วรรณคดีรามเกียรติ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับทุกระดับชั้น

สร้างโดย : นางสาวชมชอบ นิศามณีพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
สร้างเมื่อ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2545
มีผู้อ่าน 1,259,187 ครั้ง (21/10/2022)

มาอนุรักษ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย กันเถอะ

             ขอต้อนรับสู้บ้านภาษาไทย เว็บนี้เป็นเว็บที่ทำเกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่อง รามเกียรติ์ ซึ่งได้ข้อมูลมาจาก อาจาร์ยรัตนาภรณ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย และรวบรวมมาจากสถานที่ต่าง ๆ จนกลายมาเป็นเว็บนี้ ที่มีทั้งความเป็นมาของเรื่องนี้ ตัวละคร เอกลักษณ์ของตัวละครต่าง ๆ ในเรื่องนี้

             เว็บนี้เป็นเว็บที่ผู้จัดทำได้ทำขึ้นเป็นครั้งแรก จึงหวังว่าคงจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรต์หรือผู้ที่ต้องการศึกษาในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย

             ผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้น และผูจัดทำจะหมั่นปรับปรุงและพัฒนาเว็บนี้ต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั่วราชอาณาจักรของผืนแผ่นดินนี้