วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

สร้างโดย : เบญจมาศ ภัคโชค
สร้างเมื่อ จันทร์, 30/03/2009 – 15:29
มีผู้อ่าน 6,282 ครั้ง (21/10/2022)

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี

              21 ต.ค.ของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยที่พระองค์ทรงมีพระราชปณิธาน ที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ทรงให้ความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกว่า มีความสำคัญและเป็นห่วงมากกว่าการปลูก ครม. จึงได้มีมติเมื่อ 26 มิ.ย.33 ให้วันที่ 21 ต.ค. ของทุกปี เป็นวัน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

ความเป็นมา
             สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ในการนี้พระองค์ทรง ให้ความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกว่ามีความสำคัญและน่าเป็นห่วงมากกว่าการปลูก และเพื่อเป็นการ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงงานพัฒนาชนบทของประเทศไทย โดยเฉพาะการฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติ
             คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ คือ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ดำเนินการระดมความเห็นจากบุคคลทั่วไปเพื่อกำหนดชื่อที่เหมาะสมสำหรับวันดังกล่าว ปรากฏชื่อว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ได้รับการพิจารณาเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533

วัตถุประสงค์
    1.เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามโครงการและสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งการปลูกซ่อมต้นที่ตายให้สามารถเจริญเติบโตขึ้นปกคลุมพื้นที่โดยเร็ว
    2.เพื่อชี้นำให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยพร้อมเพรียง
    3.เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบำรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ อันจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว
    4.เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญดังกล่าว ซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดให้มีการบำรุงต้นไม้ทุกปี

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก