วันเด็กสากล (Universal Children’s Day)

วันที่ 20 พฤศจิกายน

     World Children’s Day was first established in 1954 as Universal Children’s Day and is celebrated on 20 November each year to promote international togetherness, awareness among children worldwide, and improving children’s welfare.

     November 20th is an important date as it is the date in 1959 when the UN General Assembly adopted the Declaration of the Rights of the Child. It is also the date in 1989 when the UN General Assembly adopted the Convention on the Rights of the Child.

     Since 1990, World Children’s Day also marks the anniversary of the date that the UN General Assembly adopted both the Declaration and the Convention on children’s rights.

     Mothers and fathers, teachers, nurses and doctors, government leaders and civil society activists, religious and community elders, corporate moguls and media professionals, as well as young people and children themselves, can play an important part in making World Children’s Day relevant for their societies, communities and nations.

     World Children’s Day offers each of us an inspirational entry-point to advocate, promote and celebrate children’s rights, translating into dialogues and actions that will build a better world for children.

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/childrensday-2021.png

     วันเด็กโลกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2497 เป็นวันเด็กสากลและมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในระดับสากล การตระหนักรู้ในหมู่เด็กทั่วโลก และปรับปรุงสวัสดิภาพเด็ก

     วันที่ 20 พฤศจิกายนเป็นวันสำคัญ เนื่องจากเป็นวันที่ในปี 2502 เมื่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรอง  ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก นอกจากนี้ยังเป็นวันที่ในปี 1989 เมื่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรอง  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

     ตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา วันเด็กโลกยังเป็นวันครบรอบปีที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรองทั้งปฏิญญาและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

     มารดาและบิดา ครู พยาบาล และแพทย์ ผู้นำรัฐบาลและนักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม ผู้อาวุโสทางศาสนาและชุมชน เจ้าพ่อองค์กร และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ ตลอดจนเยาวชนและเด็กเอง สามารถมีส่วนสำคัญในการทำให้วันเด็กโลกเกี่ยวข้องกับพวกเขา สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

     วันเด็กโลกมอบจุดเริ่มต้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเราแต่ละคนในการสนับสนุน ส่งเสริม และเฉลิมฉลองสิทธิเด็ก โดยแปลเป็นบทสนทนาและการกระทำที่จะสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับเด็ก

แหล่งข้อมูล : https://www.un.org/en/observances/world-childrens-day