สร้างเมื่อ อังคาร, 23/04/2562 – 08:27

รวมลิงก์คู่มือครูพร้อมให้ดาวน์โหลด
สำหรับปีการศึกษา 2562 วิชาวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

 1. คุณครูต้องสมัครสมาชิกก่อนที่เว็บไซต์ https://www.scimath.org/
 2. หากเป็นสมาชิกแล้วต้อง login เข้าสูระบบก่อน
 3. คู่มือครูทั้งหมดสำหรับครูเท่านั้น เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ห้ามเผยแพร่หรือแจกจ่ายบนสื่อสาธารณะ ห้ามจำหน่าย

คู่มือครู รายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คู่มือครู รายวิชาฟิสิกส์

คู่มือครู รายวิชาเคมี

คู่มือครู รายวิชาชีววิทยา

คู่มือครู รายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ

 • คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1
  https://www.scimath.org/ebook-earthscience/item/8290-4-1
 • คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2
  https://www.scimath.org/ebook-earthscience/item/8291-4-2
 • คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  https://www.scimath.org/ebook-earthscience/item/10328-6

คู่มือครู รายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กายภาพ

 • คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  https://www.scimath.org/ebook-biology/item/8110-bioteacherguide-4
 • คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 
  https://www.scimath.org/ebook-chemistry/item/10297-1
 • คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 
  https://www.scimath.org/ebook-science/item/10333-5-2

รวมลิงก์คู่มือครูพร้อมให้ดาวน์โหลด สำหรับปีการศึกษา 2562

แหล่งอ้างอิง:  https://www.scimath.org/