ช 0247 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3

สร้างโดย : นางสาวธัญลักษณ์ คงกะเรียน โรงเรียนเมืองปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สร้างเมื่อ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2544
มีผู้อ่าน 7,937,692 ครั้ง (18/10/2022)