วันดาวน์ซินโดรมโลก World Down Syndrome Day

สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
สร้างเมื่อ พฤ, 07/03/2024 – 06:56

ที่มาของภาพ : https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/styles/banner-image-style-27-10/public/2021/04/down-syndrome-index.jpg

วันดาวน์ซินโดรมโลก
World Down Syndrome Day
21 มีนาคม ของทุกปี

ดาวน์ซินโดรม

     ดาวน์ซินโดรมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีสำเนาโครโมโซม 21 บางส่วน (หรือทั้งหมด) ส่วนเกิน ยังไม่ทราบว่าเหตุใดจึงเกิดอาการนี้ แต่ดาวน์ซินโดรมเป็นส่วนหนึ่งของสภาวะของมนุษย์มาโดยตลอด มีอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก และมักส่งผลให้เกิดผลกระทบที่หลากหลายต่อรูปแบบการเรียนรู้ ลักษณะทางกายภาพ และสุขภาพ
     การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างเพียงพอ โครงการช่วยเหลือในระยะเริ่มแรก และการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตลอดจนการวิจัยที่เหมาะสม มีความสำคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาของแต่ละบุคคล
     ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 สมัชชาใหญ่ได้ประกาศให้วันที่ 21 มีนาคม เป็นวันดาวน์ซินโดรมโลก ( A/RES/66/149 ) สมัชชาใหญ่ได้มีมติให้ถือวันดาวน์ซินโดรมโลกในวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี โดยมีผลตั้งแต่ปี 2555 เพื่อปลุกจิตสำนึกสาธารณะเกี่ยวกับดาวน์ซินโดรม สมัชชาใหญ่ขอเชิญประเทศสมาชิกทั้งหมด องค์กรที่เกี่ยวข้องของระบบสหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ตลอดจนภาคประชาสังคม รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน เข้าร่วมสังเกตการณ์ World Down วันซินโดรมในลักษณะที่เหมาะสม

Down Syndrome

     Down syndrome occurs when an individual has an extra partial (or whole) copy of chromosome 21. It is not yet know why this syndrome occurs, but Down syndrome has always been a part of the human condition. It exists in all regions across the globe and commonly results in variable effects on learning styles, physical characteristics and health.
     Adequate access to health care, to early intervention programmes, and to inclusive education, as well as appropriate research, are vital to the growth and development of the individual.
     In December 2011, the General Assembly declared 21 March as World Down Syndrome Day (A/RES/66/149). The General Assembly decided, with effect from 2012, to observe World Down Syndrome Day on 21 March each year. In order to raise public awareness of Down syndrome, the General Assembly invites all Member States, relevant organizations of the United Nations system and other international organizations, as well as civil society, including non-governmental organizations and the private sector, to observe World Down Syndrome Day in an appropriate manner.

พื้นหลัง

     อุบัติการณ์โดยประมาณของดาวน์ซินโดรมอยู่ระหว่าง 1 ใน 1,000 ถึง 1 ใน 1,100 การเกิดมีชีพทั่วโลก ในแต่ละปี เด็กประมาณ 3,000 ถึง 5,000 คนเกิดมาพร้อมกับความผิดปกติของโครโมโซมนี้
     คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมสามารถดีขึ้นได้โดยการตอบสนองความต้องการด้านการดูแลสุขภาพ รวมถึงการตรวจสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเป็นประจำเพื่อติดตามสภาพจิตใจและร่างกาย และเพื่อให้การแทรกแซงได้ทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การบำบัดด้วยคำพูด การให้คำปรึกษา หรือ การศึกษาพิเศษ. บุคคลที่เป็นดาวน์ซินโดรมสามารถบรรลุคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดผ่านการดูแลและการสนับสนุนจากผู้ปกครอง คำแนะนำทางการแพทย์ และระบบสนับสนุนตามชุมชน เช่น การศึกษาแบบเรียนรวมในทุกระดับ สิ่งนี้อำนวยความสะดวกในการมีส่วนร่วมในสังคมกระแสหลักและการเติมเต็มศักยภาพส่วนบุคคลของพวกเขา

ยุติแบบแผน

     แบบเหมารวมคือแนวคิดที่ตั้งไว้ซึ่งผู้คนมีเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลหรือบางสิ่งบางอย่าง แบบเหมารวมอาจเป็นเชิงบวก ลบ หรือเป็นกลาง แต่มักจะไม่ถูกต้องหรือผิด!
     ภาพเหมารวมมักขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จำกัดหรือประสบการณ์ส่วนตัว สิ่งเหล่านี้สามารถเสริมได้ด้วยวิธีการนำเสนอบางสิ่งในสื่อหรือข้อความทางวัฒนธรรม เมื่อเกิดขึ้นแล้ว แบบเหมารวมอาจเปลี่ยนแปลงได้ยาก
     สำหรับผู้ที่เป็นดาวน์ซินโดรมและความบกพร่องทางสติปัญญา การเหมารวมสามารถขัดขวางเราไม่ให้ถูกปฏิบัติเหมือนคนอื่นๆ เราได้รับการปฏิบัติเหมือนเด็กๆ เราถูกประเมินต่ำเกินไป และถูกกีดกัน บางครั้งเราถูกปฏิบัติอย่างเลวร้ายหรือถูกทารุณกรรมด้วยซ้ำ
     ในวันดาวน์ซินโดรมโลกปี 2024 เราขอเรียกร้องให้ผู้คนทั่วโลกยุติทัศนคติแบบเหมารวมนี้

เหตุการณ์

     เครือข่ายนานาชาติดาวน์ซินโดรมจะเป็นเจ้าภาพการประชุมวันดาวน์ซินโดรมโลก (WDSDC) ครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนิวยอร์ก

ที่มาข้อมูล : https://www.un.org/en/observances/down-syndrome-day