วันมิตรภาพสากล
ตรงกับวันที่ 30 กรกฎาคม ของทุกปี
International Day of Friendship

     วันแห่งมิตรภาพสากลได้รับการประกาศ ในปี 2554 โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ โดยมีแนวคิดว่ามิตรภาพระหว่างประชาชน ประเทศ วัฒนธรรม และปัจเจกบุคคลสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสันติภาพและสร้างสะพานเชื่อมระหว่างชุมชนต่างๆ
     มติดังกล่าวให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคนหนุ่มสาวในฐานะผู้นำในอนาคตในกิจกรรมชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศและการเคารพในความหลากหลาย
     ในการทำเครื่องหมายวันแห่งมิตรภาพสากล UN สนับสนุนให้รัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ และกลุ่มประชาสังคมจัดงาน กิจกรรม และความคิดริเริ่มที่สนับสนุนความพยายามของประชาคมระหว่างประเทศในการส่งเสริมการสนทนาระหว่างอารยธรรม ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความเข้าใจร่วมกัน และความปรองดอง
     วันแห่งมิตรภาพสากลเป็นความคิดริเริ่มที่สืบเนื่องจากข้อเสนอของยูเนสโกที่ให้คำจำกัดความของวัฒนธรรมแห่งสันติภาพว่าเป็นชุดของค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ปฏิเสธความรุนแรงและพยายามป้องกันความขัดแย้งโดยระบุถึงต้นตอของปัญหาด้วยมุมมองในการแก้ปัญหา จากนั้นจึงได้รับการรับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี 2540

กลุ่มเพื่อนเล่นที่ชายหาดในฉนวนกาซา
รูปถ่าย: UN Photo/Shareef Sarhan
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/styles/banner-image-style-27-10/public/2021/07/friendship-day-indx.jpg

แบ่งปันจิตวิญญาณของมนุษย์ผ่านมิตรภาพ

     โลกของเราเผชิญกับความท้าทาย วิกฤตการณ์ และพลังแห่งความแตกแยกมากมาย เช่น ความยากจน ความรุนแรง และการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ซึ่งบั่นทอนสันติภาพ ความมั่นคง การพัฒนา และความปรองดองทางสังคมในหมู่ผู้คนทั่วโลก
     ในการเผชิญหน้ากับวิกฤตและความท้าทายเหล่านั้น ต้นเหตุของปัญหาจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยการส่งเสริมและปกป้องจิตวิญญาณที่มีร่วมกันของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของมนุษย์ซึ่งมีหลายรูปแบบ ซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดคือมิตรภาพ
     ด้วยมิตรภาพ – โดยการสะสมสายใยแห่งความสนิทสนมกันและพัฒนาสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นจากความไว้วางใจ เราสามารถมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่นคงที่ยั่งยืน สานตาข่ายนิรภัยที่จะปกป้องพวกเราทุกคน และสร้างความหลงใหลเพื่อโลกที่ดีขึ้นซึ่งทุกคนรวมเป็นหนึ่งเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

แหล่งที่มาข้อมูล : https://www.un.org/en/observances/friendship-day