดงขั้นตอนการทำงานภายในระบบงานหนึ่งๆ โดยกล่าวถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น เอกสารเบื้องต้นคืออะไร วัสดุที่ใช้คืออะไร ใช้หน่วยความจำประเภทใด จะต้องส่งผ่านไปยังหน่วยงานใด วิธีการประมวลผลและการแสดงผลลัพธ์

  1. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)

       ผังงานประเภทนี้จะแสดงถึงขั้นตอนของคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม การรับข้อมูล การประมวลผล การแสดงข้อมูล บางครั้งจะเรียกว่าผังการเขียนโปรแกรม 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน

       การเขียนผังงานจะต้องใช้ภาพสัญลักษณ์ต่างๆ นำมาเรียงต่อกันเพื่อแสดงลำดับการทำงาน สัญลักษณ์มาตรฐานที่เรียกว่าสัญลักษณ์ ANSI (American National Standards Institute)

ที่มาจาก : http://www.tice.ac.th/…/sirichai/lesson4.htm