สระไทย

สร้างโดย : นายประมวล ศิริเมธางกูร
สร้างเมื่อ เสาร์, 04/12/2010 – 13:31
มีผู้อ่าน 118,199 ครั้ง (18/01/2023)
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/85412

สระไทย

มารู้จักสระกันเถอะครับคุณหนูหนู

แบบฝึกอ่าน
ให้อ่านว่า ก – อะ – กะ

แบบฝึกอ่าน
ให้อ่านว่า ต – อา – ตา

แบบฝึกอ่าน
ให้อ่านว่า ต – อิ – ติ

แบบฝึกอ่าน
ให้อ่านว่า ม – อี – มี

แบบฝึกอ่าน
ให้อ่านว่า ห – อึ – หึ

แบบฝึกอ่าน
ให้อ่านว่า ม – อือ – มือ

แบบฝึกอ่าน
ให้อ่านว่า ด – อุ – ดุ

แบบฝึกอ่าน
ให้อ่านว่า ด – อู – ดู

แบบฝึกอ่าน
ให้อ่านว่า ก – เอะ – เกะ

แบบฝึกอ่าน
ให้อ่านว่า ก – เอ – เก

แบบฝึกอ่าน
ให้อ่านว่า ก – แอะ – แกะ

แบบฝึกอ่าน
ให้อ่านว่า ก – แอ – แก

แบบฝึกอ่าน
ให้อ่านว่า จ – เอียะ – เจียะ
เปียะ เกียะ เปียะ เมียะ เจียะ เอียะ

แบบฝึกอ่าน
ให้อ่านว่า ส – เอีย – เสีย

แบบฝึกอ่าน
ให้อ่านว่า อ – เอือะ – เอือะ
เอือะ เหือะ เกือะ เสือะ

แบบฝึกอ่าน
ให้อ่านว่า ร – เอือ – เรือ

แบบฝึกอ่าน
ให้อ่านว่า อ – อัวะ – อัวะ
อัวะ ผัวะ สัวะ หัวะ ปัวะ

แบบฝึกอ่าน
ให้อ่านว่า ม – อัว – มัว

แหล่งอ้างอิง :  แบบฝึกส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย ผศ.ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ/หนังสือเรียนภาษาไทย 2523