คอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

สร้างโดย : นายอดุล โตเขียว ครูโรงเรียนโรงเรียนไพศาลีพิทยา อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
สร้างเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2547
มีผู้อ่าน 2,653,751 ครั้ง (21/10/2022)

             เนื้อหาความรู้และรูปภาพในสื่อนี้ ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จังหวัดนครสวรรค์ และส่วนหนึ่งรวบรวมมาจากหนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ช 0249 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้จัดทำต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย