สร้างโดย : นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
สร้างเมื่อ ศุกร์, 22/03/2013 – 15:17

20 มีนาคม วันความสุขสากล
International Day of Happiness

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/styles/banner-image-style-27-10/public/un_day_in_darfur_un7304591_1da_.jpg?itok=CDGYVw37

            วันที่ 20 มีนาคม สหประชาชาติ เชิญชวนร่วมฉลอง วันความสุขสากล พร้อมรำลึกถึงความสุขอันเป็นเป้าหมายพื้นฐานของมนุษยชาติ เสริมสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้แก่ตนเองและช่วยเหลือคนรอบข้าง

            ความสุขนั้นเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อการใช้ชีวิต และความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ แต่ท่ามกลางสภาพสังคมที่มีการเร่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีการแข่งขันสูงนั้น ก็อาจจะทำให้หลาย ๆ คนมองข้ามสิ่งที่เรียกว่า ความสุข ไปในบางครั้ง ทำให้พวกเขาลืมที่จะหาความสุขให้แก่ตนเอง ลืมมองความสุขของคนรอบข้าง และลืมคิดถึงการมอบความสุขให้แก่คนอื่น ๆ สังคม

            ความสุขเป็นเป้าหมายพื้นฐานของมนุษย์ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติตระหนักถึงเป้าหมายนี้และเรียกร้องให้ “แนวทางที่ครอบคลุม เสมอภาค และสมดุลมากขึ้นในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ส่งเสริมความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน” ( มติ A/RES/66/281 )

วันแห่งความสุขสากลคืออะไร?

            เป็นวันที่มีความสุขแน่นอน! ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 องค์การสหประชาชาติได้เฉลิมฉลองวันแห่งความสุขสากลเพื่อเป็นแนวทางในการรับรู้ถึงความสำคัญของความสุขในชีวิตของผู้คนทั่วโลก ในปี 2558 องค์การสหประชาชาติได้เปิดตัว  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ ซึ่งพยายามที่จะ  ยุติความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและ  ปกป้องโลกของเรา – ประเด็นสำคัญสามประการที่นำไปสู่ความผาสุกและความสุข 

            องค์การสหประชาชาติขอเชิญบุคคลทุกวัย รวมทั้งทุกห้องเรียน ธุรกิจ และรัฐบาลให้เข้าร่วมในการเฉลิมฉลองวันแห่งความสุขสากล

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/timorese-girls-un7416099_copy.jpg

พื้นหลัง

            สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติตาม  มติที่ 66/281 เมื่อ  วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ได้ประกาศให้วันที่ 20 มีนาคม เป็นวันแห่งความสุขสากล โดยตระหนักถึงความเกี่ยวข้องของความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นเป้าหมายและแรงบันดาลใจสากลในชีวิตของมนุษย์ทั่วโลกและ ความสำคัญของการยอมรับในวัตถุประสงค์นโยบายสาธารณะ นอกจากนี้ยังตระหนักถึงความจำเป็นในแนวทางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม เสมอภาค และสมดุลมากขึ้น ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน การขจัดความยากจน ความสุข และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

            มติดังกล่าวริเริ่มโดยภูฏาน ประเทศที่ตระหนักถึงคุณค่าของความสุขของชาติเหนือรายได้ประชาชาติตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1970 และได้นำเป้าหมายความสุขมวลรวมประชาชาติมาใช้กับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติอย่างมีชื่อเสียง นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับสูงเรื่อง “ความสุขและความอยู่ดีกินดี: การกำหนดกระบวนทัศน์ทางเศรษฐกิจใหม่” ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สมัยที่ 66

            Happiness is a fundamental human goal. The United Nations General Assembly recognizes this goal and calls for “a more inclusive, equitable and balanced approach to economic growth that promotes the happiness and well-being of all peoples” (resolution A/RES/66/281).

What is the International Day of Happiness?

            It’s a day to be happy, of course! Since 2013, the United Nations has celebrated the International Day of Happiness as a way to recognise the importance of happiness in the lives of people around the world. In 2015, the UN launched the 17 Sustainable Development Goals, which seek to end poverty, reduce inequality, and protect our planet – three key aspects that lead to well-being and happiness. 

            The United Nations invites each person of any age, plus every classroom, business and government to join in celebration of the International Day of Happiness.

Background

            The General Assembly of the United Nations in its resolution 66/281 of 12 July 2012 proclaimed 20 March the International Day of Happiness, recognizing the relevance of happiness and well-being as universal goals and aspirations in the lives of human beings around the world and the importance of their recognition in public policy objectives. It also recognized the need for a more inclusive, equitable and balanced approach to economic growth that promotes sustainable development, poverty eradication, happiness and the well-being of all peoples.

            The resolution was initiated by Bhutan, a country which recognized the value of national happiness over national income since the early 1970s and famously adopted the goal of Gross National Happiness over Gross National Product. It also hosted a High Level Meeting on “Happiness and Well-Being: Defining a New Economic Paradigm” during the sixty-sixth session of the General Assembly.

แหล่งข้อมูล
timeanddate.com, un.org, unmultimedia.org