วันการศึกษาสากล

วันการศึกษาสากล International Day of Education ตรงกับวันที่ 24 มกราคม ของทุกปี

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

     มาส่งมอบระบบการศึกษาที่สามารถสนับสนุนสังคมที่เท่าเทียมกัน เศรษฐกิจที่มีพลวัต และความฝันอันไร้ขีดจำกัดของผู้เรียนทุกคนในโลก”
     อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ

นัซดานา วัย 12 ปี ต้องการเป็นนักข่าวเมื่อโตขึ้น เธอเป็นหนึ่งในนักเรียน 32 คนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนรู้แบบเร่งรัดที่ได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟในอัฟกานิสถาน ด้วยทุนสนับสนุนจากสาธารณรัฐเกาหลี
ภาพ: UNICEF/Omid Fazel

ลงทุนในคนให้ความสำคัญกับการศึกษา

     ปี 2023 ถือเป็นช่วงกึ่งกลางนับตั้งแต่สหประชาชาติได้รับรองวาระ 2030เพื่อผู้คน โลก และความเจริญรุ่งเรือง โดยมีเป้าหมายที่เชื่อมโยงกัน 17 ประการที่จะถูกนำมาทบทวนในการประชุมสุดยอด SDG ในเดือนกันยายน ในหัวข้อการลงทุนในผู้คน
     วันปีนี้ สร้างขึ้นจากแรงผลักดันระดับโลกที่เกิดจากการประชุม UN Transforming Education Summitในเดือนกันยายน 2022 โดยเรียกร้องให้รักษาการขับเคลื่อนทางการเมืองอย่างเข้มแข็งในด้านการศึกษา และกำหนดแนวทางในการแปลงพันธกรณีและความริเริ่มระดับโลกไปสู่การปฏิบัติ การศึกษาจะต้องได้รับการจัดลำดับความสำคัญเพื่อเร่งความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมด ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ความไม่เท่าเทียมที่เพิ่มขึ้น และวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
     วันการศึกษาสากล  ในวันที่ 24 มกราคม 2023 จัดขึ้นเพื่อสตรีและเด็กผู้หญิงชาวอัฟกานิสถาน 

พื้นหลัง

     การศึกษาคือสิทธิมนุษยชน เป็นความดีสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 24 มกราคมเป็นวันการศึกษาสากล เพื่อเฉลิมฉลองบทบาทของการศึกษาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา

การศึกษาคือสิทธิมนุษยชน

     สิทธิในการศึกษาได้รับการประดิษฐานอยู่ในมาตรา 26 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แถลงการณ์ดังกล่าวเรียกร้องให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบฟรีและภาคบังคับ อนุสัญญา  ว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งได้รับการรับรองในปี พ.ศ. 2532 มีเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อกำหนดว่าประเทศต่างๆ จะต้องจัดให้มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับทุกคน

การศึกษาเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน

     เมื่อมีการรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030ในเดือนกันยายน 2558 ประชาคมระหว่างประเทศตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จของเป้าหมายทั้ง 17 ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 4 มีเป้าหมายเพื่อ “รับประกันการศึกษาที่มีคุณภาพที่ครอบคลุมและเท่าเทียมกัน และส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน” ภายในปี 2573

ความท้าทายในการบรรลุการศึกษาแบบสากล

     การศึกษาช่วยให้เด็กๆ มีบันไดหลุดพ้นจากความยากจนและเป็นเส้นทางสู่อนาคตที่สดใส แต่เด็กและวัยรุ่นประมาณ 244 ล้านคนทั่วโลกต้องออกจากโรงเรียน เด็กและวัยรุ่น 617 ล้านคนไม่สามารถอ่านและคำนวณขั้นพื้นฐานได้ เด็กผู้หญิงน้อยกว่า 40% ในแอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยประมาณสี่ล้านคนต้องออกจากโรงเรียน สิทธิในการศึกษาของพวกเขาถูกละเมิดและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
     หากไม่มีการศึกษาที่มีคุณภาพที่ครอบคลุมและเท่าเทียมและโอกาสตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ประเทศต่างๆ จะไม่สามารถประสบความสำเร็จในการบรรลุความเท่าเทียมทางเพศและทำลายวงจรแห่งความยากจนที่ทิ้งเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่หลายล้านคนไว้ข้างหลัง

     ความก้าวหน้าไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพนั้นช้ากว่าที่กำหนดก่อนเกิดโรคระบาด แต่โควิด-19 ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการศึกษา ทำให้เกิดการสูญเสียการเรียนรู้ในสี่ในห้าจาก 104 ประเทศที่ทำการศึกษา
     หากไม่มีมาตรการเพิ่มเติม เด็กและเยาวชนประมาณ 84 ล้านคนจะต้องหยุดเรียนภายในปี 2573 และนักเรียนประมาณ 300 ล้านคนจะขาดทักษะพื้นฐานด้านการคำนวณและการอ่านเขียนที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในชีวิต
     นอกเหนือจากการให้การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฟรีสำหรับเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนภายในปี 2573 เป้าหมายคือเพื่อให้สามารถเข้าถึงการฝึกอบรมสายอาชีพที่ราคาไม่แพงอย่างเท่าเทียมกัน ขจัดความแตกต่างทางเพศและความมั่งคั่ง และบรรลุการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล
     การศึกษาเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) อื่นๆ อีกมากมาย เมื่อผู้คนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ก็สามารถหลุดพ้นจากวงจรแห่งความยากจนได้
     การศึกษาช่วยลดความไม่เท่าเทียมและเข้าถึงความเท่าเทียมทางเพศ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้คนทั่วโลกมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและยั่งยืนมากขึ้น การศึกษายังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมความอดทนระหว่างผู้คนและช่วยให้สังคมมีสันติสุขมากขึ้น
     เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ 4 การจัดหาเงินทุนด้านการศึกษาจะต้องกลายเป็นสิ่งสำคัญในการลงทุนระดับชาติ นอกจากนี้ มาตรการต่างๆ เช่น การทำให้การศึกษาฟรีและภาคบังคับ การเพิ่มจำนวนครู การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน และการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ถือเป็นสิ่งสำคัญ

จนถึงตอนนี้เรามีความก้าวหน้าอะไรบ้าง?

     ในขณะที่มีความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการศึกษาปี 2030 ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ แต่ก็ยังจำเป็นต้องมีความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับความท้าทายที่ยังคงมีอยู่ และรับประกันว่าการศึกษาที่มีคุณภาพจะเข้าถึงได้สำหรับทุกคน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
     ระหว่างปี 2015 ถึง 2021 มีการสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาทั่วโลกเพิ่มขึ้น มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้กลับช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับ 15 ปีก่อน

ยังมีความท้าทายอะไรบ้าง?

     ตามเป้าหมายการศึกษาระดับชาติ คาดว่าเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่มีทักษะการอ่านขั้นพื้นฐานก่อนจบชั้นประถมศึกษาจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 67 ภายในปี 2573 อย่างไรก็ตาม เด็กและเยาวชนประมาณ 300 ล้านคนจะยังคงขาดแคลน ทักษะการคำนวณและการรู้หนังสือขั้นพื้นฐานภายในปี 2573
     ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ ประกอบกับปัญหาผลลัพธ์การเรียนรู้และอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคัน ยังคงมีอยู่ในพื้นที่ชายขอบ ตอกย้ำถึงความจำเป็นในความมุ่งมั่นระดับโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าการศึกษาที่ครอบคลุมและเท่าเทียมกันสำหรับทุกคน ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ระดับต่ำยังเป็นอุปสรรคสำคัญในการบรรลุการเชื่อมต่อที่เป็นสากลและมีความหมาย

ผู้คนดิ้นรนมากที่สุดเพื่อเข้าถึงการศึกษาที่ไหน?

     แอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดในการจัดหาทรัพยากรพื้นฐานให้กับโรงเรียน สถานการณ์นี้รุนแรงมากในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยโรงเรียนไม่ถึงครึ่งหนึ่งในแอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราสามารถเข้าถึงน้ำดื่ม ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตได้
     ความไม่เท่าเทียมจะเลวร้ายลง เว้นแต่ความแตกแยกทางดิจิทัล – ช่องว่างระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกันและประเทศที่มีการแปลงเป็นดิจิทัลในระดับสูง – จะไม่ได้รับการแก้ไข

มีกลุ่มใดบ้างที่เข้าถึงการศึกษาได้ยากกว่า?

     ใช่แล้ว ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเหล่านี้ ประมาณร้อยละ 40 ของประเทศไม่ได้รับความเท่าเทียมทางเพศในการศึกษาระดับประถมศึกษา ข้อเสียด้านการศึกษาเหล่านี้ยังส่งผลให้ขาดการเข้าถึงทักษะและโอกาสที่จำกัดในตลาดแรงงานสำหรับหญิงสาว

พวกเราทำอะไรได้บ้าง? 

     ขอให้รัฐบาลของเราให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอันดับแรกทั้งในนโยบายและแนวปฏิบัติ ล็อบบี้รัฐบาลของเราให้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้การศึกษาระดับประถมศึกษาฟรีแก่ทุกคน รวมถึงกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มชายขอบ

ข้อเท็จจริงและตัวเลข

  • ความก้าวหน้าไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพนั้นช้ากว่าที่กำหนดก่อนเกิดโรคระบาด แต่โควิด-19 ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการศึกษา ทำให้เกิดการสูญเสียการเรียนรู้ในสี่ในห้าจาก 104 ประเทศที่ทำการศึกษา
  • หากไม่มีมาตรการเพิ่มเติม จะมีเพียง 1 ใน 6 ประเทศเท่านั้นที่จะบรรลุเป้าหมายการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสากลภายในปี 2573 เด็กและเยาวชนประมาณ 84 ล้านคนจะยังคงไม่ได้เรียนหนังสือ และนักเรียนประมาณ 300 ล้านคนจะขาดทักษะพื้นฐานด้านการคำนวณและการรู้หนังสือที่จำเป็นสำหรับ ความสำเร็จในชีวิต
  • เพื่อให้บรรลุเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติของเป้าหมาย 4 ซึ่งลดความทะเยอทะยานลงเมื่อเทียบกับเป้าหมายเดิมของเป้าหมาย 4 ประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางต่ำกว่า 79 ประเทศยังคงเผชิญกับช่องว่างทางการเงินเฉลี่ยต่อปีที่ 97 พันล้านดอลลาร์
  • เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ 4 การจัดหาเงินทุนด้านการศึกษาจะต้องกลายเป็นสิ่งสำคัญในการลงทุนระดับชาติ นอกจากนี้ มาตรการต่างๆ เช่น การทำให้การศึกษาฟรีและภาคบังคับ การเพิ่มจำนวนครู การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน และการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ถือเป็นสิ่งสำคัญ

4 เป้าหมาย

4.1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียมกัน และฟรี ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 4 ภายในปี 2573
4.2 รับประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนสามารถเข้าถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัย การดูแล และการศึกษาระดับประถมศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้พวกเขาพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573
4.3 รับประกันการเข้าถึงที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้หญิงและผู้ชายทุกคนในการศึกษาด้านเทคนิค อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในราคาที่เอื้อมถึงและมีคุณภาพ รวมถึงมหาวิทยาลัย ภายในปี 2573
4.4 ภายในปี 2573 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อการจ้างงาน งานที่มีคุณค่า และความเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573
4.5 ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และรับประกันการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมสายอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันสำหรับผู้เปราะบาง รวมถึงผู้ทุพพลภาพ ชนเผ่าพื้นเมือง และเด็กที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง ภายในปี 2573
4.6 รับประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนจำนวนมากทั้งชายและหญิง มีความรู้และความสามารถในการคำนวณ ภายในปี 2573
4.7 รับประกันว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 รวมถึงผ่านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมทางเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรง ความเป็นพลเมืองโลกและความซาบซึ้งในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. สร้างและยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาสำหรับเด็ก ความพิการ และความไวต่อเพศสภาพ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ไม่ใช้ความรุนแรง ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน
4.B ภายในปี 2020 ขยายจำนวนทุนการศึกษาไปทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญให้กับประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะเล็กๆ และประเทศในแอฟริกา สำหรับการลงทะเบียนในการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมสายอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคนิค วิศวกรรมศาสตร์ และโปรแกรมวิทยาศาสตร์ในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ
4.C เพิ่มอุปทานครูที่มีคุณสมบัติอย่างมีนัยสำคัญ ภายในปี 2573 รวมถึงผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศสำหรับการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก

ที่มาของข้อมูล :
https://www.un.org/en/observances/education-day
https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/