ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและ
การประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ วPA

บรรยายพิเศษ โดย: นางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 – 10:30 น.
ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ สวคท.
ผู้จัด: สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วีดิทัศน์ประกอบการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่งครู