สร้างเมื่อ จันทร์, พุธ, 05/10/2561 – 12:00

วันผู้สูงอายุสากล (International Day of Older Persons) วันที่ 1 ตุลาคม

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคมเป็นวันผู้สูงอายุสากล ( มติ 45/106 ) สิ่งนี้นำหน้าด้วยความคิดริเริ่มต่างๆ เช่นแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศว่าด้วยผู้สูงอายุแห่งเวียนนาซึ่งได้รับการรับรองโดยสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุปี 1982 และได้รับการรับรองในปีนั้นโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

     ในปี 1991 สมัชชาใหญ่ได้รับรองหลักการของสหประชาชาติสำหรับผู้สูงอายุ ( มติ 46/91 ) ในปี พ.ศ. 2545 การประชุมสมัชชาโลกเรื่องผู้สูงอายุแห่งโลกครั้งที่ 2 ได้นำแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศด้านผู้สูงอายุของมาดริด มาใช้ เพื่อตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทายของประชากรสูงอายุในศตวรรษที่ 21 และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมสำหรับคนทุกวัย

     องค์ประกอบของประชากรโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2553 อายุขัยทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 46 ปีเป็น 68 ปี ทั่วโลก มีผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 703 ล้านคนในปี 2019 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นบ้านของผู้สูงอายุจำนวนมากที่สุด (261 ล้านคน) รองลงมาคือยุโรปและอเมริกาเหนือ (มากกว่า 200 ล้านคน)

     ในอีกสามทศวรรษข้างหน้า จำนวนผู้สูงอายุทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า โดยมีจำนวนถึงมากกว่า 1.5 พันล้านคนในปี 2050 ทุกภูมิภาคจะเห็นการเพิ่มขึ้นของขนาดประชากรสูงอายุระหว่างปี 2019 ถึง 2050 การเพิ่มขึ้นที่ใหญ่ที่สุด ( 312 ล้านคน) คาดว่าจะเกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะเพิ่มขึ้นจาก 261 ล้านคนในปี 2562 เป็น 573 ล้านคนในปี 2593 คาดว่าจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในแอฟริกาเหนือและเอเชียตะวันตก โดยจะเพิ่มขึ้นจาก 29 ล้านคนใน 2019 เป็น 96 ล้านในปี 2050 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 226) การเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดเป็นอันดับสองคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในแถบอนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮารา โดยประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปอาจเพิ่มขึ้นจาก 32 ล้านคนในปี 2019 เป็น 101 ล้านคนในปี 2050 (ร้อยละ 218) ตรงกันข้าม,

     ในบรรดากลุ่มพัฒนาต่างๆ ประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าซึ่งไม่รวมประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดจะมีประชากรสูงอายุมากกว่าสองในสามของโลก (1.1 พันล้านคน) ในปี 2593 อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคาดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด จำนวนผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปอาจเพิ่มขึ้นจาก 37 ล้านคนในปี 2562 เป็น 120 ล้านคนในปี 2593 (225%)

2022 ธีม:ความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุในโลกที่เปลี่ยนแปลง
     ธีมโดยรวมสำหรับวันผู้สูงอายุสากลแห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2565 คือ “ความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุในโลกที่เปลี่ยนแปลง” ชุดรูปแบบนี้จะได้รับการเฉลิมฉลองโดยคณะกรรมการ NGO ว่าด้วยผู้สูงอายุในนิวยอร์ก เจนีวา และเวียนนา โดยแต่ละส่วนมีแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์และเสริมกันในหัวข้อโดยรวม ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง

ทศวรรษแห่งการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีของสหประชาชาติคืออะไร?

     ทศวรรษแห่งการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีแห่งสหประชาชาติ (พ.ศ. 2564-2573) เป็นความร่วมมือระดับโลกที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งรวบรวมรัฐบาล ภาคประชาสังคม หน่วยงานระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษา สื่อ และภาคเอกชน ภาคส่วนเพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่  

     ประชากรทั่วโลกกำลังสูงวัยอย่างรวดเร็วกว่าในอดีต และการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์นี้จะส่งผลกระทบต่อเกือบทุกด้านของสังคม ปัจจุบันมีผู้คนมากกว่า 1 พันล้านคนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง หลายคนไม่สามารถเข้าถึงแม้กระทั่งทรัพยากรพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับชีวิตที่มีความหมายและศักดิ์ศรี อีกหลายคนเผชิญกับอุปสรรคหลายประการที่ทำให้ไม่สามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที่  

     การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้เน้นย้ำถึงความร้ายแรงของช่องว่างที่มีอยู่ในนโยบาย ระบบ และบริการ ทศวรรษของการดำเนินการร่วมกันทั่วโลกในการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีเป็นสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สูงอายุสามารถเติมเต็มศักยภาพของพวกเขาในศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมกันและในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ