วันวชิราวุธ

สร้างโดย : นางสาวเบญจมาศ ภัคโชค
สร้างเมื่อ ศุกร์, 10/10/2008 – 14:55
มีผู้อ่าน 14,996 ครั้ง (28/10/2022)
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/16901

          วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ด้วยพระอาการโลหิตเป็นพิษ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 29 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง (สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี) พระราชสมภพเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 มีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาร่วมพระมารดารวม 8 พระองค์ ซึ่งมีพระอนุชาองค์เล็กคือ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 มีพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ดังนี้

          ด้านการศึกษาทรงโปรดให้สร้างโรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึ้นเป็นโรงเรียนในพระองค์ แทนการสร้างวัดประจำรัชกาล และยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็น “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยและทรงตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา    ด้านเศรษฐกิจทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติคลังออมสินพุทธศักราช 2456 และจัดตั้งธนาคารออมสิน ทรงริเริ่มก่อตั้งบริษัทปูนซิเมนต์ไทยขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ.2459

          ด้านการคมนาคมในปี พ.ศ.2460 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้รวมกรมรถไฟที่เคยแยกกัน เป็น “กรมรถไฟหลวง” และเริ่มเปิดการเดินรถไฟสายกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่และรถด่วนระหว่างประเทศจากธนบุรีเชื่อมไปถึงปีนังและสิงคโปร์ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานพระราม 6 เพื่อเชื่อมทางรถไฟไปยังภูมิภาคอื่น

          ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในปี พ.ศ.2455 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งวชิรพยาบาลและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขึ้น อีกทั้งทรงเปิดสถานเสาวภา ในปี พ.ศ.2465 เพื่อรักษาคนที่ถูกสัตว์ร้ายกัด

          ด้านการปกครองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนแปลงคำเรียกชื่อ “เมือง” เป็น “จังหวัด” และจัดตั้งเมืองจำลอง “ดุสิตธานี” ขึ้น ภายในพระราชวังดุสิต ในปี พ.ศ.2461 ก่อนจะย้ายมาที่พระราชวังพญาไทในปีถัดมา

          ด้านกิจการเสือป่าและลูกเสือทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2454 ก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง และพระราชทานคติพจน์ให้แก่คณะลูกเสือว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” 

          ด้านการต่างประเทศในสมัยของพระองค์ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ขึ้นในทวีปยุโรป ประเทศไทยได้ประกาศวางตัวเป็นกลาง แต่ต่อมาทรงมีพระบรมราชโองการประกาศสงครามกับประเทศฝ่ายเยอรมันเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 และได้เข้าร่วมกับประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร เมื่อสงครามสิ้นสุดด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรมีการเจรจากับประเทศมหาอำนาจหลายประเทศเพื่อแก้สนธิสัญญาทำให้ไทยได้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตกลับคืนมา และสามารถเก็บภาษีอากรได้ตามกฎหมายไทยและยกเลิกการใช้ธงช้างเดิม เปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์

          ในทุกๆ ปี เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีจะจัดให้มีพิธีวางพวงมาลา ตลอดจนการทำถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น จะเห็นว่า พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่ได้ทรงริเริ่มและพัฒนาไว้ล้วนแต่เป็นราฐานที่สำคัญซึ่งนำไปสู่ความเจริญของประเทศ จึงสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราชาวไทยควรรำลึกถึงวันวชิราวุธ  เพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบต่อไป

แหล่งที่มา : https://arit.kpru.ac.th/page_id/634/TH
https://www.m-culture.go.th/phatthalung/ewt_news.php?nid=2247&filename=index