World Radio Day วันวิทยุโลก

สร้างโดย นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

วันวิทยุโลก
ตรงกับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ประกาศในปี 2554 โดยประเทศสมาชิกของยูเนสโก และรับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี 2555 ให้เป็นวันสากล วันที่ 13 กุมภาพันธ์กลายเป็นวันวิทยุโลก (WRD)

            วิทยุเป็นสื่อที่ทรงพลังสำหรับการเฉลิมฉลองมนุษยชาติในความหลากหลายทั้งหมดและเป็นเวทีสำหรับวาทกรรมประชาธิปไตย ในระดับโลก วิทยุยังคงเป็นสื่อที่มีการบริโภคกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด ความสามารถพิเศษในการเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างที่สุดหมายความว่าวิทยุสามารถหล่อหลอมประสบการณ์ทางสังคมของความหลากหลาย ยืนเป็นเวทีให้ทุกเสียงพูด เป็นตัวแทน และได้ยิน สถานีวิทยุควรให้บริการชุมชนที่หลากหลาย โดยนำเสนอรายการ มุมมอง และเนื้อหาที่หลากหลาย และสะท้อนถึงความหลากหลายของผู้ฟังในองค์กรและการดำเนินงาน

            คณะกรรมการบริหารของยูเนสโกได้แนะนำให้การประชุมสามัญครั้งที่ 36 เกี่ยวกับการประกาศวันวิทยุโลกโดยอิงจากการศึกษาความเป็นไปได้ที่ดำเนินการโดยยูเนสโก ต่อจากข้อเสนอของสเปน

            วิทยุเป็นสื่อที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก โดยให้วิธีการพิเศษในการเข้าถึงวารสารศาสตร์ที่น่าเชื่อถือมาเป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ ตลอดประวัติศาสตร์ของวิทยุ วิทยุไม่เคยหยุดปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้บริการผู้ฟังต่อไป

            กระบวนการปรึกษาหารืออย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการจัดตั้งวันวิทยุโลกที่ดำเนินการโดยยูเนสโกเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ซึ่งรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ได้แก่ สมาคมกระจายเสียง ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงของรัฐ เอกชน ชุมชนและต่างประเทศ หน่วยงานของสหประชาชาติ กองทุนและโครงการต่างๆ องค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สถาบันการศึกษา มูลนิธิและหน่วยงานพัฒนา ตลอดจนผู้แทนถาวรของยูเนสโกและคณะกรรมาธิการระดับชาติ

จากซ้ายไปขวา : María Ibeas, Victoria Morillo, Jorge Álvarez, Ion de la Riva, Alba González, Manolo González

            ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ (91%) เชื่อว่าวันวิทยุโลกสามารถส่งเสริมกฎบัตรสหประชาชาติและเพื่อการพัฒนามนุษย์ หัวหน้าโครงการ Academia Española de la Radio ได้รับจดหมายสนับสนุนมากกว่า 46 ฉบับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย รวมถึง Arab States Broadcasting Union (ASBU), Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU), the African Union of Broadcasting (AUB) ), the Caribbean Broadcasting Union (CBU), the European Broadcasting Union (EBU), the International Association of Broadcasting (IAB), the North American Broadcasters Association (NABA), Organización de Telecomunicaciones Ibeoramericanas (OTI), BBC, URTI, วาติกัน วิทยุและอื่น ๆ

            วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันก่อตั้งวิทยุแห่งสหประชาชาติในปี 2489 อธิบดีองค์การยูเนสโกเสนอให้เป็นวันวิทยุโลก วัตถุประสงค์ของวันอยู่ที่หนึ่งเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้มากขึ้นในหมู่ประชาชนและสื่อมวลชนเกี่ยวกับความสำคัญของวิทยุ และอีกทางหนึ่งเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจจัดตั้งและให้การเข้าถึงข้อมูลทางวิทยุตลอดจนการเสริมสร้างเครือข่าย และความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างผู้แพร่ภาพกระจายเสียง

            ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับการปรึกษายังเสนอแนวคิดสำหรับโปรแกรมการเฉลิมฉลองดังกล่าว: การใช้โซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวาง, ธีมประจำปี, เว็บไซต์เฉพาะที่เปิดใช้งานการมีส่วนร่วมเสมือนจริง, รายการวิทยุพิเศษ, การแลกเปลี่ยนรายการวิทยุ, เทศกาลที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรหลัก ฯลฯ

จากซ้ายไปขวา: Giacomo Mazzone, Christophe Pasquier Jorge Álvarez, Fatima Estramiana, Lise Cosimi, Margaret Sipora KOMOL, Mirta Lourenço, Tim Francis, Guillaume Ortiou-Campion, Mario Maniewicz, Francesco Diasio, Aditi Tyagi

เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองประกาศวันวิทยุโลกอย่างเป็นทางการของยูเนสโก

แหล่งข้อมูล https://en.unesco.org/commemorations/worldradioday
https://en.unesco.org/commemorations/worldradioday/history