วันแห่งการรู้หนังสือสากล
สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

วันที่ 8 กันยายน ของทุกปี
วันแห่งการรู้หนังสือสากล
International Literacy Day

https://www.unesco.org/sites/default/files/styles/paragraph_medium_desktop/public/2023-08/literacy%20day%202023.webp?itok=HI0e0ReO

            ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา การเฉลิมฉลองวันการรู้หนังสือสากล (ILD) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีทั่วโลกเพื่อเตือนใจสาธารณชนถึงความสำคัญของการรู้หนังสือซึ่งเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน และเพื่อพัฒนาวาระการรู้หนังสือไปสู่สังคมที่มีการอ่านออกเขียนได้และยั่งยืนมากขึ้น 
            แม้จะมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั่วโลก แต่ความท้าทายในการอ่านออกเขียนได้ยังคงมีอยู่ โดยคนหนุ่มสาวและผู้ใหญ่อย่างน้อย 763 ล้านคนขาดทักษะการอ่านออกเขียนขั้นพื้นฐานในปี 2563 วิกฤตการณ์โควิด-19 เมื่อเร็ว ๆ นี้และวิกฤตอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความขัดแย้ง ได้ทำให้ความท้าทายรุนแรงขึ้น
            บริบททั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความหมายใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ขัดขวางความก้าวหน้าในการอ่านออกเขียนได้ และความไม่เท่าเทียมกันที่ขยายวงกว้างขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค ประเทศ และประชากรทั่วโลก ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง สัดส่วนของเด็กอายุ 10 ขวบที่ไม่สามารถอ่านและเข้าใจข้อความง่ายๆ ที่มีความเข้าใจได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 57 ในปี 2562 เป็นประมาณร้อยละ 70 ในปี 2565  
            ในบริบทนี้ วันการรู้ หนังสือ   สากลประจำปีนี้จะมีการเฉลิมฉลองทั่วโลกภายใต้ธีม ‘ การส่งเสริม การรู้หนังสือสำหรับโลกที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง: การสร้างรากฐานสำหรับสังคมที่ยั่งยืนและสงบสุข’ 
            ILD2023 จะเป็นโอกาสในการเข้าร่วมความพยายามในการเร่งความก้าวหน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 4 (SDG4) ในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อสะท้อนถึงบทบาทของการอ่านออกเขียนได้ในการสร้างสังคมที่ครอบคลุม สงบสุข ยุติธรรม และยั่งยืนมากขึ้น ในการทำเช่นนั้น จะยอมรับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างการรู้หนังสือและการพัฒนาในด้านอื่น ๆ การรู้หนังสือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสังคมดังกล่าว ในขณะที่ความก้าวหน้าในด้านอื่น ๆ ของการพัฒนามีส่วนช่วยสร้างความสนใจและแรงจูงใจของผู้คนในการได้มา ใช้ และต่อยอด พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และการคำนวณ
            หากการรู้หนังสือเป็นชัยชนะของมนุษยชาติ มันก็เป็นสิ่งที่เปราะบาง มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกำเริบของโรคอยู่เสมอ ให้วันการรู้หนังสือสากลนี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงสิ่งนี้ และเป็นโอกาสที่จะเชิดชูทุกคนที่อุทิศตนเพื่อทำให้การรู้หนังสือสากลเป็นจริง ไม่ใช่แค่เป้าหมาย

ที่มาของข้อมูล https://www.unesco.org/en/days/literacy