วันปลอดควันพิษจากไฟป่า

สร้างโดย : นางสาวเบญจมาศ ภัคโชค
สร้างเมื่อ จันทร์, 13/10/2008 – 10:31

วันปลอดควันพิษจากไฟป่า
ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี

     ไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงใช้ประโยชน์ จากไฟในการประกอบอาชีพ เช่น การล่าสัตว์ การเก็บหาของป่า การเผาป่าเพื่อทำไร่เลื่อยลอย การกำจัดวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก จากสาเหตุดังกล่าว ทำให้เกิดหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยหมอกควันที่ลอยอยู่มีฝุ่นละอองและควันพิษ ทำให้ประชาชนป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ เกิดการระคายเคือง เหนื่อยง่าย หมอกควันจากไฟป่ายังทำให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่เหมาะสมต่อการจราจรทางอากาศ ทั้งยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภัยแล้งตามมา นอกจากนี้ไฟป่ายังก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก “Greenhouse Effect” ซึ่งมีผลทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น 
     ในขณะที่เกิดไฟป่า การเผาไหม้ก่อให้เกิดก๊าซชนิดต่างๆ โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ซึ่งเมื่อรวมกับก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ในกิจกรรมอุตสาหกรรม การคมนาคม ซึ่งสะสมก่อตัวเป็นชั้นหนาในบรรยากาศของโลก ทำให้ความร้อนที่แผ่จากผิวโลกกระจายกลับคืนสู่บรรยากาศไม่ได้ ปริมาณความร้อนที่สะสมอยู่บนโลกก็จะเพิ่มขึ้น ประกอบกับในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่ตรวจพบการเผาป่ามากที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาไฟป่าส่งผลกระทบประชาชนอย่างมาก   
     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เสนอ มาตรการควบคุมไฟป่า โดยให้จัดตั้ง หน่วยป้องกันไฟป่า ขึ้นโดยเฉพาะ พร้อมทั้งการขอความร่วมมือจัดตั้งหน่วยอาสาสมัคร เพื่อช่วยตรวจตราป้องกัน รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การป้องกันไฟป่าขึ้นโดยด่วน
     ทั้งนี้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วย ตามที่ พลตรีประมาณ อดิเรกสาร (ดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น) เสนอ ดังนั้นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524 จึงถือได้ว่าเป็นวันกำเนิดการป้องกันไฟป่าในประเทศไทย ประกอบกับในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่ตรวจพบการเผาป่ามากที่สุด และควันที่เกิดจากการเผาป่า ส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และกีดขวางการคมนาคมทางอากาศ กรมป่าไม้ จึงเสนอร่างโครงการวันปลอดควันพิษจากไฟป่าต่อคณะกรรมการการจัดการไฟป่าแห่งชาติ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
     คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เห็นชอบและอนุมัติ ให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันปลอดควันพิษจากไฟป่า” และได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันปลอดควันพิษจากไฟป่า ดังนี้
     หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เช่น การจัดนิทรรศการ เดินรณรงค์ขอความร่วม มือ  จากประชาชน เกษตรกร งดจุดไฟเผาป่า

กิจกรรมการรณรงค์การลดเชื้อเพลิง และทำแนวกันไฟ (โดยไม่จุดไฟ)

  1. การรณรงค์ และส่งเสริมให้เกษตรกร นำกิ่งไม้ ใบไม้ในพื้นที่ป่า หรือวัชพืช มาทำปุ๋ยหมัก เพื่อนำไปใช้บำรุงพืชผล หรือฝังกลบแทนการเผาทำลาย เป็น การลดเชื้อเพลิง
  2. การทำแนวกันไฟ โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกับอาสาสมัครป้องกันไฟป่าด้วยมีจุดประสงค์ต่างๆ ประกอบกัน ดังนี้
    1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่า เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า 
    2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยราชการ องค์กรเอกชน ถึงอันตรายและผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า 
    3. เพื่อป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จากการจุดไฟเผาป่า

แหล่งข้อมูล

  • ru.ac.th
  • tungsong.com