วันเอดส์โลก WORLD AIDS DAY

สร้างโดย : นางสาวเบญจมาศ ภัคโชค
สร้างเมื่อ ศุกร์, 10/10/2008 – 15:20

     องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดเอา วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น”วันโลกต้านเอดส์ หรือวันเอดส์โลก” (WORLD AIDS DAY) และในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ถือว่า เป็นวันโลกต้านเอดส์ครั้งแรก
     ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2532 ถือว่าเป็นวันโลกต้านเอดส์ครั้งแรก มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์หลายรูปแบบพร้อมกันทั่วโลก โดยตั้งความหวังไว้ว่า
  1. จะพยายามหยุดยั้งโรคเอดส์
  2. ให้ความเห็นใจ ห่วงใย ต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์
  3. ให้ทุก ๆ คนได้รู้เรื่องโรคเอดส์ 
     จากการที่องค์การอนามัยโลก ได้ให้ความสำคัญของโรคเอดส์ดังกล่าว ย่อมเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า โรคเอดส์เป็นโรคที่มีความรุนแรง มีผลกระทบต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมาย

โรคเอดส์ (Acquired Immune Deficiency Syndrome) AIDS  
  A = Acquired หมายถึง ภาวะที่เกิดขึ้นภายหลังไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด หรือไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  I = Immune หมายถึง ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
  D = Deficiency หมายถึง ความบกพร่อง ความเสื่อม
  S = Syndrome หมายถึง กลุ่มอาการของโรค ซึ่งมีอาการหลายลักษณะตามระบบต่าง ของร่างกาย 
     โรคเอดส์ (AIDS) หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า ฮิวแมนอิมมิวโนเดฟีเซียนซีไวรัส (Human Immunodeficiency Virus) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า เอชไอวี (HIV) ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้กันต่ำลงเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายถูกไวรัสทำลายและเสียชีวิตจากโรคต่าง ๆ ที่เข้ามาซ้ำเติมในภายหลัง (เรียกว่าโรคฉวยโอกาส) เช่น วัณโรค ปอดบวม ติดเชื้อในระบบโลหิต เชื้อรา ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม...

เชื้อไวรัสเอดส์นี้มีหลายสายพันธุ์
  สายพันธุ์หลักดั้งเดิม ได้แก่ เอชไอวี-1 (HIV-1) ซึ่งแพร่ระบาดในแถบสหรัฐอเมริกา ยุโรป และแอฟริกา กลาง 
  สายพันธุ์เอชไอวี-2 (HIV-2) แพร่ระบาดในแถบแอฟริกาตะวันตก นอกจากนั้นยังมีสายพันธุ์ย่อยอื่น ๆ อีกมากมายตามเวลาที่ผ่านไป ทั้งนี้เนื่องจากเชื้อไวรัสเอดส์นี้สามารถกลายพันธุ์ได้ง่าย 

อาการติดเชื้อเอดส์แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่1
     กลุ่มผู้ที่ตรวจพบเชื้อไวรัสเอดส์แต่ยังไม่ปรากฏอาการผิดปกติแต่อย่างใด บุคคลกลุ่มนี้จัดเป็นพาหะนำโรคซึ่งสามารถแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่นได้อย่างไม่จำกัดจำนวนนับว่าเป็นแหล่งแพร่เชื้อที่สำคัญ เพราะผู้ติดเชื้อจะไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ เป็นเวลานาน หากไม่มีการตรวจพบเชื้อจะไม่มีทางทราบได้เลย ว่าบุคคลนี้มีเชื้อไวรัสเอดส์อยู่ในร่างกาย จนกว่าจะมีอาการป่วยปรากฏออกมาให้เห็น
ระยะที่2
     เป็นอาการที่พบได้ก่อนที่จะปรากฏอาการป่วยเป็นโรคเอดส์ (AIDS-Relate Complex) หรืออาจเรียกว่า กลุ่มอาการ ARC หมายถึง กลุ่มที่มีอาการ จะสังเกตได้จากอาการเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุในระยะนี้สามารถตรวจพบภูมิคุ้มกันในเลือดของผู้มีอาการนำ หรืออาจจะสังเกตลักษณะของอาการได้ดังนี้

 1. มีไข้สูงเกิน 37.8 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานานไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 2. น้ำหนักตัวลดลงมากกว่า 4.5 กิโลกรัม หรือมากว่าร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัวเดิมภายใน 2 เดือน
 3. ต่อมน้ำเหลืองตามร่างกายหลายแห่งบวมโตนานกว่า 3 เดือน
 4. อุจจาระร่วงเรื้อรังนาน 1-3 เดือน
 5. เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย มีเหงื่อออกตอนกลางคืน และพบว่าร้อยละ 20 ของกลุ่ม ARC จะมีอาการลุกลามไปเป็นโรคเอดส์ในเวลาต่อมา
 6. แขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งจะไม่มีเรี่ยวแรงและทำงานไม่ประสานกัน 

ระยะที่3
     เป็นระยะที่กลุ่มผู้ป่วยจะปรากฏอาการของโรคเอดส์ซึ่งอาการในระยะนี้แบ่งตามอาการที่ปรากฏออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือการติดเชื้อชนิดฉวยโอกาส และอาการของโรคมะเร็ง
 กลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์ สามารถแยกออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้
  1.กลุ่มมีเพศสัมพันธ์ผิดธรรมชาติหรือสำส่อนทางเพศ เช่น กลุ่มรักร่วมเพศชาย กลุ่มรักต่างเพศ
  2.กลุ่มผู้ติดยาเสพติด
  3.กลุ่มที่รับเลือดหรือผลิตภัณฑ์จากเลือด
  4.กลุ่มที่ได้รับเลือดจากมารดา 

สถิติเอชไอวีและเอดส์ทั่วโลก

สถิติเอชไอวีทั่วโลก

 • ผู้คน 38.4 ล้านคน [33.9 ล้านคน–43.8 ล้านคน] ทั่วโลกอาศัยอยู่กับเชื้อเอชไอวีในปี 2564
 • 1.5 ล้านคน [1.1 ล้าน–2.0 ล้านคน] กลายเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในปี 2564
 • 650,000 [510,000–860,000] คนเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ในปี 2564
 • มีผู้เข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสจำนวน 28.7 ล้านคนในปี 2564
 • ผู้คน 84.2 ล้านคน [64.0 ล้านคน–113.0 ล้านคน] ติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่เริ่มแพร่ระบาด
 • ผู้คน 40.1 ล้านคน [33.6 ล้านคน–48.6 ล้านคน] เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ตั้งแต่เริ่มระบาด

แหล่งที่มา : https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet

https://www.youtube.com/watch?v=zCKtK124sFw

คำขวัญประจำปีเนื่องในวันเอดส์โลก
(Theme for World AIDS Day)

เริ่มมีการกำหนดคำขวัญ วันเอดส์โลก ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 เป็นต้นมา คำขวัญในวันเอดส์โลกแต่ละปีมีดังนี้

 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2531 Communication about AIDS: เอดส์ป้องกันได้ หากร่วมใจกันทั่วโลก
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2532 Importance of Youth in the AIDS Epidemic: เมตตาธรรมค้ำจุนโลก ช่วยผู้ตกเป็นเหยื่อเอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2533 Women are the Key to achieving health for all : สุขภาพดีไม่มีเอดส์ สตรีเพศเป็นแกนนำ
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2534 Sharing the Challenge: ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยเอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2535 AIDS : A Community Commitment: เอดส์เป็นปัญหาของทุกคน ประชาชนต้องร่วมแก้ไข
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2536 Time to Act : จริงจัง จริงใจ ขจัดภัยเอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2537 AIDS and the Family : Family Takes Care -ครอบครัวทั่วไทย ห่วงใยปัญหาเอดส์ ไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือ
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2538 Share Right , Share Responsibility : เคารพสิทธิ์ รับผิดชอบ มอบน้ำใจ สังคมไทยปลอดเอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2539 One World , One Hope : โลกนี้ยังมีหวัง รวมพลังหยุดยั้งเอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2540 Children Living in a world with AIDS : สร้างสรรค์โลกใหม่ ให้เด็กไทยไร้เอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2541 Force for change world Aids campaign with young people : คนรุ่นใหม่ ร้อยใจ รวมพลัง หยุดยั้งเอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2542 Listen , Learn , Live : รู้เขา รู้เรา รู้เท่าทันเอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2543 Men make a difference : เอดส์ลดหรือเพิ่ม เริ่มที่ผู้ชาย
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2544 I care….Do you? : เอดส์ลดแน่ ถ้าคุณร่วมแก้ไข
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2545 Stigma and Discrimination – Live and Let Live : ทุกชีวิตมีคุณค่า โปรดอย่าตัดสินด้วยเอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2546 Stigma and Discrimination – Live and Let Live : ทุกชีวิตมีคุณค่า โปรดอย่าตัดสินด้วยเอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2547 Woman, girls, HIV and AIDS : เยาวชนรุ่นใหม่… เข้าใจเรื่องเพศ…ร่วมป้องกันเอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2548 Stop AIDS Keep the promise : เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2549 Stop AIDS. Keep the Promise – Accountability : เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2550 Stop AIDS. Keep the Promise – Leadership : เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2551 Stop AIDS. Keep the Promise – Lead – Empower – Deliver : เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2552 Universal Access and Human Rights : การเข้าถึงสากลและสิทธิมนุษยชน
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2553 Act Aware : สิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือ สิทธิมนุษยชน
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2554 Getting to zero : เอดส์ ลดแล้ว…ลดอีก
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2555 Together we will end AIDS : เราจะยุติโรคเอดส์ไปด้วยกัน
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2556 “Zero discrimination : การเลือกปฏิบัติเป็นศูนย์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2557 “Close the gap” : ปิดช่องว่าง
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2558 “On the Fast-Track to end AIDS” : บน Fast-Track เพื่อยุติโรคเอดส์
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2559 “Hands up for HIV prevention” : ยกมือป้องกันเอชไอวี
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2560 “My health, my right” : สุขภาพของฉัน สิทธิของฉัน
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2561 “Know your status” : รู้สถานะของคุณ
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2562 “Communities make the difference” : ชุมชนสร้างความแตกต่าง
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2563 “Global solidarity, shared responsibility” : ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความรับผิดชอบร่วมกัน
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2564 “End inequalities. End AIDS. End pandemics.” : ยุติความไม่เท่าเทียมกัน ยุติโรคเอดส์ ยุติโรคระบาด.
 • คำขวัญวันเอดส์โลก พ.ศ. 2565 “Equalize” : อีควอไลซ์

ย่อ