เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4

สร้างโดย : นายพิชัย เหลืองอรุณ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
สร้างเมื่อ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548
มีผู้อ่าน 1,061,654 ครั้ง (22/10/2022)

            ในปัจจุบันระบบสารสนเทศมีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชนโดยอาศัยกระบวนข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่
            ความรู้เรื่องระบบสารสนเทศนี้เหมาะสำหรับ นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจ ขอขอบคุณข้อมูลจาก คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นอย่างสูง
            หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้นี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อย