วันสตรีไทย ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี

            ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพ และได้พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมเป็น “วันสตรีไทย” ของทุกปี เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว
            วันสตรีไทยถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เพราะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยออกมาทำ กิจกรรมร่วมกัน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากขึ้น มีความสามารถทัดเทียมผู้ชาย เป็นที่ยอมรับจากสังคม จะเห็นได้จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเริ่มมีสตรีเข้าไปเป็น หัวหน้างานมากขึ้น รวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในการบริหารประเทศชาติ สตรีไทยในยุคปัจจุบันจึงต้องเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการบริหาร การจัดการ การเป็นแม่ที่ดีของลูก เป็นภรรยาที่ดีของสามี และเป็นแม่ศรีเรือนที่ดี พร้อมทั้งต้องก้าวทันกับยุคสมัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

พระราชดำรัส ประการในวันสตรีไทย

            ในการตั้งวันที่ 1 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นตัวแทนในการเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดงานวันสตรีไทย และยังมีพระราชดำรัส ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 พึงกระทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์
ข้อ 2 พึงทำหน้าที่แม่บ้านให้ดี
ข้อ 3 พึงรักษาความเป็นสตรีไทยเอาไว้
ข้อ 3 ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น

ดอกไม้ประจำวันสตรีไทย

            ดอกไม้ประจำวันสตรีไทย  จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากดอกกล้วยไม้ ที่มีนามว่า แคทลียา ควีน สิริกิตติ์ โดยสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับการพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถนั่นเอง

ที่มาข้อมูล : https://www.thaiwomen.or.th/th/knowledge_women