ทำน้ำให้สะอาด กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นม. 1

สร้างโดย : นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ นางสาววรพันธุ์ เพชรต้อม และนางสาววทันยา ศรีลาเจริญ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2545
มีผู้อ่าน 359,337 ครั้ง (22/10/2022)

คำแนะนำ

            บทเรียนนี้เป็นบทเรียนสำเร็จรูป ที่น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ขอให้อ่านคำแนะนำนี้ก่อน

 • บทเรียนนี้ไม่ใช่ช้อสอบ น้อง ๆ ไม่ต้องกังวลใจ พยายามอ่านข้อความช้า ๆ ที่ละกิจกรรม น้อง ๆ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำน้ำให้สะอาด
 • เริ่มอ่านตั้งแต่กิจกรรมที่ 1 เรียงไปตามลำดับ โดยไม่ข้ามกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
 • อ่านคำอธิบายและคำถามช้า ๆ ให้เข้าใจ คิดให้ดี แล้วจึงตอบ
 • เมื่อตอบคำถามท้ายกิจกรรมหนึ่งเสร็จแล้ว จึงเปิดหน้าถัดไป เพื่อตรวจคำตอบว่าถูกหรือไม่ ถ้าน้อง ๆ ตอบถูกตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้อ่านกิจกรรมต่อไป
 • ถ้าคำตอบของน้อง ๆ ผิด จงย้อนกลับไปอ่านข้อความในกิจกรรมที่ผ่านมาใหม่ ทำความเข้าใจให้ดี แล้วตอบคำถามใหม่อีกครั้ง
 • ศึกษาไปอย่างช้า ๆ ไม่ต้องรีบร้อน ถ้าเหนื่อยหรือเบื่อให้พักสักครู่ แล้วค่อยทำต่อไป
 • น้อง ๆ ที่ดีจะซื่อสัตย์ต่อตัวเองเสมอ จะไม่เปิดดูคำตอบก่อนทำแบบฝึกหัด
 • เรื่อง การทำน้ำให้สะอาด

วิชา วิทยาศาสตร์ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
จุดประสงค์ เมื่อศึกษาบทเรียนนี้แล้ว น้อง ๆ สามารถ

 • อธิบายหลักของการตกตะกอน
 • เลือกใช้วิธีการตกตะกอน การกรอง หรือ การกลั่น ไปใช้แยกสิ่งเจือปนออกจากน้ำได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • อธิบายกระบวนการทำน้ำประปา
 • บอกวิธีการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดได้

คำแนะนำ ให้น้อง ๆ ศึกษารายละเอียดของบทเรียนนี้ให้เข้าใจ แล้วตอบคำถามทุกข้อตามลำดับ