ASEAN : Association of South East Asian Nations

สร้างโดย : นางพรพิมล มาลา และ น.ส.สิริกร นามนาค
สร้างเมื่อ อังคาร, 27/03/2012 – 15:38
มีผู้อ่าน 175,134 ครั้ง (19/12/2022)
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/132446

ASEAN

Association of South East Asian Nations

เรื่องที่จะได้ศึกษา

 1. About ASEAN
 2. ESTABLISHMENT
 3. AIMS AND PURPOSES
 4. FUNDAMENTAL PRINCIPLES
 5. ASEAN Charter
 6. ASEAN Motto
 7. ASEAN Member Countries
 8. National Flags
 9. ASEAN Cartoon
 10. ASEAN Song
 11. National Flowers
 12. National Dishes
 13. National Costume
 14. National Animals
 15. ASEAN Travel

1. About ASEAN

https://www.youtube.com/watch?v=GWtQFH8bies
https://www.youtube.com/watch?v=OLNtQIem_c4&t=31s

Hello ASEAN (สวัสดีภาษาอาเซียน)…^O^

 • ซาลามัด บากี  (Se La Mat Pagi)   บรูไน 
 • สะบายดี         (Sa Bay Dee)     ลาว
 • ซินจ่าว            (Xin Chao)           เวียดนาม
 • สวัสดี              (Sa Wad Dee)      ไทย 
 • ซาลามัต ดาตัง(Sa La Mat Da Tang) มาเลเซีย 
 • เฮลโล           (Hello)                   สิงค์โปร์
 • มิงกลาบา        (Ming Ka La Ba)    พม่า
 •  ซาลามัด เซียง(Se La Mat Siang) อินโดนีเซีย
 • มาบูเฮ            (Ma Boo Hay)          ฟิลิปปินน์
 • ซัวซเดย         (Suo Sa Dai)           กัมพูชา

2. ESTABLISHMENT

The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, was established on 8 August 1967 in Bangkok, Thailand, with the signing of the ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) by the Founding Fathers of ASEAN, namely Indonesia,Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand.Brunei Darussalam then joined on 7 January 1984, Viet Nam on 28 July 1995, Lao PDR and Myanmar on 23 July 1997, and Cambodia on 30 April 1999, making up what is today the ten Member States of ASEAN.

ความเป็นมาของอาเซียน

อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Assciation of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ(The Bangkok Declaration ) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ได้ลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) เพื่อจัดตั้งสมาคมความร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกและการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคง
ในพื้นที่และเป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติของระดับภูมิภาคของประเทศต่างๆ ในเอเชีย  ในเวลาต่อมาได้มี บูรไนดารุสซาราม (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 8 มกราคม 2527) สาธารณรัฐสังคมคมนิยมเวียดนาม (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 28 กรกฎาคม 2538) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2540) สหภาพพม่า (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2540) ราชอาณาจักรกัมพูชา (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 เมษายน 2542) ตามลำดับทำให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 10ประเทศ 

Vocabulary

Association=สมาคม
Southeast=ตะวันออกเฉียงใต้
establish=สร้าง
Declaration=ปฏิญญา
join=เข้าร่วม
making up=ทำขึ้น 

3. AIMS AND PURPOSES

As set out in the ASEAN Declaration, the aims and purposes of ASEAN are:

 1. To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavours in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of Southeast Asian Nations;
 2. To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter;
 3. To promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the economic, social, cultural, technical, scientific and administrative fields;
 4. To provide assistance to each other in the form of training and research facilities in the educational, professional, technical and administrative spheres;
 5. To collaborate more effectively for the greater utilisation of their agriculture and industries, the expansion of their trade, including the study of the problems of international commodity trade, the improvement of their transportation and communications facilities and the raising of the living standards of their peoples;
 6. To promote Southeast Asian studies; and
 7. To maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional organisations with similar aims and purposes, and explore all avenues for even closer cooperation among themselves.

วัตถุประสงค์หลัก

ปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์สำคัญ 7 ประการของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่      

 1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์ และการบริหาร    
 2. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค      
 3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค      
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี      
 5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     
 6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม     
 7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกองค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆและองค์การระหว่างประเทศ

Vocabulary

 • accelerate=ส่งเสริม
 • development=พัฒนาการ
 • equality=ความเสมอภาค
 • stability=ความมั่นคง
 • respect=เคารพ
 • adherence=การยึดมั่น
 • collaboration=การร่วมมือ
 • provide=เอื้ออำนวย
 • expansion=การขยายตัว
 • trade=การค้า
 • maintain=รักษา
 • among=ระหว่าง

4. FUNDAMENTAL PRINCIPLES

In their relations with one another, the ASEAN Member States have adopted the following fundamental principles, as contained in the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) of 1976:

 • Mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity, and national identity of all nations;
 • The right of every State to lead its national existence free from external interference, subversion or coercion;
 • Non-interference in the internal affairs of one another;
 • Settlement of differences or disputes by peaceful manner;
 • Renunciation of the threat or use of force; and
 • Effective cooperation among themselves.


หลักการพื้นฐาน

ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ในการดำเนินงานในเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกัน อันปรากฏอยู่ในกฎบัตรอาเซียนซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของอาเซียน ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อกลางเดือนธันวาคม 2551 และสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia หรือ TAC) ซึ่งประกอบด้วย

 • การเคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณาการแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ประจำชาติของทุกชาติ
 • สิทธิของทุกรัฐในการดำรงอยู่โดยปราศจากจากการแทรกแซง การโค่นล้มอธิปไตยหรือการบีบบังคับจากภายนอก
 • หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน
 • ระงับความแตกต่างหรือข้อพิพาทโดยสันติวิธี
 • การไม่ใช้การขู่บังคับ หรือการใช้กำลัง
 • ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างประเทศสมาชิก

 Vocabulary 

 • adopt=นำมาใช้
 • relation=ความสัมพันธ์
 • contain=ประกอบด้วย
 • lead=นำไปสู่การ
 • interference=รบกวน
 • existence=การดำรงอยู่
 • affair=ธุรกิจ
 • disputes=ข้อพิพาท
 • threat=ภัยคุกคาม  
 • cooperation=ความร่วมมือ

5. ASEAN Charter

The ASEAN Charter serves as a firm foundation in achieving the ASEAN Community by providing legal status and institutional framework for ASEAN. It also codifies ASEAN norms, rules and values; sets clear targets for ASEAN; and presents accountability and compliance.The ASEAN Charter entered into force on 15 December 2008. A gathering of the ASEAN Foreign Ministers was held at the ASEAN Secretariat in Jakarta to mark this very historic occasion for ASEAN.
With the entry into force of the ASEAN Charter, ASEAN will henceforth operate under a new legal framework and establish a number of new organs to boost its community-building process. In effect, the ASEAN Charter has become a legally binding agreement among the 10 ASEAN Member States. It will also be registered with the Secretariat of the United Nations, pursuant to Article 102, Paragraph 1 of the Charter of the United Nations.

The importance of the ASEAN Charter can be seen in the following s:

 • New political commitment at the top level
 • New and enhanced commitments
 • New legal framework, legal personality
 • New ASEAN bodies
 • Two new openly-recruited DSGs
 • More ASEAN meetings
 • More roles of ASEAN Foreign Ministers
 • New and enhanced role of the Secretary-General of ASEAN
 • Other new in itiatives and changes

กฎบัตรอาเซียน

เป็นร่างสนธิสัญญาที่ทำร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นเครื่องมือ ในการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรของสมาคม ทั้งนี้เพกฎบัตรอาเซียน เป็น ร่างสนธิสัญญา ที่ทำร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการวาง กรอบทาง กฎหมายและโครงสร้างองค์กรของสมาคม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียน ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558 ตามที่ผู้นำอาเซียน ได้ตกลงกันไว้ตามกำหนดการ จะมีการจัดทำร่างกฎบัตรอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของอาเซียนในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัว เป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558 ตามที่ผู้นำอาเซียนได้ตกลงกันไว้ตามกำหนดการ จะมีการจัดทำร่าง กฎบัตรอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550

 1. การจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน    
 2. การให้อำนาจเลขาธิการอาเซียนสอดส่องและรายงานการทำตามความตกลงของรัฐ สมาชิก    
 3. การจัดตั้งกลไกสำหรับการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก    
 4. การให้ผู้นำเป็น ผู้ตัดสินว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อรัฐผู้ละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตรฯ อย่างร้ายแรง    
 5. การเปิดช่องให้ใช้วิธีการอื่นในการตัดสินใจได้หากไม่มีฉันทามติ    
 6. การส่งเสริมการปรึกษาหารือกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาที่กระทบ ต่อผลประโยชน์ร่วม    
 7. การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียนเพื่อให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุก เฉินได้อย่างทันท่วงที  
 8. การเปิดช่องทางให้อาเซียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภาคประชาสังคมมากขึ้น และ    
 9. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ให้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน 2 ครั้งต่อปี จัดตั้งคณะมนตรีเพื่อประสานความร่วมมือในแต่ละ 3 เสาหลัก และการมีคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ที่กรุงจาการ์ตา เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประชุมของอาเซียน เป็นต้น

 Vocabulary 

 • foundation=รากฐาน
 • framework=กรอบ,กลไก
 • target=เป้าหมาย
 • accountability=ความรับผิดชอบ
 • compliance=การปฏิบัติตาม
 • henceforth=ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • legal=ตามกฎหมาย
 • context=บริบท
 • political=ทางการเมือง
 • itiatives=ความคิดริเริ่ม

6. ASEAN Motto

The motto of ASEAN is
“One Vision, One Identity, One Community”

หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม

7. ASEAN Member Countries

 1. Brunei Darussalam
  • Official name : Negara Brunei Darussalam
  • Capital : Bandar Seri Begawan 
  • Language(s) : Malay, English 
  • Currency : B$ (Brunei Dollar)
  • ชื่อทางการ : เนการา บรไนู ดารสซาลาม
  • เมืองหลวง : บันดาร์เสรีเบกาวัน
  • ภาษา : ภาษามาเลย์ รองลงมาเป็นภาษาอังกฤษ
  • สกุลเงิน : ดอลลาร์บรูไน
 2. Vietnam
  • Official name : Socialist Republic of Vietnam
  • Capital : Ha Noi 
  • Language : Vietnamese 
  • Currency : Dong 
  • ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
  • เมืองหลวง : กรุงฮานอย
  • ภาษา : ภาษาเวียดนาม
  • สกุลเงิน : ด่อง
 3. Malaysia
  • Official name :  Federation of Malaysia 
  • Capital : Kuala Lumpur 
  • Language(s) : Malay, English, Chinese, Tamil 
  • Currency : Ringgit  
  • ชื่อทางการ : มาเลเซีย
  • เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์
  • ภาษา : มาเลย์
  • สกุลเงิน : ริงกิตมาเลเซีย
 4. Myanmar
  • Official name : Union of Myanmar
  • Capital : Nay Pyi Taw 
  • Language : Myanmar 
  • Currency : Kyat  
  • ชื่อทางการ : สหภาพพม่า
  • เมืองหลวง : เนปีดอ
  • ภาษา : ภาษาพม่า
  • สกุลเงิน : จ๊าด
 5. Philippines
  • Official name : Republic of the Philippines
  • Capital : Manila 
  • Language(s) : Filipino, English, Spanish 
  • Currency : Peso 
  • ชื่อทางการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  • ภาษา : ฟิลิปปินส์,อังกฤษ,สเปน 
  • เมืองหลวง : กรุงมะนิลา
  • สกุลเงิน : เปโซ
 6. Laos
  • Official name : The Lao People’s Democratic Republic  
  • Capital : Vientiane 
  • Language : Lao 
  • Currency : Kip 
  • ชื่อทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • เมืองหลวง : นครเวียงจันทน์
  • ภาษา : ภาษาลาวเป็นภาษาราชการ 
  • สกุลเงิน : กีบ
 7. Thailand
  • Official name : Kingdom of Thailand 
  • Capital : Bangkok 
  • Language : Thai 
  • Currency : Baht 
  • ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 
  • เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร 
  • ภาษา : ภาษาไทย
  • สกุลเงิน : บาท
 8. Singapore
  • Official name : Republic of Singapore
  • Capital : Singapore 
  • Language(s) : English, Malay, Mandarin, Tamil 
  • Currency : S$ (Singapore Dollar) 
  • ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสิงคโปร์
  • เมืองหลวง : สิงคโปร์ 
  • ภาษา : อังกฤษ,ภาษามาเลย์,แมนดาริน(จีนกลาง),ทมิฬ
  • สกุลเงิน : ดอลลาร์สิงคโปร์ 
 9. Indonesia
  • Offoicial name : Republic of Indonesia 
  • Capital : Jakarta 
  • Language : Indonesian
  • Currency : Rupiah
  • ชื่อทางการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  • เมืองหลวง : จาการ์ตา  
  • ภาษา :  ภาษาอินโดนีเซีย 
  • สกุลเงิน : รูเปียห์
 10. Cambodia
  • Official name :Kingdom of Cambodia 
  • Capital : Phnom Penh 
  • Language : Khmer 
  • Currency : Riel 
  • ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรกัมพูชา
  • เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ 
  • ภาษา : ภาษาเขมร
  • สกุลเงิน : เงินเรียล

8. National Flags

9. ASEAN Cartoon

https://www.youtube.com/watch?v=NJDMK0Wkx-c
https://www.youtube.com/watch?v=NMUSBAeoIi0
https://www.youtube.com/watch?v=oXfLpFXW5GM
https://www.youtube.com/watch?v=G7cmtofL2lI&t=1s

10. ASEAN Song

https://www.youtube.com/watch?v=MUtPRrf40Xc

Raise our flag high,sky high
Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one
Look-in out-ward to the world.
For peace, our goal from the very start
And prosperity to last.
WE dare to dream we care to share.
Together for ASEAN
We dare to dream,
We care to share for it’s the way of ASEAN.

เนื้อร้อง ภาษาไทย
พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด ใต้หมู่ธงปลิวไสว
สัญญาณแห่ง สัญญาทางใจ
วันที่เรามาพบกัน
อาเซียน เป็นหนึ่ง ดังที่เราปรารถนา
เราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้น
หล่อหลวมจิตใจ ให้เป็นหนึ่งเดียว
อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์
ให้สังคมนี้ มีแต่แบ่งปัน
เศรษฐกิจ มั่นคง ก้าวไกล

11. National Flowers

12. National Dishes

Brunei Darussalam :
Ambuyat (อัมบูยัต), Daging Masak Lada Hitam, Fruit juice(น้ำผลไม้) 
Laos :
Chicken Soup(ซุปไก่), Laos salad(สลัดหลวงพระบาง), Khaw piek sen(ข้าวเปียกเส้น)
Viet Nam :
Spring Rolls(ปอเปี๊ยะเวียดนาม), bánh xèo(ขนมเบื้องญวน), Phở(เฝอ)
Thailand :
Tom yam goong (ต้มยำกุ้ง), Som tam or Papaya salad(ส้มตำ), Pad thai(ผัดไทย)
Malaysia :
Nasi lemak(นาซิ เลอมัก), curry fish head (แกงหัวปลา), Gareemi (การี่หมี่)
Myanmar :
Mo Hin Ga(ขนมจีนน้ำยาพม่า), Lahpet(หล่าเพ็ด), Boiled egg curry(แกงไข่ต้ม)
Singapore :
Laksa(ลักซา), Chilly crab(ปูพริก), Bak Kut Teh(บักกุ๊ดเต๋)
Indonesia :
Gado Gado(กาโดกาโด), Satae(สะเต๊ะ), Ikan lalap sambal cobek(ปลาอินทรีย์ทอดกับน้ำพริก)
Philippines :
Adobo(อโดโบ้), Crazy Chicken Calderet(สตูว์ไก่), sinigang na baboy(ซุปหมูกับมะขาม)
Cambodia :
Amok(อะม็อก), Rice noodles(ขนมจีนน้ำยากัมพูชา), Curry fish(ซ็อมลอ มจู ยวน หรือ แกงปลา)

13. National Costume

14. National Animals

*ประเทศบรูไนไม่มีสัตว์ประจำชาตินะจ๊ะ…-^^-

15. ASEAN Travel

 1. Brunei Darussalam
  • Golden Mosque (มัสยิดทองคำ)
  • Kampong ayer (หมู่บ้านกลางน้ำ)
  • Brunei museam (พิพิธภัณฑ์บรูไน)
  • bundar seri begawan (เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน)
 2. Laos
  • vangvieng (วังเวียง)
  • Luang prabang (หลวงพระบาง)
  • konpapeng waterfall (น้ำตกคอนพะเพ็ง)
  • Vientiane (นครเวียงจันทน์)
 3. Vietnam
  • Vịnh Hạ Long (อ่าวฮาลอง)
  • Water puppet (หุ่นกระบอกน้ำที่ฮานอย)
  • Fong nha cave (ถ้ำฟองญา)
  • My son (ปราสาทหมีเซิน)
 4. Thailand
  • Wat Pra Keaw (วัดพระแก้ว)
  • Pattaya (พัทยา)
  • Chiangmai (เชียงใหม่)
  • Samui Island (เกาะสมุย)
 5. Malaysia
  • Petronas Twin Towers (ตึกแฝดเปโตรนาส)
  • Menara Kuala Lumpur (กัวลาลัมเปอร์ ทาวเวอร์)
  • Cameron Highlands (คาเมรอน ไฮแลนด์)
  • Kek Lok Sri (วัดเขาเต่า)
 6. Singapore
  • Merlion Park (สวนเมอไลออน)
  • Sentosa (เกาะมหาสนุก)
  • Jurong bird park (สวนนก)
  • Singapore flyer (ชิงช้าสวรรค์)
 7. Myanmar
  • Chawedagong golden pagoda (พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง)
  • Kyaikhtiyo pagoda (พระธาตุอินทร์แขวน)
  • Shwemawdaw pagoda (เจดีย์ชเวมอดอ)
  • Mahamuni Buddha (พระมหามุนีแห่งมัณฑะเลย์)
 8. Indonesia
  • Bali Island (เกาะบาหลี)
  • Gunung Bromo (ภูเขาไฟโบโม)
  • Borobudur (บุโรพุทโธ ที่เกาะชวา)
  • Kraton (วังสุลต่าน)
 9. Philippines
  • Fort Santiago (ป้อมซานติเอโก้)
  • Bohol island (เกาะโบโฮล)
  • Rizal park (สวนไรซาล)
  • Ocean park (พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ)
 10. Cambodia
  • Angkor Wat (นครวัด)
  • Bayon temple (ปราสาทบายน)
  • Ta prohm temple (ปราสาทตาพรหม)
  • Tonle sap (โตนเลสาป)

Reference

 • http://www.aseansec.org/
 • http://nongnan9004.wordpress.com/
 • http://www.spiritofasean.com/index.php/download/87-2011-06-15-08-00-42
 • http://aseancorner.blogspot.com/2011/12/national-costumes-of-asean-membe…
 • http://historyclubsite.forumotion.com/t16-topic
 • www.baanjomyut.com/library_2/asean_community/05.html
 • http://mbpb111.blogspot.com/2011/07/hello-asean.html