อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4

สร้างโดย : นางอรอุมา บวรศักดิ์ ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
สร้างเมื่อ วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548
มีผู้อ่าน 1,165,371 ครั้ง (23/10/2022)

            การจัดทำสื่อมัลติมีเดีย อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยประกอบด้วยเนื้อหาย่อย ได้แก่ ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กฏอัตรา ซึ่งแต่ละเนื้อหาจะมีคำอธิบาย ตัวอย่าง แบบฝึกปฏิบัติและเฉลยแบบฝึกปฏิบัติ
พร้อมบทสรุป เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
            ผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สื่อมัลติมิเดียชุดนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนวิชาเคมี ช่วยแบ่งเบาภาระครูผู้สอนและ สามารถใช้เป็นเครื่องนำทางให้นักเรียนประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี
            อย่างไรก็ตามการจัดทำสื่อมัลติมีเดียชุดนี้ ถ้ายังมีข้อบกพร่องไม่สมบูรณ์ในเนื้อหาในตอนใด หรือไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับคำแนะนำ ติชม เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้จัดทำที่จะนำไปปรับปรุงการทำงานในสื่อชุดต่อๆ ไป