บทกลอนสอนตารางธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 และ 4

สร้างโดย : นางอรอุมา บวรศักดิ์ ครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
สร้างเมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2548
มีผู้อ่าน 1,052,271 ครั้ง (23/10/2022)

            ความรู้เกี่ยวกับวิชาเคมี (Chemistry) เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่ง ที่กล่าวถึงองค์ประกอบ โครงสร้าง สมบัติ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสารในระดับอะตอม และการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี เพราะฉะนั้น พื้นฐานสำคัญของวิชาเคมี คือเรื่อง ตารางธาตุ ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้ศึกษาธาตุแต่ละตัวในตารางธาตุแล้ว โดยมีสมบัติ และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ที่น่าศึกษา ได้แก่ ความหมายของธาตุ สมบัติของธาตุที่เป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ความหมายของตารางธาตุ วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ ตารางธาตุในปัจจุบั และธาตุที่สำคัญต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีบทกลอนทำนองสรภัญที่ให้นักเรียนและผู้สนใจโดยทั่วไปได้ฝึกร้องและท่องจำจะทำให้จดจำตารางธาตุได้เป็นอย่างดี
            บทกลอนสอนตารางธาตุนี้ มีเนื้อหาเหมะสมกับนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 โดยเฉพาะนักเรียนที่เลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ ขอให้นักเรียนมีความสุข และมีความสนุกกับบทเรียนเรื่องนี้