โลกและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

สร้างโดย : นางสาวนพรัตน์ เสียงเกษม นิสิตปริญญาโท เอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
มีผู้อ่าน 761,127 ครั้ง (22/10/2022)

เรียนผู้เข้าใช้บทเรียน

             บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนอินเทอร์เน็ต เรื่อง “โลกและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก” กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 เป็นสารนิพนธ์ ของนางสาวนพรัตน์ เสียงเกษม นิสิตปริญญาโท เอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กำลังอยู่ในขั้นทดลอง ในฐานะที่ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน เหมือนกับอีกหลายสื่อที่ผ่านมา จึงได้ลองนำขึ้นเพื่อให้เยาวชนไทยและครุอาจารย์ทั้งหลายได้ใช้งาน ช่วย mail ส่งข้อคิดเห็น ปรับปรุง แก้ไข เพราะจะได้ปรับปรุงให้สมบูรณ์ ถูกต้อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็ก ๆ ของไทยเรา

             อนึ่ง ห้ามทำการคัดลอก เผยแพร่ งานชิ้นนี้อย่างเด็ดขาด เพราะเป็นลิขสิทธิ์อันชอบธรรมของนางสาวนพรัตน์ เสียงเกษม หากผู้ใดละเมิด จะดำเนินคดีตามกฏหมายอย่างถึงที่สุด

             วันใดที่งานนี้เสร็จสมบูรณ์ ข้าพเจ้าจะขอมาหให้เด็ก ๆ ได้ใช้แน่นอน โดยเฉพาะเด็กที่ห่างไกล