บันทึกการอ่าน

สร้างโดย : นายพีรนัส จันทนา
สร้างเมื่อ ศุกร์, 02/07/2010 – 13:41
มีผู้อ่าน 3,183,192 ครั้ง (23/10/2022)
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/66578

สู่ลุ่มอิระวดี

ที่มา http://loorsad.exteen.com/20051020/entry
 • ชื่อหนังสือ : สู่ลุ่มอิระวดี
 • ผู้แต่ง : สุเนตร ชุตินธรานนท์ 
 • ชื่อสำนักพิมพ์  :  ศยาม
 • ปีที่พิมพ์  :  มีนาคม 2543   
 • จำนวนหน้า  : 118
 • อ่านวันที่ : 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553
 • ตรงกับสาระการเรียนรู้  :  ภูมิศาสตร์
 • สาระที่ได้จากเรื่องนี้  :  เป็นเรื่องที่น่าสนใจ โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางศาสนาที่ชาวพม่านับถือพระพุทธศาสนาจนมีศรัทธา สร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงาม หรือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในดินแดนแห่งนี้ก็มีอยู่มากมาย  “ สู่ลุ่มอิระวดี ” เป็นสารคดีท่องเที่ยวเล่มหนึ่งที่จะนำผู้อ่านเข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมของเมืองพม่า ที่ดำรงอยู่มาช้านาน รวมทั้งความงามทางธรรมชาติ
 • เหตุผลที่ชอบ  :  เป็นหนังสือที่ให้ความรู้แก่ผู้อ่านเรื่องการท่องเที่ยว  และความบันเทิง
 • ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  :  ทำให้เรารู้จักวัฒนธรรมของพม่ามากขึ้น
 • การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  :  ทำให้ทราบถึงวิถีชีวิตของชาวพม่ามากขึ้นและทราบถึงสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น

50 สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย

ที่มา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=234311 
 • ชื่อหนังสือ :   50 สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย
 • ผู้แต่ง : สุวัจนี พาแรงคิโอ
 • ชื่อสำนักพิมพ์  : เจ.บี.พับลิชชิ่ง
 • ปีที่พิมพ์  :  พฤศจิกายน 2548
 • จำนวนหน้า  : 288 หน้า
 • อ่านวันที่ : 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553
 • ตรงกับสาระการเรียนรู้  :  ภูมิศาสตร์
 • สาระที่ได้จากเรื่องนี้  :  “ 50 สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย ” เล่มนี้นำเสนอที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ในเล่มนี้เนื้อหาประกอบไปด้วย 50 สถานที่ท่อง  เที่ยวทั่วไทยมีภาษาไทยและคำแปลภาษาอังกฤษควบคู่กันไป ตอนท้ายของแต่ละบทจะมีตัวอย่างบทสนทนาที่พูดถึงสถานที่นั้น ๆ เพื่อเป็นการฝึกพูดไปพร้อม       กันอาจจะเป็นการดีหากมีโอกาสได้เผยแพร่วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ด้วยตนเอง
 • เหตุผลที่ชอบ  :  เพราะเป็นหนังสือที่ให้ความรู้พร้อมกับบรรยากาศของการท่องเที่ยวที่สนุก เพลิดเพลิน และได้ความรู้ภาษาอังกฤษ
 • ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  :  ทำให้เราได้ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น…และได้รู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
 • การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  :  มีการฝึกพูดภาษาอังกฤษ…และ…บทสนทนาภาษาอังกฤษ…ให้ความรู้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

ตำนานนครวัด

ที่มา http://whc.unesco.org/en/list/668/
 • ชื่อหนังสือ : ตำนานนครวัด
 • ผู้แต่ง : สมฤทธี บัวระมวล
 • ชื่อสำนักพิมพ์  : คุ้มค่า
 • ปีที่พิมพ์  :  ครั้งที่ 2, 2547
 • จำนวนหน้า  :  143 หน้า 
 • อ่านวันที่ : 25  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553
 • ตรงกับสาระการเรียนรู้  : ประวัติศาสตร์
 • สาระที่ได้จากเรื่องนี้  :  หนังสือ “ตำนานนครวัด” เล่มนี้ ผู้เขียนได้เสนอประวัติ ความเป็นมา ของนครวัดมหาสถาปัตยกรรมโบราณอันวิจิตรที่เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์ได้รังสรรค์ไว้บนโลกนี้ หนังสือเล่มนี้ได้พยายามนำเสนอมุมมองใหม่ของสถานที่แห่งนี้ นับตั้งแต่กำเนิด ดำรงอยู่ จวบจนถึงการล่มสลาย ของนครวัด
 • เหตุผลที่ชอบ  :  เป็นเรื่องที่น่าสนใจ  อ่านแล้วให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของนครวัด
 • ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  :  ทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของนครวัด  
 • การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  :  ได้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในพม่ามากยิ่งขึ้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนได้่

ต้นไม้ ผักหญ้า อาหาร และ สมุนไพร

ที่มา
http://www.skn.ac.th/skl/project1/eat150/eat18.htm
 • ชื่อหนังสือ : ต้นไม้ ผักหญ้า อาหาร และ สมุนไพร
 • ผู้แต่ง : วัลยา ภู่ภิญโญ
 • ชื่อสำนักพิมพ์  :  ดุจลดา
 • ปีที่พิมพ์  : ครั้งที่ 2 ธันวาคม 2547 
 • จำนวนหน้า  :  234 หน้า
 • อ่านวันที่ : 25  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553
 • ตรงกับสาระการเรียนรู้  :  วิทยาศาสตร์ 
 • สาระที่ได้จากเรื่องนี้  :  ในบรรดาพืชพรรณทั้งหลาย ที่มนุษย์ได้นำมาใช้เป็นอาหาร นอกจากจะมีคุณค่าในด้านอาหารที่มนุษย์รับประทานแล้ว พืชพรรณบางชนิดยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกทางหนึ่ง 
 • หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมรายการอาหารที่มีส่วนประกอบของพืชสมุนไพร และให้ความรู้ในด้านการเลือกซื้อพืชชนิดต่างๆ และการเก็บรักษา เพื่อให้พืชที่นำมาใช้ในการประกอบอาหารนั้นสดใหม่ และปราศจากสารเจือปน 
 • เหตุผลที่ชอบ  :  เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพ  และเกี่ยวกับอาหาร ซึ้งเป็นหนังสือที่น่าสนใจและเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย
 • ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  :  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับการเรียนและชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษหรือจะเป็นการใช้สมุนไพรอย่างถูกวิธี
 • การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  :  เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร…รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

การเมืองการปกครองไทย

 • ชื่อหนังสือ : การเมืองการปกครองไทย
 • ผู้แต่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร
 • ชื่อสำนักพิมพ์  :  Punch Group 
 • ปีที่พิมพ์  :  ครั้งที่ 5 พฤศจิกายน 2549
 • จำนวนหน้า  :  567 หน้า
 • อ่านวันที่ : 26 มิถุนายน  พ.ศ. 2553
 • ตรงกับสาระการเรียนรู้  :  สังคมศึกษา 
 • สาระที่ได้จากเรื่องนี้  :  ได้ทราบถึงการเมืองการปกครองของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีการปรับเปลี่ยนอย่างไรหรือมีการปรับปรุงเรื่องใดบ้างของรัฐธรรมนูญ  
 • เหตุผลที่ชอบ  :  เป็นเรื่องที่น่าสนใจและประชาชนชาวไทยควรมีความรู้เรื่องการเมืองการปกครอง
 • ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  :  ทำให้ทราบถึงการปกครองของการเมืองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 • การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  :  นำไปประยุกตร์ใช้ในการเรียนวิชาสังคมศึกษาได้  

แหล่งอ้างอิงรูปภาพ  :   http://www.oknation.net/blog/alone-win/2008/10/14/entry-1

คู่มือการออกแคมป์

ที่มา http://www.tourdoi.com/general/camping/howtocamp.htm
 • ชื่อหนังสือ :  คู่มือการออกแคมป์
 • ผู้แต่ง : ธงไชย พรหมปก
 • ชื่อสำนักพิมพ์  :  ต้นธรรม
 • ปีที่พิมพ์  :  ครั้งที่ 1 เมษายน 2548
 • จำนวนหน้า  :   95 หน้า
 • อ่านวันที่ :  27 มิถุนายน  พ.ศ. 2553
 • ตรงกับสาระการเรียนรู้  :  นันทนาการ
 • สาระที่ได้จากเรื่องนี้  :  เมื่อต้องเดินทางไกล เมื่อจำเป็นต้องพักแรม เมื่ออยากไปเที่ยว แล้วพักแรมท่ามกลางธรรมชาติแทนการพักในที่พักแสนสบาย มืออาชีพคงไม่มีปัญหาแล้ว ถ้าสำหรับมือสมัครเล่นที่ไม่เคยออกแคมป์พักแรมนอกสถานที่ จะต้องเตรียมตัวอย่างไร จะทำตัวอย่างไร ในระหว่างพักแรมออกแคมป์ คู่มือการออกแคมป์มีวิธีบอกว่าควรเตรียมอุปกรณ์อะไรไปบ้างแล้วการเตรียมตัวควรเตรียมตัวอย่างไร
 • เหตุผลที่ชอบ  :  เป็นหนังสือที่ให้ความเพลิดเพลิน  และให้ความรู้ควบคู่กันไปพร้อมกับการบอกวิธีต่างๆของการตั้งแคมป์อย่างครบท้วน
 • ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  :  ทำให้ผู้ที่อยากออกแคมป์เตรียมตัวได้ถูกก่อนออกแคมป์ 
 • การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  :  เมื่อเราได้ออกแคมป์จริงเราจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องและรู้ว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้าง

บ่อเกิดสำนวนไทย

ที่มา
http://www.tarad.com/thaibook/product.detail.php?lang=th&id=701549
 • ชื่อหนังสือ :  บ่อเกิดสำนวนไทย
 • ผู้แต่ง :  ดนัย เมธิตานนท์
 • ชื่อสำนักพิมพ์  :  มิติใหม่
 • ปีที่พิมพ์  :  ครั้งแรก มีนาคม 2548 
 • จำนวนหน้า  :  327 หน้า
 • อ่านวันที่ :  27  มิถุนายน  พ.ศ.2553
 • ตรงกับสาระการเรียนรู้  :  ภาษาไทย 
 • สาระที่ได้จากเรื่องนี้  :  บ่อเกิดสำนวนไทย มุ่งให้รู้จักที่มาหรือต้นกำเนิดของสำนวนต่าง ๆ ที่อาจจะได้มาจากการสังเกตุ จดจำจากธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่ใช้ประพฤติปฏิบัติในกิจของศาสนา หรือมีรากเหง้ามาจากจารีตประเพณี จนกลายเป็นกฎหมายบางส่วนก็มาจากการดำรงชีวิตหรือจากสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการมีชีวิตอยู่   ส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทำบ่มเพาะเป็นนิสัยหรือความประพฤติ นอกเหนือจากนี้ก็ได้มาจากการละเล่นของคนไทยเอง 
 • เหตุผลที่ชอบ  :  เป็นเนื้อหาที่มีอยู่ในบทเรียนและเป็นเนื้อหาที่อ่านแล้วสนุกไม่เครียดและมีประโยชน์ต่อการศึกษา
 • ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  :  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาไทยและในชีวิตประจำวันได้
 • การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  :  ใช้ในวิชาภาษาไทยและการสนทนาได้

วิธี เรียนดี เรียนเก่ง สอบได้

ที่มา http://kbusociety.eduzones.com/th/archives/3179
 • ชื่อหนังสือ :  วิธี เรียนดี เรียนเก่ง สอบได้
 • ผู้แต่ง :  ดร.ปณิธิ พุทธกรุณา
 • ชื่อสำนักพิมพ์  :  มายิก
 • ปีที่พิมพ์  :  ครั้งที่ 1 มีนาคม 2548  
 • จำนวนหน้า  :  128 หน้า
 • อ่านวันที่ :  28  มิถุนายน  พ.ศ.2553
 • ตรงกับสาระการเรียนรู้  :  ทุกกลุ่มสาระ
 • สาระที่ได้จากเรื่องนี้  :   มีเนื้อหาที่จะบอกให้เรารู้ว่าเรามีจุดอ่อน จุดแข็งในการเรียนตรงไหนบ้าง ทำอย่างไร การเรียนของเราจึงจะได้ชื่อว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด แรงจูงใจช่วยอะไรเราได้ เราจะมีวิธีใดบ้างที่จะทำให้ตัวเองเรียนเก่งขึ้นมาได้ การสอบในแต่ละประเภท ทั้งสอบแบบอัตนัย ปรนัยหรือการสอบภาคปฏิบัติมีเทคนิคใดบ้างที่จะช่วยให้ได้รับคะแนนสูง ๆ องค์ประกอบสำคัญในการเป็นเด็กเรียนดี เรียนเก่ง จะพัฒนาทักษะในการอ่าน เขียน จัดการบริหารเวลาให้ลงตัวได้อย่างไร ก่อนที่วันสอบจะมาถึง เราต้องเตรียมตัวเช่นไรบ้าง จะเริ่มเตรียมตัวอ่านหนังสือตั้งแต่เมื่อใด และเนื้อหาใดบ้างที่ต้องอ่านและทำความเข้าใจ จดจำเสียให้ชัดเจน 
 • เหตุผลที่ชอบ  :  หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ต่อคนทุกเพศทุกวัยแต่จะมีประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่เพราะเป็นหนังสือที่บอกแนวทางการปฏิบัติตัวทางการศึกษา 
 • ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  :  ทำให้เรารู้วิธีการปฏิบัติตัวให้ดีขึ้น  วิธีการเรียนที่ดีขึ้น
 • การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  :  สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระวิชาและตลอดจนการศึกษา  เรื่่องการเตรียมตัวเป็นนักเรียนที่ดี ตั้งใจเรียน การเตรียมตัวสอบ  และเทคนิคการเรียนให้เก่งขึ้น

สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

ที่มา http://gotoknow.org/blog/begreen/286087  
 • ชื่อหนังสือ : สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
 • ผู้แต่ง :  ประสานพร มณฑลธรรม 
 • ชื่อสำนักพิมพ์  :   มายิก
 • ปีที่พิมพ์  :  ครั้งที่ 1 มีนาคม 2548
 • จำนวนหน้า  :  189 หน้า
 • อ่านวันที่ :  29  มิถุนายน  พ.ศ.2553
 • ตรงกับสาระการเรียนรู้  :  การงานอาชีพ 
 • สาระที่ได้จากเรื่องนี้  :  ของใช้หลายๆ อย่างในชีวิตประจำวันที่ใช้แล้ว ไม่อยู่ในสภาพการใช้งานได้อีก เราสามารถนำมาดัดแปลงให้ใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้ โดยไม่ต้องทิ้งไปเปล่าๆ ซึ่งขั้นตอนและวิธีการนั้นก็จะมีหลากหลายวิธีต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของสิ่งประดิษฐ์  
 • เหตุผลที่ชอบ  :  อ่านแล้วสร้างความเพลิดเพลิน  สร้างความคิดสร้างสรรค์ 
 • ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  :  สามารถนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด 
 • การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  :  ถ้าในบ้านเรามีสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วเราควรนำมาประดิษฐ์ให้เป็นสิ่งของสิ่งใหม่ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้  

โลกร้อน 5 องศา

ที่มา http://www.ajingdi.com/content-คู่มือวิธีลดวิกฤตภาวะโลกร้อนมะเร็งร้ายของโลก-4-2540-56556-1.html
 • ชื่อหนังสือ :  โลกร้อน   5   องศา 
 •  ผู้แต่ง :   ธารา บัวคำศรี
 • ชื่อสำนักพิมพ์  :   ดินสามน้ำหนึ่ง 
 •  ปีที่พิมพ์  :  ครั้งแรก พฤศจิกายน 2550 
 • จำนวนหน้า  :  278 หน้า
 • อ่านวันที่ :  30  มิถุนายน  พ.ศ.2553
 • ตรงกับสาระการเรียนรู้  :  วิทยาศาสตร์ 
 • สาระที่ได้จากเรื่องนี้  :  โลกของเราขณะนี้ร้อนขึ้นกว่าเดิม และร้อนที่สุดในรอบพันปี  ล้วนเกิดขึ้นในทศวรรษนี้ หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปจนถึงช่วงสิ้นทศวรรษที่ 21 อุณหภูมิโลกจะเพิ่มสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนส่งแรงสะเทือนไปทั่วทุกทวีป  ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น การละลายของธารน้ำแข็ง จะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ผลผลิตทางการเกษตรที่ลดต่ำลง และการเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิด เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมได้  เราจึงต้องช่วยกันหยุดภาวะโลกร้อนตั้งแต่ตอนนี้ 
 •  เหตุผลที่ชอบ  :  เพราะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน  และทำให้ทราบถึงการส่งผลกระทบต่างๆมากมายและตอนนี้ที่ทุกคนสัมผัสได้ก็คืออุณหภูมิที่สูงขึ้นจนรู้สึกแตกต่างจากทุกๆปีที่เคยผ่านมา   สาเหตุนี้มาจากภาวะโลกร้อนนั้นเอง  
 • ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  :   เราควรช่วยกันหยุดภาวะโลกร้อน   ซึ่งวิธีการต่างๆทุกคนก็สามารถทำได้เช่นการลดใช้ถุงพลาสติก  ช่วยกันปิดไฟเมื่อเลิกใช้  เป็นต้น
 • การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  :   ลดใช้ถุงพลาสติก  ปิดไฟเมื่อเลิกใช้  ใช้น้ำอย่างประหยัด  เป็นต้น