วันไปรษณีย์โลก (World Post Day) วันที่ 9 ตุลาคม

           ก่อนที่จะมีสหภาพไปรษณีย์สากล การที่ประเทศหนึ่งจะแลกเปลี่ยนไปรษณีย์กับประเทศอื่นได้ต้องมีการทำสนธิสัญญากับแต่ละประเทศคู่สัญญา อีกทั้งการส่งจดหมายระหว่างประเทศมักต้องติดแสตมป์ของประเทศต่าง ๆ ที่จดหมายเดินทางผ่าน จึงมีการเรียกร้องให้มีการประชุมนานาชาติในเรื่องนี้ จนกระทั่ง เมื่อ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2417 ในการประชุมที่กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ลงนามในสนธิสัญญาเบิร์น จัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศได้สำเร็จ ใช้ชื่อว่า สหภาพไปรษณีย์ทั่วไป และในการประชุมไปรษณีย์สากลสมัยถัดไป พ.ศ. 2421 (ค.ศ.1878) ที่กรุงปารีส เห็นว่าจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น จึงได้ลงมติเปลี่ยนมาใช้ชื่อ สหภาพไปรษณีย์สากล Universal Postal Union  จนถึงปัจจุบัน

           ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 สมาชิกสหภาพสากลไปรษณีย์ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ได้กำหนดให้วันที่ 9 ตุลาคม เป็นวันไปรษณีย์โลก World Post Day และประเทศสมาชิกตกลงร่วมกันที่จะเฉลิมฉลองในโอกาสนี้โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเขียนจดหมาย อันเป็นการสร้างสัมพันธภาพ และเสรีภาพผ่านตัวอักษร โดยไม่จำกัดเชื้อชาติหรือศาสนา ให้ทุกคนบนโลกใบนี้สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้อย่างทั่วถึง

           ในปี 2565 นี้ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวและดำรงตามเจตนารมณ์ที่ทำร่วมกันระหว่างการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจสามารถส่งจดหมาย (น้ำหนักไม่เกิน 20 กรัม) ไปรษณียบัตร หรือโปสการ์ดแบบส่วนตัว ส่งได้ฟรีคนละ 1 ฉบับ/แผ่น โดยไม่ต้องผนึกตราไปรษรียากร ณ ที่ทำการไปรษณีย์และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

เงื่อนไข

  1.  เป็นจดหมายเฉพาะพิกัดน้ำหนักแรก (20 กรัม) หรือ ไปรษณียบัตร หรือโปสการ์ด ที่ส่งถึงผู้รับปลายทางในประเทศ
  2. ฝากส่งได้คนละ 1 ฉบับ/แผ่น 
  3. ฝากส่งกับเจ้าหน้าที่ที่ทำการไปรษณีย์หรือเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อประทับตรายางที่ระลึก “9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก ส่งจดหมายฟรีที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ” บริเวณมุมขวาด้านบนแทนการผนึกตราไปรษณียากรและแทนการประทับตราประจำวัน
  4. ระยะเวลากิจกรรม 1 วัน ในวันที่ 9 ตุลาคม เท่านั้น