ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

สร้างโดย : นางนีรนุช อินกองงาม ครูโรงเรียนวัดหนองปล้อง จ.พิจิตร
สร้างเมื่อ วันที่15 สิงหาคม พ.ศ. 2547
มีผู้อ่าน 3,823,262 ครั้ง (19/10/2022)

         สื่อมัลติมีเดีย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 นี้เป็นผลงานจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเว็ปเพส ที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้จัขึ้นที่ โรงเรียนพุทธชินราชวิทยา การผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนในห้อง และมิได้มั่งหวังเพื่อการค้าหรือธุรกิจใดๆ เนื้อหาสาระความรู้ในสื่อนี้ได้มาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในเอกสารตำราและหนังสือจากที่ต่างๆ