มาฝึกลูกเสือกันเถอะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ความรู้ทั่วไป

สร้างโดย : นางสาวภัสรา อรูณมีศรี ครูโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) อ.เมือง จ.เพชรบุรี
สร้างเมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม 2545
มีผู้อ่าน 316,984 ครั้ง (23/10/2022)

            สืบเนื่องจากโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนารูปแบบการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2545 และต่อเนื่องในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2545 จึงได้เกิดเว็บเพจความรู้นี้ขึ้นมา ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล จากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เป็นอย่างยิ่งที่ได้สละเวลาอันมีค่าไปเป็นวิทยากร ซึ่งต้องใช้ความมานะ อดทนเป็นอย่างสูง ในการที่จะให้ความรู้กับผู้ที่เข้ารับการอบรม ที่มีพื้นฐานความรู้อันน้อยนิด จนผู้เข้ารับการอบรมได้ผลงานออกมาทั่วหน้ากัน ขอขอบคุณท่านอาจารย์บุญชู ตั้งเจริญ ,ท่านอาจารย์ปรีชา จันทร์เปล่ง , ท่านอาจารย์สมาน เซ็งแซ่ , ท่ายอาจารย์สุรินทร์ เวทย์วิทยานุวัฒน์ , ท่านอาจารย์จันทร์ผ่อง สมุทรผ่อง ที่ให้คำแนะนำเพิ่ม เติม และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงกับท่านผู้อำนวยการสมพงษ์ เมธานาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรีที่ได้อนุญาตให้ คัดลอกความรู้ จากเอกสารประกอบการอบรมของกอลฃงลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้

            การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีสามัญดรุ่นใหญ่นั้น มีเนื้อหาหลายส่วนที่สำคัญ ทั้งในด้านความรู้ความจำ และการฝึกปฏิบัต โดยเฉพาะอย่ายิ่งความมีระเบียบวินัยในด้านระเบียบแถว มีความจำเป็นที่จะต้องฝึกให้ลูกเสือเนตรนารี ทราบถึงสัญญาณมือและสัญญาณนกหวีดในท่าพื้นฐาน ต่าง ๆ สัญญาณมือ 10 สัญญาณ และสัญญาณนกหวีด 6 สัญญาณ ผู้จัดทำจึงได้เลือกการฝึกลูกเสือในด้านนี้มาเผยแพร่